Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty tarapyndan “Welosportuň nazaryýeti we usulyýeti” atly okuw kitaby neşir edildi. Bu barada Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda habar berdiler.
Bu kitap Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasyn...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

Warner Bros. Television “300 spartaly” («300 спартанцев») filminiň prikwel serialynyň taýýarlanýandygyny mälim etdi. Ozal filmiň asyl nusgasynyň üstünde işlän Zak Snaýder taslamanyň režissýory we prodýusseri bolar diýip, Variety ýazýar.
Filmiň sýužetiniň jikme-jiklikleri barada entek hiç zat aýdylmady, ýöne serialyň 2006-njy ýylda görkezilen...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, 1 week ago


Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Rekordlar kitabynda heýkeliň boýunyň ortaça žirafyňkydan we ABŞ-nyň prezidentler...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 1 week ago


Marsda nirä eltýäni näbelli ullakan gowak tapyldy

Marsyň üstünde ýerasty gowaga eltýän bolmagy mümkin ullakan çukur tapyldy. Obýekt NASA-nyň MRO planetara stansiýasyndaky HiRISE kamerasy arkaly tapyldy diýip, Hi-Tech habar berýär.
Çukur sönen Arsia Dagy wulkanyndan birnäçe km uzaklykda ýerleşýär.
Çukuryň tapylan sebiti wulkan düzlügidir we geçmişde bu wulkanlar işjeň ýagdaýda bolupdy...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, 1 week ago


Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär.
KB5037853 täzelenmesi wezipeler panelinde näsazlygyň, jogapsyz galmalaryň ýa-da ýitip gitmeleriň ýüze çykmagyna we wezipeler paneliniň gaýtadan peýda bolmag...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Zimbabwede dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Alymlaryň halkara topary Orta Zambezi derýasynyň basseýninden dinozawryň täze görnüşiniň tapylandygyny habar berdi. Acta Palaeontologica Polonica žurnalynda bu sebitde soňky 50 ýylda tapylan ilkinji dinozawrdyr diýip bellenýär.
Tapyndyny Günorta Afrikanyň Witwatersrand uniwersitetiniň, ABŞ-nyň Stouni-Bruk uniwersitetiniň we Beýik Britaniýany...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 1 week ago


Ilkinji ekransyz noutbuk görkezildi

Bir ýyllyk synagdan soň, Sightful kompaniýasy düýbünden ekransyz Spacetop G1 – AR kompýuterini çykardy. Täze önüm 1900 dollar bahasy bilen öňünden sargyt edilip bilner diýip, Wired habar berýär.
Spacetop G1, 100 dýuýma golaý diagonally wirtual displeý döredýän XREAL AR-äýnegi bilen işleýär. Enjam, Qualcomm Snapdragon QCS8550 prosessory, 16 G...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 1 week ago


Aşgabadyň kinoteatrlary tomaşaçylara dürli žanrlardaky filmlerini hödürleýär

Şu hepde “Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi tomaşaçylara horror, komediýa, fentezi we başdan geçirmeler ýaly dürli žanrlardaky filmlerini we multfilmlerini hödürleýärler.
“Türkmenistan” kinokonsert merkezinde:
7-nji iýun (anna güni):
·19:00 – “Göze görünmeýän erbetlik” (Невидимое зло, 2023)
9-njy...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


FotoLab goşundysy arkaly futbolkalara onlaýn görnüşde surat çap etdirip bolýar

Bokallara, telefon çehollaryna surat çap etmek hyzmatyny ýerine ýetirýän FotoLab ykjam goşundysy ak futbolkalara hem suratlary çap edip berýär. Munuň üçin bar gerek zat - gerekli suratyňyz saýlap telefondan ykjam goşunda ýüklemek!
Islendik adam FotoLab ykjam goşundysynyň “Futbolkada çap etmek” diýen bölüminden futbolkany saýlap, çap etmek s...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy diplomatik missiýasyny tamamlaýar

4-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF-niň) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy wezipesini üstünlikli tamamlaýan Mohammad Faýazi bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-inda habar berýärler.
Diplomatlar häzirki zaman meselelerini we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mundan beý...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


Wenesiýa ýene çäklendirme girizdi: syýahatçylar topary 25 adamdan köp bolmaly däl

Wenesiýada syýahatçylar üçin täze çäklendirmeler hereket edip başlady. Indi sesi gaty çykaryjy gurallary ulanmak gadagan edilýär, syýahatçylar topary bolsa 25 adamdan köp bolmaly däldir. Bu çäreler syýahatçylygyň şähere ýetirýän täsirini azaltmak üçin girizildi diýip, BBC salgylanyp, russiatourism.ru habar berýär.
2024-nji ýylyň başyndan Wen...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 1 week ago


Superkompýuter “Ýewro-2024-de” ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi ýokary topary aýtdy

Opta superkompýuteri Angliýany “Ýewro-2024” ýaryşynda ýeňiş gazanmaga has ýakyn topar diýip hasaplady. Angliýanyň milli ýygyndysy 19,9% ähtimallyk bilen ýaryşda ýeňiji bolar. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Ikinji orunda Fransiýa gelýär (19,1%), üçlügi Germaniýa jemleýär (12,4). Titul üçin mümkinçiligi has pes bolan topar Gruziýanyň milli ýygy...

Dowamy »

14 0
Sport, 1 week ago


“Bawariýa” Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi

“Bawariýa” futbol kluby Germaniýanyň günortasynda suw joşmasyndan ejir çekenlere 1 mln ýewro bagyş etdi. Bu barada toparyň metbugat gullugynyň resmi saýtdaky habaryna salgylanyp, “Çempionat” ýazýar.
“Suw joşmasy uly zyýan ýetirip, elhenç jebirlere sebäp boldy. Şeýle adatdan daşary ýagdaýlarda aýratyn jemgyýetçilik ruhy zerur we muny häzir ýe...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago


Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar berýär.
Tramp platformada “American Bad Ass” aýdymynyň astynda UFC 302 ýaryşynyň zalyna girişini görkezýän wideosy bilen peýda...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Alymlar dökünden we Günden wodorod öndürmegi öwrendiler. Bu 6 esse tygşytlydyr

Çikagodaky Illinoýs uniwersitetiniň alymlary Gün energiýasyny, şeýle-de oba hojalygynyň galyndylaryndan, mysal üçin dökünden öndürilen biokömri ulanyp, suwdan wodorod öndürmegiň usulyny oýlap tapdylar.
Täze usul wodorod önümçiligini ekologiýa taýdan arassa we tygşytly etmek bilen, energiýa çykdajylaryny 600% azaltmaga mümkinçilik berýär.

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 1 week ago


“Mumiýa” gaýdyp gelýär: Freýzer we Waýs meşhur filmiň dowamynda oýnarlar

Universal kompaniýasy 1999-njy ýyldaky asyl filmiň ýyldyzlary Brendan Freýzer we Reýçel Waýsiň gaýtadan oýnajak “Mumiýa” filminiň dowamynyň üstünde işleýär. Bu barada Golliwudyň insaýderi Denial Rihtman habar berdi.
Sýužetiň jikme-jiklikleri we Freýzer bilen Waýs-dan başga aktýorlar entek aýan edilmedi.
Stiwen Sommersiň režissýorlyk e...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, 1 week ago


Köpden bäri garaşylýan iOS 18 funksiýalary iPhone-laryň aglabasynda işlemez

Apple 10-njy iýunda WWDC 2024-de iOS 18-i hödürlär. Ýöne insaýderleriň maglumatlaryna görä, onuň käbir AI funksiýalary diňe soňky çykan enjamlarda elýeterli bolar.
Neýroulgamlaryna we maşyn öwrenişine esaslanýan funksiýalar diňe iPhone 15 Pro, iPad Pro we M-seriýaly çipleri bolan Mac kompýuterlerinde işlejekdigini Bloomberg-iň analitigi Mark...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Hytaýda süýji keseliniň II görnüşini doly bejermegiň usuly tapyldy

Şanhaýyň lukmanlary dünýäde ilkinji gezek näsagyň öz “gaýtadan düzülen” öýjüklerini transplantasiýa etmek arkaly onuň süýji keseliniň II görnüşini doly bejerdiler. Bu barada Şanhaýyň Ylym we tehnologiýalar boýunça iş toparyna (Science and Technology Commission of Shanghai Municipality) salgylanýan RBK ýazýar.
25 ýyl bäri süýji keselinden eji...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 1 week ago


Toyota hereketlendirijisindäki hapa zerarly 100 müň sany Tundra we Lexus LX ulaglaryny yzyna çagyrýar

Toyota kompaniýasy hereketlendirijide ýüze çykyp biljek näsazlyk sebäpli 100 müňden gowrak Tundra kysymly pikapy we Lexus LX kysymly wnedorožnigi yzyna çagyrýandygyny habar berdi. Yza çagyryş täze goşa turbaly V6 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan 2022-2023 modellerine degişlidir diýip, IXBT habar berýär.
Mesele motoryň içinde mehaniki...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Tennisçi Jokowiç “Roland Garros” ýaryşyndan çekildi. Ol dünýäniň birinji raketkasyny adyny ýitirer

Roland Garros-yň üç gezek ýeňijisi serbiýaly Nowak Jokowiç häzirki ýaryşdan çekildi. Bu barada ýaryşyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Jokowiçiň ýaryşdan çekilmegi sag dyzyna şikes ýetmegi bilen baglanyşyklydyr. Fransiýanyň Açyk çempionatynyň häzirki ýeňijisi bolan serbiýaly türgen dörtden bir finalda norwegiýaly Kasper Ruu...

Dowamy »

14 0
Sport, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow Daşoguzda täze elektroenergetika desgalaryny işe girizdi

Şu gün, 5-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny aşyryp, bu ýerde ýurdumyzda bir bitewi halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň taslamasynyň çäginde «Balkan–Daşoguz» ugry boýunça her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan täze howa elektrik geçirijisini we beketleri işe girizmek dabarasyna gatnaşdy.
TDH agentli...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 1 week ago


Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň synagdan geçirilişiniň dürli tapgyrlaryny wideo düşürdi.
iPhone-lar basyş astynda suwa çümdürilip, yzgar geçirijiligi barlanyl...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Aşgabatdan, Marydan we Türkmenabatdan "Awaza" howa gatnawlarynyň sany artdyryldy

Tomus möwsüminiň gelmegi hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýän syýahatçylaryň sanynyň artmagy bilen "Türkmenistan" awiakompaniýasy Aşgabat, Mary we Türkmenabat şäherlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlarynyň sanyny artdyrdy.
Awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, "Aşgabat – Türkmenbaşy – Aşgabat u...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 1 week ago


4 müň dollarlyk bitkoin gapjygynyň ýitirilen parolyny, gymmaty 3 million dollara galanda açyp bildi

11 ýyl mundan ozal özüniň 43,6 bitkoinli kripto-gapjygynyň parolyny ýitiren bir adam inžener-hakeriň kömegi bilen serişdesini yzyna alyp bildi diýip, Independent neşiri ýazýar.
2013-nji ýylda kripto-gapjygyň eýesi RoboForm-yň kömegi bilen parol döredip, ony şifrlenen TrueCrypt konteýnerinde saklap galdy. Ýöne ol konteýneriň zaýalanandygy seb...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 1 week ago


Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär.
Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3-nji awgustda Los-Anjeles amerikan şäherinde geçmelidi.
29 ýaşly Szýu mart aýynyň ahyrynda amerikaly Sebastýan Fundora garşy...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 1 week ago