Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

2019-njy ýylyň 25-nji awgustynda Eýran Yslam Respublikasynyň Horasan Rezawi welaýatynyň Maşat şäheriniň “Maşad Expo” halkara sergi merkezinde Türkmenistanyň we EYR-nyň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň senagatçylarynyň önümleriniň sergisiniň açalyş dabarasy geçi...

Dowamy »

339 1
Täzelikler, 6 months ago


Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy.

Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy.
1995-nji ýylda Polşa döwletiniň Warşawa uniwersitetiniň ylmy-gözleg topary şertnama esasynda Sarahs etrabyndaky ýadygärliklerde gazuw işlerine başlady. Bilelikdäki türkmen-polýak arheologik topary 1995-2000-nji ýyllarda Köne Sarahs şäheriniň erkgalasynda we şähristanynda gazuw-agtaryş işlerini alyp bar...

Dowamy »

328 0
Bilim, 6 months ago


Esger buýsanjy

Esger buýsanjy

Tebigat bilen ynsanyň duýgulary, göýä bir ajaýyp mukam ýaly sazlaşýar.
Tebigatyň gözelligi bilen oňa utgaşýan beýleki täsinlikleriň özi hem ynsan üçin bir ajaýyp mukama öwrülýär duruberýär. Tebigat hem ynsana özüniň ajaýyp täsinligini peşgeş berýär. Şoňa göräde adam oglunyň özüne mahsus bir aýratynlygy, özüne ma...

Dowamy »

177 0
Edebiýat, 6 months ago


«Aýdyň gijeler» 73 müň 885 sany kompýuter öndürdi

«Aýdyň gijeler» 73 müň 885 sany kompýuter öndürdi
2019 – 2020-nji okuw ýylynda ilkinji synpa barýan okuwçylara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan öndürilen öwrediji kompýuterler sowgat berildi. Ýurduň hususy pudagynda ilkinji bolup kompýuter önümçiligin...

Dowamy »

289 0
Edebiýat, 6 months ago


ýomaklar döredijilik işgärlerinden

✔ Penjek gelşikli...

Bir gezek şahyr Ýylgaý Durdyýew iş otagyma geldi. Egnindäki täza penjegini görsem-de görmezlige saldym. Ol uzak çydap bilmedi. “Inim, täze penjek satyn aldym. “Gutly bolsun, toýda tozsun” diý! ahyryn” diýdi. Men şu söze garaşýardym:

- Gelşikli, owadan penjegi görýän. Ýöne içi boş. Penjege-de dil...

Dowamy »

302 0
Edebiýat, 6 months ago


Azajyk gülüşeli

Gülmek Ömürdendir


✔ Işe gijä galyp geleniñ düşündiriş arzasy:

- Men işe sagat 8:00-da däl-de 10:00-da geldim, beýle giç gelenimiñ sebäbi, işdäkiler ahyr soñy 10:00-a çenli diñe çaý içýärler, a men onça wagtlap çaý içmegi halamok.


✔ Aýaly gahar içinde ýoldaşyna jañ edýär:
- Heýt, ha...

Dowamy »

459 1
Edebiýat, 6 months ago


Söz ussatlygy

Gyz: Köp garaşdyrdynmy ?
Oglan: Yoklay ziyany yok kitap okadym.
Gyz: Alada etmedinmi?
Oglan: Namani?
Gyz: Bir sagat gija galdym şondada meni alada etmedinmi?
Oglan: Aslynda alada etdim.
Gyz: Şondandyrlay arkayn otyryp kitap okanyn.
Oglan: Name etmelidim otyryp dyrnagymy iyeyinmi
Gyz: T...

Dowamy »

425 0
Edebiýat, 6 months ago


Terbiýe

Bir gyz parkda oturan eken bir oglan gelip yanynda oturypdyr gyz geplemandir oglan yene gyza yakynlasypdyr gyz geplemandir oglan gyzyn elinden tutupdyr gyz geplemandir oglan gyzn dodagyndan opupdir gyz hic zat diymandir oglan gyzdan name un geplanok diyip sorapdyr gyz bolsa yuwasjadan jogap beripdir mana ejem natanys oglan bilen geplesme diydi diyi...

Dowamy »

319 0
Edebiýat, 6 months ago


Degişmeler

Wiii Yadymada dusenok duyn nam ucin ++++ az diysem duyn gyzlar soygulileri bilen basagaydyra!!!???


Telefonda bir Janičkañ adyna
,, батарея разряжена ,, diyip belledim. Janička her jan edende gelinim telefonu zaryada goyyar ??


Türkmen aýdymçylarynyň aýdymlaryndan netije çykarsañ, türkmen gyzlaryň...

Dowamy »

377 0
Edebiýat, 6 months ago


şorta sözler

ATALY OGLUŇ AŞ IÇIŞLERI✏

Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp:
— Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň - diýipdir.
Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr,...

Dowamy »

313 0
Edebiýat, 6 months ago


Häsýetler günlerde

häsýetler günlerde
1.Gorup
2.Asylly
3.Hoshniyet
4.Gabanjan
5.Dawachyl
6.Arzuwchyl
7.Yalanchy
8.Ulumsy
9.Owodonja
10.Bagtly
11.Gowja
12.Yalta
13.Gepji
14.Ysgynsyz
15.Pikirlen
16.Yaranjan
17.Sergezdan
18.SHadyyan
19.Uyt...

Dowamy »

328 0
Edebiýat, 6 months ago


Häsýetler sagatlarda

häsýetler sagatlarda
24.00 dan 2.00 çenli aralykda dogulanlar sabyrly, gyzyklanyjy bolyarlar !.
2.00 dan 4.00 çenli aralykda dogulanlar guycli , oz peydasyny gozleyan we iki taraplayyn isleyan adam bolyarlar !.
4.00 dan 6.00 çenli aralykda dogulanlar watansoyer, dogrucyl, adam bolyarlar!.
6.00 dan 8.00 çenli aralykda dog...

Dowamy »

254 0
Edebiýat, 6 months ago


Atlar harplarda

atlar harplarda
A-guych , hakimyet
B-duygulara berilyan
Ch-hoshniyet
D-Yalta
E-chydamly sabrly
F-gysganch
G-syrly
H-gaharly
I-arnamysly
J-mert
K-mahriban
L-ynanyp bolya
M-akylly , ozune ynanya
N-pis,shadyyan
O-uyatjan
P-towekgelchi
...

Dowamy »

399 0
Bilim, 6 months ago


Gidiwer

soraglarym kändi galdy jogapsyz,
terk etdiň bir pursat eglenmediň sen.
men gynansam juda begendiň welin,
emma şatlanamda begenmediň seň.

gark boldym yşkyň gämisi bilen,
senden özge halasgär ýok janyma.
sogap gazanmagyň ähtimal seniň,
rähim etseň sen ýeke çemçe ganyma.

namartla...

Dowamy »

208 0
Edebiýat, 6 months ago


Sten Li­niň soň­ky ki­ta­by

Sten Li­niň soň­ky ki­ta­by

Ko­miks­le­riň aw­to­ry Sten Li­niň iň soň­ky meýilnamalarynyň bi­ri – uly ýaş­ly oky­jy­lar üçin niýetlenen il­kin­ji ro­ma­ny çap edi­ler. “The Gu­ar­di­an” ne­şi­ri­niň ýaz­ma­gy­na gö­rä, ki­tap 17-nji sent­ýabr­da hal­ka ýe­ti­ri­ler. “Ýag­ty­ly­gyň eme­li” diý­lip at­lan­dy­ry­lan bu ro­man­da pi­ki­...

Dowamy »

350 0
Bilim, 7 months ago


Sa­la­myň gudraty

Sa­la­myň gudraty

Bir us­sa doň­dur­ma ön­dür­ýän kär­ha­na­da iş­le­ýän eken. Gün­le­riň bi­rin­de iş wag­ty ahyr­la­be­ren­de, ol äti­ýaç­dan äpet so­wa­dy­jy­la­ry bar­la­mak üçin ýe­ke-ýe­ke­den ola­ryň içi­ne gi­rip, göz aý­lap baş­la­ýar. Şol bar­ma­na­-da bi­ri­niň içi­ne gi­ren­de, ga­py da­şyn­dan ýa­py­laý­ýar. Ýa­ny­na hiç...

Dowamy »

344 0
Edebiýat, 7 months ago


Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan

Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan

Bir og­lan ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ni üs­tün­lik­li ta­mam­lap, işe ýer­leş­ýär. Mu­ňa diý­seň buý­sa­nan ka­ka­sy gün­le­riň bi­rin­de og­lu­nyň ýa­ny­na bar­ýar. Og­lu­nyň iş ota­gy­na gir­se, ol jaý­la­şyk­ly otu­ran eken. Ka­ka­sy og­lu­nyň ýe­rin­den gal­ma­gy­na maý ber­män, sa­lam­la­şan­soň, el...

Dowamy »

314 0
Edebiýat, 7 months ago


Go­şar sa­gady nä­me üçin çep ele da­kyl­ýar?!

Go­şar sa­gady nä­me üçin çep ele da­kyl­ýar?!

Adam­la­ryň ag­la­ba bö­le­gi go­şar sa­gat­la­ry­ny çep eli­ne da­kyn­sa­lar, kä­bir adam­lar, esa­san hem, ze­nan­lar sa­ga­dy sag eli­ne da­kyn­ma­gy ma­kul bil­ýär­ler. Ta­ry­hy mag­lu­mat­la­ra na­zar aý­la­sak, XX asy­ryň baş­la­ryn­da il­ki jü­bi sa­gat­la­ry peý­da bo­lup, ola­ry...

Dowamy »

338 0
Edebiýat, 7 months ago


Aý nä­me üçin dür­li ulu­lyk­da gö­rün­ýär?

Aý nä­me üçin dür­li ulu­lyk­da gö­rün­ýär?

Ýe­riň ýe­ke-täk hem­ra­sy bo­lan Aý pla­ne­ta­my­zyň da­şyn­dan aý­law ede­n­de onuň uzak­ly­gy üýt­ge­ýär. Bu ýag­daý do­lan Aýyň baş­ga­ça ulu­lyk­da gö­rün­me­gi­ne se­bäp bol­ýar. Aý göz­ýe­ti­m çy­zy­gy­na go­laý ýer­de peý­da bo­la­nyn­da adat­da­ky­lar­dan has uly gö­rün­ýär. Mu­nuň...

Dowamy »

241 0
Edebiýat, 7 months ago


Näme üçin pi­liň gu­lak­la­ry uly?!

Näme üçin pi­liň gu­lak­la­ry uly?!

Gu­ry ýer­de ýa­şa­ýan uly jan­dar­la­ryň bi­ri bo­lan pil­ler adam­la­ryň iň ýa­kyn dost­la­ry­nyň bi­ri­dir. Pil­le­riň beý­le­ki haý­wan­lar­dan esa­sy ta­pa­wu­dy ola­ryň hol­tu­my we ul­la­kan gu­lak­la­ry­nyň bol­ma­gy­dyr. Ýer ýü­zün­de, esa­san, iki gör­nüş­li pil bo­lup, olar Hin­dis­tan (...

Dowamy »

247 0
Edebiýat, 7 months ago


Ösüm­lik­ler nä­dip dem al­ýar?

Ösüm­lik­ler nä­dip dem al­ýar?

Äh­li jan­ly-jan­dar­lar dem al­ýarlar. Ýag­ny, kis­lo­ro­dy alyp, kö­mür­tur­şy ga­zy­ny çy­kar­ýarlar. Ösüm­lik­ler bol­sa, ter­si­ne. Em­ma, biz ola­ry gö­zü­miz bi­len gö­rüp bil­me­ýä­ris. Eý­sem, ösüm­lik­le­riň dem al­ýan­dy­gy­ny nä­hi­li gö­rüp bo­lar?! Mu­nuň üçin ki­çi­jik tej­ri­be ge­çi­rm...

Dowamy »

198 0
Edebiýat, 7 months ago


Ensiklopediýalary bilen adygan

Ensiklopediýalary bilen adygan

Fran­suz ýa­zy­jy­sy, fi­lo­so­fy we en­sik­lo­pe­di­ýa­çy­sy De­ni Did­ro 1713-nji ýy­lyň 5-nji okt­ýab­ryn­da Fran­si­ýa­nyň Şam­pan we­la­ýa­ty­nyň Langr şä­he­rin­de dün­ýä in­ýär. Ene-ata­sy­nyň is­le­gi bi­len ýaş De­ni özü­ni ru­hy taý­dan ösü­şe taý­ýar­la­ýar. Ol 1723-1728-nji ýyl­lar­da Pa­riž...

Dowamy »

191 0
Edebiýat, 7 months ago


Muňa näme diýjek

muňa näme diýjek
Pab­lo Pi­kas­so­nyň ser­gi­sin­de bir aýal su­rat­la­ryň bi­ri­ni oňa gör­ke­zip:
– Şu su­ra­ta hiç dü­şü­nip bi­le­mok – di­ýip­dir.
Pi­kas­so jo­ga­ba de­rek, onuň özü­ne so­wal ber­ýär:
– Siz hy­taý di­li­ni bil­ýär­mi­si­ňiz?
– Ýok, bi­le­mok.
– Siz bil­me­ýä­nem bol­sa­ňyz, bu dil­de...

Dowamy »

352 0
Edebiýat, 7 months ago


Ine nusga ömür

ine nusga ömür
Dur­muş äti­ýaç­lan­dyr­ma­sy üçin Lew Tols­to­ýyň öýü­ne ge­lip­dir­ler. Şol wagt ýa­zy­jy öýün­de ýok eken. Ýö­ne aýa­ly So­f­ýa And­re­ýew­na ola­ry şu söz­ler bi­len ug­ra­dyp­dyr:
– Ho­ja­ýy­nyň özü­ni äti­ýaç­lan­dyr­ma­ga mä­täç­li­gi ýok. Ol ba­ry­bir ýa­zan eser­le­ri bi­len özü­ni ebe­di­leş­dir­di.

Dowamy »

258 0
Edebiýat, 7 months ago


Görke geljek diýseň

görke geljek diýseň
Muşdaklarynyň bi­ri Alek­sandr Dýu­ma­dan so­ra­ýar:
– Ha­ly­pa, nä­çe gar­ra­sa­ňy­zam, gör­kü­ňi­zi ýi­tir­män­si­ňiz. Mu­nuň sy­ry nä­me­de?
– Aýý… olam ýe­ňil iş däl, mu­nuň üçin bü­tin öm­rü­mi sarp et­dim – di­ýip, ýa­zy­jy jo­gap be­rýär.

Dowamy »

277 0
Edebiýat, 7 months ago