Äý bolýa-da, siziñkem dogrudyr-da özüñizçe. Prikolmyrat, sen käte öte geçýäñ, öñler bu saýtda hiç hili hapa sözler ýa da degi$meler düýbünden aýdylanokdy. Saýtyñ abraýy ony emele getiren agzalaryñ gyzyklanýan zatlary bilen göniden göni baglany$yklydyr. Eger ownuk zatlara kelle agyrtsalar, saýt ownukla$ar. "Prikol"myrat, saýtyñ dizaýny gowy bolmansoñ ondaky ýazýan zatlarymyza biperwaý garaýas diýýär. Men diýýän, saýtyñ dizaýnynyñ gow$aklygynyñ sebäbi onda aýdylýan pikirleriñ agramlylygy üçindir. Bilemok-da, biz beýdip uzaga gidip bilmeris.

Köneler, Nokat tarapyndan 10 years ago
  prikolmyrat 10 years ago
 • hahahahahahaha :D ay sükkaaaaaaaay yene güldürdin blya
  Toty 10 years ago
 • Çagalar söwü$mañ ur$un
  Toty 10 years ago
 • Aleykum salam
  guest 10 years ago
 • salam kimi urmaly, men tayyn
  Toty 10 years ago
 • Tutanyny urywer
  guest 10 years ago
 • totyng adresini ber gideyin, kulun çhykaryan, ong ishi hayyrlay
  prikolmyrat 10 years ago
 • 30 dollar ber dos adresini bereyin, owadan gyzow
  Toty 10 years ago
 • Gelay $u wagta çenli urluba goremok.yone men gylyjy gowja oynadyandyryn.
  guest 10 years ago
 • toty, sen gyzmy yada oglan
  Toty 10 years ago
 • Ha name boldy
  sukomoto 10 years ago
 • men tayyn
  guest | 2010-05-13 04:27:06

  tow berdilermi?
  guest 10 years ago
 • name diyjek bolyan sukaaamota
  sukomoto 10 years ago
 • kalýandaş geldiňmi?
  diri 10 years ago
 • pikki, jükki, sükki garaz siz-ä çermegiňizi çekip bir il ortasynda sy*mansyňyz. hay ulalyp oňarmadyk, bitertipler...
  chetobaly 10 years ago
 • ýheýý.. dostlar şuň ýaly agzalalyk getirmänmi türkmen diýen beýik milleti agyr günlere? ýöne ,ilki bilen akyllysyrajak bolma diýmezligiňizi haýyşt edýän.geliň biz öz geçmişimize nazar aýlalyň. görgly,magtymguly alp-arslan galyberse akjahan ýaly merdana gerçeklerimiziň aslyndan dörän türkmen ýigitleriniň şuň ýaly ownuk pikirde gapma-garşy bolmaklygy örän gynandyrýa.türkmen aganyň aýtmadygy ýok öýem bir,öýjügem! şu ýerde biz pikirlermizi paýlaşýasmy diýmek şu-da biziň bir ojagymyz.geliň öz ojagymyzy halaldan tutjak bolalyň. çünki ähli zat ojakdan başlaýa.eger sögüşip otursak munyň ahyry gelmez.geliň dostlar dost bolalyň!
  men bu barada tema açaýyn diýip ýördüm emma indi ýazmaly boldum. ,
  öňem bir akyldardan:
  -dost ýakynmy ýa dogan -diýip soranmyşlar.akyldar:
  -dogan ýakyn eger ol saňa dost bolsa.-diýip jogap beripdir.geliň şu ýerini hem öýümiz saýalyň.sizi dostluga çagyrýan .hormatlamak bilen:
Teswir ýazmak üçin Içeri gir