Farabi,Shahyr,bu saýtyñ enter pelegini çykarypdyrlar! Hiç zadyñ öñküligi ýok! Nädip beýle boldy? Öñküler,öñkülik,agras meseleler nirede? Ata,serdar,mazmun,we beýlekiler nirelere sumat boldylar! Olaryñ ýerini käbir suwjuk we ýeñil pikirli käbir (hemmä degi$li däl) agzalar alyp,özleriniñ halk arasynda kanagatlandyryp bilmedik azgyn hyjuwlaryny bu ýere gelip pürkýärn ekenler!? Ýa da biz $eýle pes derejelere dü$dükmi,aýdyñ siz türkmen ýa$lary!!!

Köneler, Nokat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir