hormatly moderatörler, men birwagtlar "tûrk a$hanasynyñ dabaralanmagy" atly blog açypdym. Haýy$ $ony pozup bilermisiñiz. Go$guda birnäçe ýag$y niýetli adamlara haksizlik yaptigimi dü$ünýän. $ondan soñ köp ejir çekdim, hem vicdani hem görnetin ejir. Hiç kimi etkilemesin, gaýrat ediñ aýyryñ. Hudaýyñ haky üçin!!!

Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir