Ilkinji söýgi
Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar, Men ony ýatlaýan güneş doganda. Ýatlaýan bossanda açylsa güller, Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda. Aý-aýdyň gijeler akar boýunda, Häzirem garaşýan wadaly ýerde. Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara, Tolkunlar näzli ýar nirde diýerler. Arzuwymda adyň aýdym bolsada, Indi saňa ýar diýmäge hakym ýok. Syrly bolup galsyn syrly gijeler, Ony ile duýdyrmaga hakym ýok. Ýaşlykdan joş uryp aýdan aýdymym, Häzirem gaýtalaýar säher şemaly. Ýary ýatlap baksam aýly asmana, Jemalyň ýatlatýar aýyň jemalyn. Aldanyp özgäniň mekir alyna, Sen bolduň söygimden ýalňyz galan ýar. Säherler ýaldyrap güneş doganda, Meni süýji arzuw bilen oýarýaň.

Köneler, Goool tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir