adam hiç zady unudanok diyip eşidipdim dine şol yadynda saklanyan yere gidyan yollar yapylyarmyşyn, belki naçe terabytelarja informasiyalary, adamyn bary-yogy 100 yllyk ömründaki informasiyalary öz içinde saklap bilyandir asyl men aytjak bolyan zadym bu daldi, hemme kii meselem etjek işlerini etman yadyndan çykaran halatlary bolya, almaly zadyny almany yatdan çykaryan, şon yaly bir zatlar bolya, siz geljekde bir işi etmeli diyenizde şony son yadyndan çykarmazlyk üçin nahili pikri başdan geçiryaniz? özümde-de bolya kabir zady almany yadyndan çykaryan meselem, şonda men pikirimçe, bir zady yadyndan çykarmajak bolsan geljekde bolup geçjek şol hadysany/pursady göz önüne getirmelimi öytyan, meselem ertir okuwa gidende sport ayakgabyny almak, ertesi gapydan çykjak bolan pursadyny ya-da çykmana tayarlyk gören pursadyny göz önüne getirmeli, dine gury söz bn ertir gidemde ayakgabymam almaly diymeli dalmika diyyan

Köneler, Maxat tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir