Azyndan hepdede bir gezek hezillik etýän, has takygy hezillik etmäni gowy görýän. Hökmän ýüzläp adam bilen däl, 3-4 bilen hem bolsa dertlerden, okuwdan, işden uzak durup şatlanmany halaýan. Näme de bolsa intäk sallah, alan galaň özüňki. Hemişe öňünden plan düzýan; nirede etmeli, kimleri çagyrmaly, näme bilen hyzmat etmeli, ... Şu wagt gyş baramda etjek party-myň planyny düzmäne başladym. Häzirlikçe diňe hezilligiň soňlarynda näme etjegim belli, gije 12 töwerek ojaryň odunda çişlik. Gyş, sowuk bolonsoň oduň daşynda durup özüň bişirýäň, däş bolýa, ýatdan çykmaýan hezillik bolýada.

Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir