Ependi täret kylanda bir aýagyna suw yetmändir.Onsoň ol ýeke aýakda durup namaz okamaga başlapdyr. Ependi, bu näme etdigiň diýip ondan sorapdyrlar. çep aýagym täretsiz diýip, ol jogap gaýtarypdyr.

Köneler, marjina tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir