''Bismillahirrahmanirrahim''

''Bismillahirrahmanirrahim''ähli haýyrly
işleriň başydyr.ol Arşy Azamdan (Beýik Arşdan) ynsanlaryň eline uzadylan nurana bir
ýüpden ybaratdyr.Gysgaça ady ''Bismillahdyr''
''Bismillaha''daýanan ynsan butin äleme göz
yetirip biler.Cunki bu yerde Belent Allaha ynanmakdan,dayanmakdan we boyun bolmakdan soz acylyandyr.Düny...

Dowamy »

2715 13
Köneler, 15 years ago


Süyji sözler yazaly


Hormatly agzalar geliň biz iň gowy we süyji sözler yazalyň mysal ücin çaga aýdylýan mähirli sözler maşgalada aýdylýan mylakatly sözler yada mekdepde ,bazarda,köcede söygüde dostlukda hormat bilen aýdylýan sözler yazalyň.
Kicijik çaga göreniňde wi bu cagajygyň eýjejikdigini nähili mähirlidigini diyip öpeniňi bilmän galyaň.Cagada özü...

Dowamy »

4515 8
Köneler, 15 years ago


Hal we meň bilen baglanyşykly yrymlar

Agzy hally-aşa yakyn
Barmagy hally-bagtly
Bilegi hally-aldawçy
bili hally-dinçi
Burny hally-batyr
Gabagy hally-wepaly
Garny hally-gezegen
Gaşy hally-gabanjaň
Gözi hally-gadyrly
Göziniň gapdaly hally-gaharjaň
Yokarky dodagy meňli-näzli
çekgesi hally söýgüli
Eli meň...

Dowamy »

2982 23
Köneler, 16 years ago


kä bır erkeklerıň ayagy porsy

name ücın käbır erkek adamlaryň ayagy porsy bolyar yada olar ayagyny yuwman yada
jorabyny yuwman gıyyärlermı kä wagtlar öye
myhman gelyär ayaklary seyle bır porsy gıtyançe zordan çydap oturmaly bolyar gıden son öyün ıcıne ysy yok edıjı dezıdırantlar ulanmaly bolyar ayagy porsy adamlar nädıp
bu yssy yok etmek ücın alad...

Dowamy »

4933 39
Köneler, 16 years ago


Günäňi ýuwmakNasreddiniň aýaly diýseň görmeksiz eken.
bir gün agşamara ol uzak wagtlap aýalynyň
ýüzüne seredipdir Sen, name, maňa beýle
kän seretdiň diýip. aýaly ondan sorapdyr
şu gün men bir owadan aýala uzak wagtlap
seretdim gözümi aýyrjak bolsamam hiç aýryp
bilmedim Indi şol e...

Dowamy »

4169 8
Köneler, 16 years ago


çep aýagym täretsiz

Ependi täret kylanda bir aýagyna suw yetmändir.Onsoň ol ýeke aýakda durup
namaz okamaga başlapdyr. Ependi, bu näme
etdigiň diýip ondan sorapdyrlar.
çep aýagym täretsiz diýip, ol jogap
gaýtarypdyr.

Dowamy »

4326 16
Köneler, 16 years ago