Ставька goyulyan oyunlar

Dostlar haysy programmalarda oyunlarda stawka goyulup oynalyara pul utup bolyar?!

Dowamy »

379 3
Sorag-jogap, 8 months ago


Nätanyş ýol...

Barýadym kenaryň ýakasyn syryp,
Alňysaýan, howlukýan deý bir zada,
Bolşum meňzäp, birbelalardan dynyp,
Ýeke gezip ýörün çola meýdanda,

Birden peýda boldy duýansyz ýerden,
Yşk düşüp gözlem diýseň gamaşyp,
Ýörän ýolum üýtgäp gidipdir çenden,
Nätanyş ýol... gelsem nätjek azaşyp.

M...

Dowamy »

264 0
Edebiýat, 8 months ago


ÖÝ KOMPÝUTERDEN NÄDIP FAÝYLLARA ....???

Salam dostlar LG oý kompýuterinden el telefona faýyllary ýagny mp3, klip, w.s.m USB-iň fleshkanyň üsti bln dalde telefondan telefona SHAIRET üsti geçirýäs şolar ýaly ýol bilen geçirip bolanokmyka?! programmasy barmy we nirden skaçat etmeli son nadip geçirmeli kyn gormän aydayyn hayys zerur kompyuterden el telefona geçirmeli zat bardy.

Dowamy »

366 8
Sorag-jogap, 9 months ago


Medeniýet instituty

Dostlar men medeniýet institutynyň Telewidinýe we alypbarjylyk we gepleşikleri gurnamak fakultetime girmekçi bu ýyl ýetişmedim sebabi gullukdan geldim indiki yyl nesip bolsa gorjek.
Sorag nameden bolyar giris synaglar we toleglimi naçe yylyna?! Girenler yada okayanlar bar bolsa aydayyn hayys ginisleyin.
Menin ozum Sport we Syyahatçyl...

Dowamy »

432 4
Sorag-jogap, 9 months ago


IP 127.20.32.32.21 salgy näme?

Salam dostlar IP SALGY NÄME ZAT BOLÝAR WE MUNUŇ ÜSTI BILEN NÄMELERI ANYKLAP WE ÝERINE ÝETIRIP BOLÝAR?!

Dowamy »

454 5
Sorag-jogap, 9 months ago


Ýene haýsy saytlar barka?!

Salam şulardan başga ýene haysy saytlary bilyäniz bar bolsa yazmagynyzy hayys edyan
Umunman turkmen portaly golsa bolya isle mowzuk ucin isle mp3ler klipler ucin isle maslahatlar tapawudy yok umuman turkmen saytlardan;

Yurekdesh.ru
Kitapcy.com
Islenen.com
Ylymly.com
Dostluk.ru
Talyplar.com

Dowamy »

695 22
Sorag-jogap, 9 months ago


Sorag kömek...

Dostlar
Instgram, Yotube, Vk, su progarammalar islanok haysy vpn bln girmeli sizem vpn bln giryanizmi?!

Dowamy »

398 1
Tehnologiýa, 9 months ago


Eneler ýylgyrsyn. Meredow Gurbanmämmet

Eneler ýylgyrsa açylar güller,
Saýraşarlar saýramaýan bilbiler,
Eneleň ýylgyrşy ýyladar dünýäň,
Eneleň ýylgyrşy tutuş bir dünýä,

Eneler ýylgyrsa açylar göwün,
Dikelip, boý alar saralan, bägül,
Eneleň ýylgyrşy unudar gussaň,
Eneleň ýylgyrşy dermandyr hassa.

Eneler ýylgyrsa şatla...

Dowamy »

286 0
Edebiýat, 9 months ago


Bize goşul

Salam imoda bize goşulup her gün gowy goşgulary dana sözleri okaň!
IMO: +993-68-23-21-21 size garaşyas!

Dowamy »

416 6
Täzelikler, 9 months ago


Leýlisaç. Meredow Gurbanmämmet

Bu ümsüm gijeler tümli gijeler,
Gökde gözün gyrpýar, ýyldyzlar üyşüp,
Aşyklara hemaýatkärdir olar,
Saýrak guşlar bagtly boluň diýşip,

Owsun atýan köller ýuwaş tolkunyp,
Aýyň keşbin ýatyr üstüne gatyp,
Ýel öwsende, leýlisaçlar gorkuzyp,
Dymyp otyr olar niçe syr basyp.

Aşyklary b...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, 9 months ago


Nädip unutmaly. Gurbanmämmet Meredow

Gitseňemä gitdiň, welin hoşlaşyp,
Indi seni nädip unutmalykam?!
Bilmedim men senden asla daşlaşyp,
Indi seni nädip unutmalyka?!

Wagt taparmyka munuň çäresin,
Tapyp bilmen elwredim därisin,
Görmändim men yşkyň beýle dälisin,
Indi seni nädip unutmalykam?!

Hat-da gijelerne goýman...

Dowamy »

317 0
Edebiýat, 9 months ago


Gutlag dostuma Gurbanmämmet Meredow

Bagt guşy bolup girsin gapyňdan,
Alyp gelsin mähir bilen söýgini,
Penjiräňden agzybirlik girsinde,
Alyp gitsin gussa bilen gaýgyňy.

Öýlerňize bagt nuruny çaýsyn,
Gülki dostuň bolsun, üstünlik hemraň,
Esasy zat polat deýin jan-saglyk,
Başyň dikläp gezip ýörgün sagaman.

Ömrüň der...

Dowamy »

343 3
Edebiýat, 9 months ago


Haýsu saýtlarda mùmkin bolsw?!

Salam dostlar men öz döreden goşgularymy mp3 format görnüşinde saytlara ýükläp paýlaşasym gelýär ýöne haýsy saytlarda ýukläp bolýarka? Köpçülikleýin paýlanar ýaly bir maslahat beriňdä indi dostlar!

Dowamy »

345 5
Edebiýat, 9 months ago


Kömegiňiz gerek

Salam dostlar araňyzda dermanhanada işleýän dermanhanada iş ýördýäniňiz ýa şolar ýaly tanyşlaryňyz bolsa gaýrat edip kömek edaýin giňişleýin maglumat aljakdym dermanhana çajak bolýan Allaň haky üçin tanyşlaryňyz bolsa tel belgilerini beräýiň haýyş sizden bir iki soragym bardy.

Dowamy »

382 5
Sorag-jogap, 9 months ago


TMCELL YZA GADAM BASÝAR

Salam soňky döwürler TMCELL ALTYN ASYR Ý.G.P.J-i doly we dogry hyzmat edip bilmän galdy.
Mysal üçin merkezi ofislarda satlyk telefon belgiler ýok.
Ynamly töleg hyzmaty dogry saz işlänok.
USSD komandalary ýerlikli işlänok.
Sowgat 1000 we Internet 50 nyrhnamalar uçin töleg alynýar emma bukjalar berikdirilenok.
Ine m...

Dowamy »

621 9
Sorag-jogap, 9 months ago


Günäkär özüm

Käte seni seýle göresim gelip,
Gijeler garaýan aýly asmana,
Gara gözleriňi ýadyma salyp,
Ýyldyzlaram gussa goşya gussama.     
                 
Kalbymyň töründe gyzyl köz deýin
Lowlap ýanýan yşkyň hasraty näme
Takdyrma ýazlan agyr synagmy,
Sütemin çekdirýäň haýsy günäme.
            ...

Dowamy »

361 11
Edebiýat, 11 months ago


Seň söýgiňden asla geçmerin.

Men söýgiňden ganat baglap uçaryn,
Menzillere, dür derimi seçerin,
Söýgiň böwedini böwsüp geçerin,
Emma, seň söýgiňden asla geçmerin

Dag-daşlary ýumrup, baglara gonup,
Söýginiň güýjünden bilmedim ganyp,
Bilsem-de, bu ýollaň kynlygyn aňyp,
Emma, seň söýgiňden asla geçmerin

Derýa...

Dowamy »

358 3
Edebiýat, 11 months ago


Wideo alyan programma

Salam dostlar aranyzda play marketden Lyboy saytdan wideo skachat edip bolyan haysy programma bar adyny yazayyn

Dowamy »

513 1
Tehnologiýa, 11 months ago


Söýenime

Ganatym ýokdur uçmaga,
Gitmek uçin uzaklara,
Seni ezizlän ynsany,
Neçün atdyň duzaklara.

Yşkyň derdinden alowlap,
Odyňa düşüp tutaşdym,
Hiç çäresi tapylmadyk,
Söygi derdine ulaşdym.

Saňa duşanymdan bäri,
Hyýalymda ýaşap ýörsüň,
Ynan haýsy ýana baksam,
Göz ö...

Dowamy »

359 3
Edebiýat, 1 year ago


Unudylan söýgi

Söýgisi undulan garyp ýigidiň,
Ýüreginde galdy bitmejek ýara,
Hiç çüwmedik ykbalyndan zeýrenip,
Hem özüne diýip, "men bagty gara".

Öz söýer ýaryndan aýra düşene,
Sessiz aglaýardy ýüregi çensiz,
Çabalandy hiç jay tapman ozüne,
Gaýtalady yaşap bilemok şonsuz.

Agyr gelen ykbalynyň...

Dowamy »

350 1
Edebiýat, 1 year ago


Bagtymyzyň ak ýollary Arkadag

Nurly güneş parlap dogdy, gül gujakly Diýaryma,
Bagt guşy ganat kakyp, gondy, ajap eýýamyňa,
Şygra sygmadyk waspyňy, salyp gyjak-dutaryňa.
Bagtymyzyň ak ýollary, ak röwşeni siz Arkadag.

Ak mermerli ymaratlaň, depesi asmana galdy,
Rekortlaryň kitabynda aýratyn bir orny aldy,
Ýyldyrym deý ösüşleriň, e...

Dowamy »

872 0
Edebiýat, 3 years ago


Gurbanmämmet Meredow / Zenanlar

Eý, Zenanlar siz dünýäniň bezegi,
Sizi meňzetdim men elwan güllere,
Aýyň ýalkymyndan, Günüň nurundan,
Has, owadan görk berýäňiz düzlere.

Sizi, meňzetdim men juwan bahara,
Sözleriňiz misli ýag deý mylaýym,
Ýüzleriňiz täze açylan gül deý,
Nowjuwan, owadan, ýylgyrsyn daýym.

Siziň...

Dowamy »

1250 10
Edebiýat, 3 years ago


AŞGABAT

Kepderler bezeýär asmanyň gaýyp,
Mermere bürenen görküň ajaýyp.
Ýaşaýan men seni ak bagtym saýyp,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Goýnuňda ýaňlanýar gyzlaň lälesi,
Keşbiň bezän... gülleriň al-alasy.
Taýsyz sen... älemde ýok sen ýalysy,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Gu...

Dowamy »

1870 67
Edebiýat, 3 years ago


Göresim gelýär

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Şatlanamda,
      gamlanamda,
            aglamda,
Surat kimin göze dikip keşbiňi,
Saňa gyzyl gülden çemen baglamda.

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Hyýalymda,
  Düýşlerimde,
     Huşumda,
Bardyr däli derýa deýin söýýänler,
...

Dowamy »

1699 68
Edebiýat, 3 years ago


Ýagyş

Ýagyp dur,
      ýagyp dur, şeçeläp ýagyş,
Beset indi ezme ýüregim ejiz,
Akyp penjireden goýup ýanýoda,
Seňem derdiň agyr oguşýa hergiz.

Hawa... ýagyş meniňki hem şeýleräk,
Ýaňagymdan syrygyp dur damjalar,
Seňki hezil diňýäň islän mahalyň,
Meniň haçan garyp göwnüm ynjalar?!

Dowamy »

2133 66
Edebiýat, 3 years ago