Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

148 0
Täzelikler, watandash tarapyndan 1 week ago

*****

«Ajaýyp asyr (Великолепный век)» teleserialyny görenleriňiz bar bolsa bilýänsiňiz, soltan Süleýmanyň Mahydöwrandan bolan ogly Mustapa temasyna aýratyn orun berilen. Serialda şazada batyr, akgöwün, dogry sözli we mähriban ynsan hökmünde suratlandyrylýar. Taryhda bolsa munuň tersi bolupdyr. Mustapa hiç wagtam mähriban ynsan däldi. Sowukgan, rehimsiz,...

Dowamy »

447 2
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 weeks ago

*****

Ranawaluna Birinji taryhda dünýäniň iň ganhor we zalym hökümdarlaryndan biri hökmünde häzirem ýatlanýar. Eger Gitler,Stalin,Mao onuň ganhorluklaryny gözi bilen gören bolanlarynda öz eden "işleriniň" hiç zatdygyna gaty namys ederdiler. Hawa, zalymlykda,ganhorlukda Ranawalunadan geçjegi ýokdy...

Ranawaluna 1788 ýylda daýhan maşgalasyn...

Dowamy »

545 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 weeks ago

*****

Ýokarky suratda Diana Douns we onuň üç sany perzendi. Häzir bolsa diňe ikisi diri.
Emma wakanyň ortasyndan başlamalyň.
Diana dört doganyň iň ulusydy. Ýaşlygyndan kejir we lälik bolup ulaldy. Soňra ata-enesiniň göwnemedik ýigidi Stiwen Dauns bilen duşuşyp başlady. Olaryň gatnaşygy ýygjamlaşypdy. Ahyry durmuşam gurdylar.

Dowamy »

410 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 weeks ago

Türkmene ýaran ogul

TÜRKMENE ÝARAN OGUL / Söhbet

Tirkiş Jumageldi, ýazyjy.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty.

Kakajan Muhammetberdiýew, taryh ylymlarynyň doktory, professor. Türkmenistanyň taryhyndan birnäçe okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň awtory.

ALTY GÜNÜÑ EDERMENLIGI

S...

Dowamy »

744 3
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Hemmäňize Salam

Salam Hormatly agzalar. Ine-de öňki gadyrly saýtymyz ýene-de öz ishine başlady. Saýtymyzdan doly peýdalanyp bilersiňiz
http://m.soyguli.ru

Dowamy »

438 3
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 1 month ago

Oraza baýramyňyz kabul bolsun...

Bu gün Oraza baýramynyň 5-nji güni. Kabul bolsun baýramlaryňyz!

Dowamy »

468 4
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Gämi KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

378 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Änew KRISTALL market

03.04.2022.

Aksiýa we Lotoreýa

Dowamy »

215 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

KRISTALL MARKETLERDE AKSIÝA (UTUŞLY LOTOREÝ)

Mähriban ildeşler!
Änewdäki we Gämidäki Kristall marketlerinde geçiriljek (03.04.2022) Lotoreýli we Aksiýaly, gyzykly hem-de şowly pursatlary siziň dykgatyňyza hödürleýäris!
KRISTALL marketlerde himiki arassalaýjy serişdeler-de şeýle hem ''Sleepy külot'' çaga arlyklarynyň bahalary 55 manat bolar!
Şeýle-de ''Sleepy'' firmanyň...

Dowamy »

297 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

@Black wolf doglan güniň bilen!!!

@Black wolfyn doglan guni.

Ynha, bu gun parasatly, akylly hem dana atadan mertlik alyp, mahirli eneden mahir alyp dunya inen in gowy ynsanlan biri MYRAT jigimin (Black wolfyn)doglan guni.Jigim sen doglan gunini gutlayan Allajan janyn sag, bashyn dik, omrun uzak , guler yuzin hic hacan solmasyn! Yureginde beslan ahli yagshy arzuwlan h...

Dowamy »

445 3
Täzelikler, Khanture tarapyndan 2 months ago

Happy birthday Black_wolf!!!!

Myrat doglan güniñiz bilen gutlaýan. Uzak ýaşyñ Black Wolf. Şu durmuşda õz bagtyñyzy tapmak nesip etsin hemem tapmagyñyzy arzuw edýän we goldaýan, ähli başlan işleriñde size üstünlik arzuw edýän! SIZE uly bagt, uly durmuş, her bir geçen günüñ şatlykly bolmagyny, güler ýüzüñiziñ solmazlygyny, şol güler ýüz bilen ýüregiñ hem ýylgyrmagyny arzuw edýän!...

Dowamy »

262 3
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 months ago

****

1. Pýotr l arakhorluga garşy gyzykly göreş usulyny oýlap tapypdyr. Arakhory agramy 7 kg bolan medal bilen "sylaglapdyrlar". Medaly hiç wagt boýnuňdan aýyrmaly däl eken (aragyny goýýança). Aýyranyny bilseler ýa-da eşitseler jeza beripdirler.

2. Taýlandyň gimnini rus kompozitory ýazypdyr.

3. Dünýädäki iň gysga wagt dowa...

Dowamy »

618 0
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago

****

Suw daşgyny, tupan,ýer titremeleri ýaly tebigy hadysalar dürli döwürde,dürli ýerlerde ynsan ömrüne zamun bolan esasy apat hasaplanýar. Emma 1952 ýyl Londonda suw daşgyny ýa-da ýer titremesi däl-de ümür (туман) sebäpli 12 müň kişi wepat boldy.

1952 ýyl 5 dekabr güni şemalsyz, sowuk howa wagtynda Londona antisiklon ýapyrylýar,netijede...

Dowamy »

653 5
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago

Gutlag

Bütin dünýäniñ siz gözel gyzlary,
Bu gün gutlaýarlar hemme sizleri,
Siziñ ücin döredýäris aýdym sazlary,
Sizler bu dünýäniñ aýdyñ ýazlary.

Crazy boyyn adyndan bar gyzlary gutlaýan,
Bu satlykly baýramda hemmäñizi ýatlaýan,

Dowamy »

276 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 2 months ago

🌼🌼🌼🌼

8-nji mart halkara zenanlar guni bilen ahli masgala agzalarynyzy tuys yurekden gutlayaryn.
Ozge gulden nazik siz .In mahirli gozel siz .Bu dunyade yeke tak .In gerekli eje siz . Guller yaly owadan. Caga deyin mahirli. Bahar yaly mylayym Gun nury dey yyly siz .
BAYRAMYNYZ GUTLY BOLSUN🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙌👍

Dowamy »

244 3
Täzelikler, Бабаниязов Дж tarapyndan 2 months ago

****

1960 ýyl 12 oktýabr. Ýaponiýa

Ikinji jahan urşundan soň Ýaponiýada jemgyýet ikä bölündipdi: çepçi güýçler -ABŞ bilen ylalaşyga garşy çykan kommunistler,sagçylar bolsa "Hytaý duşman,ABŞ bolsa dost" diýen pikiri öňe süren kapitalistlerdi.

Inedziro Asanuma (Yaponiya Sosialistik partiya-çepçi güýçleriň öňbaşçysy) çykyşy wa...

Dowamy »

415 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago

****

Fidel Kastronyň uzak ýyllyk howpsuzlyk gullugynda işlän Fabian Eskalanteniň aýtmagna görä, Kubaň baştutanyna garşy jemi 638 gezek kast edilşik gurnalan we esasan ABŞnyň Merkezi razwetka gullugy tarapyndan. Kast edilşik usullary örän başgaçady: zäherlemek, sowgat hökmünde berilen partlaýjy sigaret,kastýuma siňdirilen kömelek infeksiýasy.Ýöne her gez...

Dowamy »

519 4
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago

****

1. 100 000 (ýüz müň) dollarlyk kagyz pul 1934 nji ýylda çykarylýar.

2. Dollara reklama ýerleşdirmeklige 2004 nji ýyly rugsat berilýär.

3. Häzir 500 ýewrolyk kagyz pul dünýädäki iň meşhur banknot hasaplanýar.

4. 1 mln dollar diňe ýüzlüklerden ybarat bolsa,10 kg agyrlykda bolýar.(Barlap gördüm şuny☺️)

Dowamy »

514 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 2 months ago

Dükanlara ýelmemek üçin dizaýn

😁😁😁

Dowamy »

720 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 2 months ago