Tasin faktlar.

1.Cagalar gunde ortaca 400 gezek gulyarler, uly adamlar 15 gezek.

2.Adamlar olar ucin eden zatlaryna kan uns bermezler, etmedik yagdayynda hemise yadynda saklarlar.

3.Das toweregin millonlarca adamlar bilen doly bolsada, yeke bolup bilersin. Su wagt men seyle.

4.In yigrenilyan adam, dogrusyny aytyan adam...

Dowamy »

111 16
Bilim, Gözellik. tarapyndan 1 hour ago

Ýüz pikirleriň aýnasydyr.

Köplenç, ynsanyň pikirlerini ýüzünden okap bolýar. Şol sanda ynsanyň özüni nähili duýýany hem ýüzünden belli bolýar. Biriniň pikirleri we duýgylaryny okamak islesek, ilki bilen onuň ýüzüni gözden geçirmeli.
Ýüze üns berip seretsek, birnäçe many görüp bileris. Ýüzlere seredip, ynsanyň günäli ýa-da günäsizdigini tapawutlandyryp bolýar. Ynandy...

Dowamy »

159 81
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 hours ago

N3 (Splendid agza)

Splendid agza bilen 2014nji yyllaryn bashynda tanshypdym. Lebapda Tmcellda ishleyadi. Onun bir nomerini satyp berdim sheydip tanyshdyk. 2014nji yylda myhmanchylyga chagyrdy. O wagtlar prowodnikdim. Menem Kerka gitdim myhmanchylyga. Ejesi gyz jigisi bar eken gaty gowy adamlar eken. Baran gunum bn 3 gun boldum. Tuweleme jigisi Yusup aga diyip dashymd...

Dowamy »

229 76
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 hours ago

Gara Seýitliýew "Saýlanan eserler" den.

Ussat şahyr. Ussatlyk hiç bir şahyra aňsatlyk bilen gelenok. Onsoňam, ýylmanak, büdremeýän, juda sazlaşykly setirleriň ýazylmagy üçin ussat bolmak gerek däl. Goşgularda akymly setirleriň, owazly kapyýalaryň barlygy sebäpli, oňa ussat diýmek bolmaz. Goşgynyň hili şol setirleriň her bir sözüne, harpyna salyp bilýän ,,demiňe’’ görä kesgitlenýär. Şahyr...

Dowamy »

60 0
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 6 hours ago

Kowusnamadan...

Eger sen namazy diniň hatyrasy üçin okasyň gelmese, sagdyn düşünjäň üçin okagyn. Eger bu şertler saňa ýar bolsa, sen olary peýdalanmaga çalyşmalysyň. Perzent miwä meňzese, ata-ene daragta meňzeýändir. Ata-eneňe näçe hyzmat etseň, olaryň sen hakdaky doga-dilegleri şonça tiz hasyl bolar. Özüňe ýakyn adamyň işi düşse, oňa
eliňden gelen kömegi...

Dowamy »

169 2
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 6 hours ago

✍🏻

Ýazmak üçin ýaşamak, ýaşamak üçin ýazmak gerek däl. Her ýazylan başdan geçirilen hasaplanmaz.

Gör, nähili hezildi, çaga wagtymyz oýun oýnanymyzda gowy görýän dostumyzy, joramyzy bilgeşleýin eşşi etmedik günlerimiz. Yzyňa, geçmişe garaýaň welin, iň gowy günleriň yzda galandagyny duýan wagtyň bir boşlyga düşýäň. Duýgulandyrýar…
...

Dowamy »

188 17
Bilim, Nirvana tarapyndan 8 hours ago

Alem-Chat täzeden dikeldildi...(alem.x10.bz)

Dostlar ozalky alem-chat täzeden dikeldildi.Isleseňiz girip bilersiňiz.

Salgysy: http://alem.x10.bz

Bilşiňiz ýaly çat mugt hostingde ýerleşýär ,ýöne bu gezek ozalky ýaly ýalňyşlyk bolmaz dp umyt edýän ,serwerini çalyşdym.

Eger adam köpelse ,ýönekeý android görnüşini hem taýýarlaryn.

Teswi...

Dowamy »

161 10
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 15 hours ago

Koneleri yatlap N3 (Zhirkow85tkm agza)

Zhirkow agzany kopuniz tanayansynyz bir wagtlar HTTUda Altyn Asyrda administrator bolup milli yygyndymyzda hem ishledi. Zhirkow agza bilen ilkinji dushushygymyz 2014nji yylyn aprel aylarynda boldy. O wagtlar Altyn Asyrda ishleyadi ish yeri kone Transportda eken. chaylashdyk esasy gurrunimiz dine futbol hakynda boldy. Futbol goryan bolsanyz futbolch...

Dowamy »

187 4
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 1 day ago

Gözler ruhyň penjireleridir.

Dünýädeki birnäçe zatlary gözümiziň kömegi bilen duýýarys. Ynsan daşky dünýäni ortaça 87% gözleri, 9% gulaklary, 4% beýleki duýgy organlarynyň üsti bilen duýýar.
Gözler we göz bäbegi (зрачок, pupil) garşymyzdaky ynsanyň ruhyny okamakda möhüm düşündirişleri berýär. Käwagt biriniň bize bolan söýgüsinden şübhelenenimizde, “gözümiň içine seredi...

Dowamy »

266 4
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago

New.Halypa.ru Täzeje täzelik

Salowmaleykum agzalar !

Arañyza gowja täzelik bilen dolanmagy makul bildim. Bu diýjegim göwnüñize ýarar diýen umyt etýãrin.
Biz bu gezekgi size hödürlemekçi bolýan saýtymyz, güçli tizlige baý bolan internet torumyz size dürli görnüšli faillary ugratmana we kabul etmäne we täze tanyş, dost tapmana hullasy size gowy taraplaýyn ý...

Dowamy »

291 43
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 1 day ago

Ýüregiň ynamy...

Adam begense-de, gynansa-da oňa bir howp abansa-da, ol howatyrlanýar. Ilki bilen bolan, boljak zady onuň ýüregi duýýar. Gadym zamanlardan bäri, adam keselleriniň arasynda iň köp duşýany we iň agyry ýüregiň ruhy taýdan güýçden gaçmagy hasaplanypdyr. Ýürek bejerilmese-de, beden bejerilmeýär.Derman tapylsa hem keselleriň hemmesinden gutulyp bolmaýar....

Dowamy »

204 4
Bilim, *Hemedany tarapyndan 1 day ago

Abu Aly Hüseýin ibn Abdullah ibn Hasan ibn Aly ibn Sina

10 asyr mundan öň, Buharada Abu Aly Hüseýin ibn Abdullah ibn Hasan ibn Aly ibn Sina atly beýik akyldar ýaşap geçipdir. Ýewropada onuň ady Awisenna diýlip tutulýar. Lukmanlardan ol akyldar barada sorasaň, oňa beýik lukman diýýärler. Matematikler bolsa ol ady belli matematik bolup, astronomiýanyň-da esasyny goýujy diýýärler.Edebiýatçylar bolsa şolar...

Dowamy »

223 9
Edebiýat, *Hemedany tarapyndan 1 day ago

Ruh gözelligi.

Içimiz owadan bolmasa, daşky keşbimizem, gylyk-häsiýetimizem owadan bolmaz. Ynsan üçin daşky dünýä, özüni synlaýan bir aýnasy ýalydyr. Ynsanyň daşky gözelligi, içine täsir etmez, emma, içki gözelligi daşyna täsirini ýetirer. Sebäbi, daşky gözelligi Alla berýär. Içki gözelligimiz üçin, akylly saýlawlar, islegli tagalla etmegimiz gerek. Içi, ýagny, r...

Dowamy »

272 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 day ago

Screenshot #10

La ligada Barça top-4 uçin goreşýar 💪💪💪

Dowamy »

75 1
Sport, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Screenshot #9

Merkezi hüjümi güýçlendirmek isleýan toparlar...

Dowamy »

60 1
Sport, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

Miklos Feher 1979-2004.01.25

2004nji yylyn 25nji yanwary guni oyun gidip durka yurek keseli sebapli 25 yashly Wengryaly futbolchy Mihlosh Feher aradan chykdy. Benfikada oynayan oyunchy Witoriya bilen oyunda oynun 54 minudynda oyna girip 90njy minudynda sudyanyn sary kart bermegi esasynda yuwashlyk bn egilip birden yere yykylyp dogtorlaryn nace azaby bilenem oyunchyny saklap bi...

Dowamy »

137 2
Sport, Jаdygöý tarapyndan 1 day ago

Koneleri yatlap N2 (Dilara agza)

Dilara agza bilen 2011nji yylda mobimitda tanshypdym. Ol wagtlar ol ertire girenokdy. Bir gezek bir tanyshyma 1000 manat karz gerek boldy. Yanymda chykmady ishdedim. Mobimitda sho wagtlar bir tanshym bardy Ruhnama mekdepde mugallymdy. Ikisininem ady "Kynchylyk yok ejizlik bar dunyade" diyip yazylgydy. Yashlaram showagtlar 27di. Men sho tanshyma yaz...

Dowamy »

507 26
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 2 days ago

Screenshot #8

⚽ 🏁 Futbolçulyk karerasynda pozisýonlarny üýtgeden ýyldyzlar ⚽ 🏁

Dowamy »

109 0
Sport, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Bu günki oýunlaryň raspisaniýasy ⚽ 🏁

please..

Dowamy »

97 5
Sport, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Screenshot #7

please...

Dowamy »

97 2
Sport, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago