Nio markanyň taryhynda iň kuwwatly elektromobili çykardy

Hytaýyň Nio kompaniýasy markanyň taryhynda iň kuwwatly model bolan Nio ES7 elektrik krossowerini hödürledi. Bu barada Motor habar berýär diýip, Day.Az belleýär.
Awtomobiliň uzynlygy 4912 mm, ini 1987 mm, beýikligi 1720 mm. Teker bazasy 2960 mm ýetýär. Model NT2 adyny alan ikinji nesliň tehnologiki platformasynda gurnaldy. Onuň on hereket rež...

Dowamy »

74 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Serdar Berdimuhamedow CNPC-niň ýolbaşçysy bilen gaz hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi.
Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezident hem-de HHR-iň iri korporasiýasynyň ýolbaşçysy bar bolan uly mümkinçilikleri nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir aly...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

«Barselona» Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy

«Barselona» «Bawariýanyň» polşaly hüjümçisi Robert Lewandowski üçin 50 mln ýewro tölemäge razy boldy diýip, «AS» habar berýär. Muny championat.com ýetirýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, ispan kluby Mýunheniň klubunyň öňe süren şertleri bilen ylalaşdy. «Barselonada» bu transferi ýaramaz netijeler bolmazdan ýapmaga mümkinçilik berjek maliýe m...

Dowamy »

45 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubunyň baş tälimçisi we tehniki müdiri boldy

Kazanyň “Rubin” futbol klubunyň we “Rostowyň” öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubuna ýolbaşçy boldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Şeýle-de, 69 ýaşly hünärmen klubuň tehniki müdiri bolar. Berdiýew 4-nji iýulda wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer.
“Biz Berdiý...

Dowamy »

54 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ukrainaly Usik bilen britaniýaly Joşuanyň arasyndaky rewanş 20-nji awgustda geçiriler

WBA Super, IBF we WBO titullarynyň eýesi Aleksandr Usik bilen britaniýaly Entoni Joşuanyň arasynda super agyr agramda çempion guşagy üçin rewanş duşuşygy 20-nji awgustda geçiriler. Bu barada Matchroom Boxing promouter kompaniýasy habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Habar berlişi ýaly, söweş Saud Arabystanynyň Jidda şäherinde geçiriler.

Dowamy »

36 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Goşgydan bir parça

Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir?
Erkekler ownasa kyýamat şoldur.
Her başy telpeklä goýmagyn gadyr
Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git.

Dowamy »

122 0
Sorag-jogap, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Gurban Berdiýew Eýranyň «Traktor» klubuna tälimçi bellenilip bilner

Gazagystanyň «Kaýrat» klubunyň öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Eýranyň «Traktor» klubuna tälimçi bellenilip bilner diýip, Tasnim News Agency habar berýär.
Çeşmäniň berýän maglumatyna görä, eýran kluby 69 ýaşly türkmen hünärmeni bilen eýýäm ylalaşyk gazandy.
Ýatlatsak, G.Berdiýew 6-njy oýunda «Kaýratdan» aýryldy. Onuň ýolbaşçylygyn...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.06 — 26.06)

Öňümizdäki hepde Türkmenistanda temperatura ortaça +35 derejeden ýokary bolar, käbir günlerde bolsa howanyň +44 derejä çenli yssy bolmagyna garaşylýar diýip, howa maglumaty gullugy habar berýär.
Aşgabatda we Ahal welaýatynda duşenbe we sişenbe günleri howanyň aňrybaş temperaturasy +35 derejede saklanar. Çarşenbe güni termometriň sütünjigi +3...

Dowamy »

94 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

ABŞ-da 5 ýaşdan kiçi çagalara COVID-19-a garşy sanjym edilip başlanar

Indiki hepdeden, ABŞ-da bäş ýaşdan kiçi çagalara COVID-19-a garşy sanjym edilip başlanar. Bu barada, Interfaks Associated Press-e salgylanyp habar berýär.
ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik ediş we öňüni alyş merkezleri (CDC) şenbe güni Pfizer-iň we Moderna-nyň derman serişdelerini makullady. Pfizer-iň üç komponentli waksinasy alty aýdan dört ýaş...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde 5,5 müň adamlyk metjit gurlar

Ahal welaýatynyň täze eda­ra ediş mer­ke­zinde 5 müň 500 adama niýetlenilen döwrebap metjidi gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Maslahatynyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­nyň barşynda mer­ke­zi­ň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Orazow, eda­ra ediş mer­ke­zi­niň ş...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazyp dünýä rekordyny goýdy

Angliýadan bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazy­p, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ki­tabyň bezegini hem onuň özi ýerine ýetir­di diýip, UPI agentl­igi habar berýär. Mu­ny gazeta.ru ýetirýär.
Bella Jeý Dark resmi taýdan dünýäde iň ýaş ýazyjy bolup, rek­ord goýdy. Onuň “Azaşan pişik” kitaby 1000-den gowrak nus­ga bilen ýaýrady. Es­eriň nusgasynyň...

Dowamy »

74 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Okyjylara sorag, goşgynyň ady ýa-da awtory?

Gozelligi sor bagryňa,oýkeniňe
söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme,
Söýgi hem goşgudyr kişä öýkünme
Öz möhrüňi, öz közüňi goýup git.

Dowamy »

177 2
Edebiýat, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez diýlip, bäsleşigiň guramaçysy bolan Ýewropanyň ýaýlym birleşiginiň beýanynda aýdylýar. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
“Obýektiw seljermeden soň, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň referent topary we dolandyryjylar geňeşi häzirki şertleri, howpsuzlyk ýagdaýyny we ýaýlymçy tarapynd...

Dowamy »

88 1
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Kanada soňky üç ýylda ilkinji gezek “Formula-1-iň” tapgyryny kabul eder

2022-nji ýyl möwsüminiň “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň dokuzynjy tapgyrynyň programmasy – Kanadanyň Gran-prisi anna güni başlaýar. Ýaryşlar Žilýa Wilnýowa adyndaky awtodromda geçiriler. Bu barada TASS habar berýär.
Kanadanyň Gran-prisi üç ýylda ilkinji gezek geçiriler – geçenki iki möwsümde tapgyr korona...

Dowamy »

41 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ferrari sentýabrda ilkinji krossowerini hödürlär

Italiýanyň sport awtomobillerini öndürijisi Ferrari N.V şu ýylyň güýzünde özüniň häsiýetnamasy boýunça krossoweri (SUV, sport-utility vehicle) ýada salýan täze awtomobili hödürlemegi meýilleşdirýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.
Purosangue atly täze model eýýäm uzak wagt bäri işlenilýär we hatda KHBS-de prototipiniň suratlary-da peýda...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Hytaýda dünýädäki ilkinji kosmos elektrostansiýasynyň toplumy guruldy

Hytaýyň Sidian uniwersiteti kosmos Gün energiýasynyň ýerüsti synaglary üçin dünýädäki ilkinji toplumlaýyn ulgamyň gurluşygyny tamamlady. Hytaýyň demirgazygyndaky Sian şäherindäki Sidian uniwersitetiniň günorta şäherçesinde ýerleşen beýikligi 75 metr bolan polat gurluşy kosmos Gün energiýasynyň (space-based solar power, SBSP) konsepsiýalaryny barlam...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

UFC-niň çempiony Sterling sentýabrda iň ýeňil agramda guşagyny gorar

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Aljameýn Sterling sentýabr aýynda titul goragyny geçirer. Bu barada MMA Fighting habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
Sterlingiň garşydaşy Ti Jeý Dillaşou bolup, söweş 10-njy sentýabrda UFC 279 turniriniň çäginde meýilleşdirilýär. Söweşiň geçiriljek ýeri soňrak yglan ediler.
Aprel aýynd...

Dowamy »

47 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ýedidogan kim?

Türkmenistanda ilkinji bolup dürli görnüşli kagyz gaplama önümçiligi bilen meşgullanyp başlan «Ýedidogan» kärhanasy polietilen torbalarynyň ulanylyşyny azaltmagy hem-de kagyz torbalaryny adamlarda endige öwürmegi, şonuň bilen birlikde, eko-medeniýetini ösdürmegi baş maksady edinýär.
Önümçilikde Germaniýanyň enjamlaryny ulanmak bilen bir hata...

Dowamy »

87 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Ford 3,3 mln awtoulagy yzyna gaýtaryp alýar

Ford 3,3 mln awtoulagy (2,9 milliondan gowrak ABŞ-dan we 394 müň sany Kanadadan) yzyna ýygnap alýandygyny mälim etdi. Gürrüň 2013-2019-njy ýyllarda goýberilen Escape, 2013-2018-nji ýyllaryň C-Max-i, 2013-2016-njy ýyllaryň Fusion-y, 2013-2021-nji ýyllaryň Transit Connect-i we 2015-2018-nji ýyllarda goýberilen Edge barada barýar. Häzirlikçe çagyryş k...

Dowamy »

75 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 months ago

Müsür syýahatçylar üçin COVID-çäklendirmeleriň ählisini ýatyrdy

Müsüriň Ministrler Kabineti epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagy we sanjym işleriniň depgininiň ýokarylygy bilen bagly ýurduň öz raýatlary üçin hem-de daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurda gelmegi babatda koronawirus çäklendirmeleriniň ählisini ýatyrmak kararyna geldi diýip, Sada El Balad portalyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
"Ýurd...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 months ago