8:1. «Galkan» Aşgabatdaky hokkeý ýaryşynyň birinji oýnunda Bahreýniň toparyny ýeňdi

Türkmenistandan "Galkan" hokkeý kluby Aşgabatda şu gün badalga alan hokkeý boýunça halkara ýaryşynyň birinji tapgyrynda Bahreýnden «Bahrain Ice Hockey Club» toparyny 8:1 hasap bilen ýeňdi.
"Galkanyň" hokkeýçileri oýnuň 3-nji minudynda hasaby açdylar, birinji ýarymyň ahyrynda bolsa 5:0 utup gelýärdiler. Ikinji ýarymda bahreýnliler aratapawudy...

Dowamy »

52 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Dünýäniň üçünji raketkasy Alkaras Barselonadaky ýaryşdan çekildi

Barselonadaky ATP-500 ýaryşynyň iki gezek çempiony ispaniýaly Karlos Alkaras şu ýyl sag elindäki şikes sebäpli ýaryşda çykyş etmez. Bu barada ATP-niň metbugat gullugy habar berdi.
Mundan öň, 20 ýaşly ispaniýaly Monte-Karlodaky “Masters” ýaryşyndan çekildi. Şu möwsümde Alkaras 15 ýeňiş gazanyp, dört ýeňlişe sezewar boldy we Indian-Uellsde geç...

Dowamy »

56 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

21 ýaşly litwaly türgen disk zyňmak boýunça 1986-njy ýylyň dünýä rekordyny täzeledi

Litwaly Mikolas Alekna Ramonada (Oklahoma ştaty) geçirilen ýaryşlarda disk zyňmak boýunça dünýä rekordyny täzeledi. Bu barada X sosial ulgamynda Bütindünýä ýeňil atletika assosiasiýasy habar berdi diýip, RBK ýazýar.
“Miolas Alekna 74,35 m aralyga disk zyňmak bilen erkekleriň arasynda dünýä rekordyny täzeledi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş sungatyny söýüjileriň ýadynda galjak ýaryşyň netijesini hödürleýär.
Agşamyň esasy söweşinde Aleks Pereýra birinji raundda Jamal Hi...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgabatda halkara hokkeý ýaryşy badalga alýar: dürli ýurtlardan 10 topar

15-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda paýtagtda halkara hokkeý ýaryşy geçiriler. Mart aýynda habar berşimiz ýaly, ýaryş Döwlet bedenterbiýe we sport komiteti tarapyndan gurnalýar. Ýaryş sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda geçiriler.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik eder.
Ýa...

Dowamy »

64 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

2025-2026-njy ýyllar üçin GDA-nyň sport paýtagtlary kesgitlenildi

12-nji aprelde Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.
Duşuşyga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleri, Ermenistanyň, Türkmenistanyň...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Şu gün Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy badalga aldy. 20-nji aprele çenli dowam etjek ýaryş Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilýär.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik edýär. Şeýle hem ýaryşa on ýurtdan toparlar gatnaşýar.
"Biz ýurdumyzda sportuň gyşky görnüşlerini, hususan-da, hokke...

Dowamy »

54 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

«Baýer» FK 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bundesligada çempion boldy

Lewerkuzeniň «Baýeri» taryhynda ilkinji gezek Germaniýanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Klubuň futbolçylary ýaryşyň tamamlanmagyna bäş tapgyr galanda möhletinden öň çempion boldular.
Topar ýaryşyň 29-njy tapgyrynda «Werder» bilen geçirilen oýundaky ýeňşinden soň nemes futbolynyň esasy kubogynyň eýesi boldy. Duşuşyk «Baý Arena» stadionynda geç...

Dowamy »

59 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler diýip, ORIENT habar berýär.
Ýaryşyň döredilmegi Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň we Azerba...

Dowamy »

47 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Dana Uaýt UFC 300-de bonuslary 300 müň dollara çenli artdyrdy

UFC-iň prezidenti Dana Uaýt 14-nji aprelde Las-Wegasda geçiriljek UFC 300 ýaryşynda söweşijiler üçin berilýän bonuslaryň artýandygyny habar berdi. Fight Night-yň bonuslary rekord derejede 300 müň dollar bolar, bu bolsa adaty mukdardan iki esse köpdür.
Bu karar söweşijileriň, hususan-da, Jastin Getži bilen Maks Holloueýiň tölegleriň köpelmegi...

Dowamy »

54 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Messiniň MLS-de näçe gazanýandygy belli boldy

Braziliýanyň O Tempo gazetiniň habar bermegine görä, Lionel Messi Demirgazyk we Günorta Amerikada iň köp aýlyk alýan futbolçy boldy.
“Inter Maýami” toparynyň argentinaly hüjümçisi ýylda 20,4 million dollar gazanýar.
Bu görkeziji boýunça ikinji orunda torontoly Lorenso Insinýe (15,4 million dollar), ilkinji üçlügi bolsa “Çikago Faýr”-d...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň “Dinamosynyň” prezidenti Gaji Gajiýewiň geňeşçisi boldy. Bu barada Russiýanyň futbol klubunyň saýtynda habar berilýär.
“Gurban Bekiýewiç üçin ätiýaçdaky düzümi taýýarlamak, täze zehinleri ýüze çykarmak, onuň öz sözlerine görä, nirede işlese-de öňki ýyllardaky ýaly gyzykly ugur bolmagynda galýar. Ol bu işi Dagysta...

Dowamy »

53 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

UFC 300: söweşleriň sanawy, göni ýaýlymda haçan we nirede görüp bolýar?

UFC promouşeniniň köp garaşylan ýubileý UFC 300 ýaryşynyň wagty geldi. Bu uly waka 13-nji aprelden 14-nji aprele geçilýän gije Paradaýsdaky (ABŞ) “Ti-Mobaýl Arenada” geçiriler.
Ýaryş Aşgabat wagty bilen sagat 3:00-da başlar. Esasy sanawyň söweşleri 07:00-da (Aşg.) başlaýar. UFC 300 ýaryşyna göni ýaýlymda «Матч Боец» we «Матч!» teleýaýlymlary...

Dowamy »

61 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

UEFA ýewrokuboklaryň finallary üçin petek bahalaryny yglan etdi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) resmi saýtynda häzirki möwsümiň ýewrokuboklarynyň final oýunlary üçin petekleriň satylyp başlanandygyny habar berdi. Bu barada RIA Nowosti ýazýar.
Çempionlar ligasynyň finaly
1-nji iýunda Londonyň “Uembli” stadionynda geçiriljek Çempionlar ligasynyň finaly üçin iň arzan petekler 70...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

World Athletics Pariždäki Oýunlaryň ýeňijilerine pul baýragyny berjek ilkinji halkara gurama boldy

Bütindünýä ýeňil atletika assosiasiýasy (World Athletics) Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda gazanylan ýeňiş üçin pul baýragyny girizdi. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, Ria Nowosti habar berýär.
World Athletics öz sport görnüşinde Olimpiada üçin pul baýragyny girizen ilkinji halkara federasiýa boldy. Töleg 50 müň dollar bolar. E...

Dowamy »

54 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finaly: “Fenerbahçe” uly ýeňlişden gaçdy, “Aston Willa” “Lilli” utdy

11-nji aprelde UEFA-nyň Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň ilkinji oýunlary geçirildi. Ilkinji iki oýun 21:45-de (Aşgabat wagty bilen) başlady. Beýleki iki oýun ýarygije (Aşg.) başlady.
Şeýlelikde, Gresiýanyň “Olimpiakosy” Türkiýäniň “Fenerbahçe” toparyny kabul etdi. Ýer eýeleri 3:2 hasabynda ýeňiş gazandylar. Stambul klubunyň oýunçylar...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Döwletjan Ýagşymyradow ýeňdi. Türkmen söweşijisi birinji raundda söweşi tamamlady

Las-Wegasda (Newada ştaty, ABŞ) geçirilen PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistandan Döwletjan Ýagşymyradow bilen Sloweniýanyň wekili Jeýkob Nedonyň arasynda ýarym agyr agramda bolan söweş tamamlandy.
Türkmen söweşijisi birinji raundda tehniki nokaut arkaly ýeňiş gazandy.
34 ýaşly Döwletjan Ýagşymyradow professional rekordyny 22-nji ý...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Jokowiç ATP-niň sanawynda iň uly ýaşly lider hökmünde dünýä rekordyny täzeledi

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç täze dünýä rekordyny goýdy. Bu gezek «Uly tuwulganyň» 24 gezek çempiony ATP-niň dünýä sanawyndaky iň uly ýaşly lider boldy.
Indi sanawyň başynda iň ýokary ýaş çäginiň rekordy 36 ýaş 321 gün boldy. Jokowiç şweýsariýaly tennisçi Rojer Federeriň rekordyny täzeledi, ol dünýäniň birinji raketkasy hökmünde 36 ýaş 3...

Dowamy »

64 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanly ştangaçy silterläp götermekde altyn medal we Olimpiýa oýunlaryna ýollanma gazandy

23 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Dawranbek Hasanbaýew Phuketde geçýän agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy we netijede Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary - 2024-e gatnaşmak mümkinçiligini üpjün etdi.
102 kg-a çenli agram derejesinde medal ugrunda 40 türgen bäsleşdi. Hasanbaýew 187 kg agramdaky şt...

Dowamy »

66 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

1/4 финала Лиги чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" обменялись тремя голами, "Арсенал" и "Бавария" – двумя

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА.
В Мадриде "Реал" принимал "Манчестер Сити". Встреча завершилась голевой феерией – 3:3.
Первыми счёт в матче открыли "горожане" уже на второй минуте игры. Отметился Бернарду Силва. Также в составе английской команды забили Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71).
"Реал"...

Dowamy »

68 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago