Türkiyede gyzlar üçin okuw...

Salam! Dostlar size soragym bardy: bir gyz Türkiya geljek diyya,okamana,indi şona takmynan naçe pul çykarka,yagny okuwa,öye,yola...gayrat edin,jogaplara garaşyan...

Dowamy »

3038 50
Köneler, yashka tarapyndan 15 years ago

Turkmen gyzy nahili bolmaly

Salam agzalar we myhmanlar gelin herkim ozunin bilyan turkmen gyzlarynyn gechmishde nahili bolupdyr, gahrymanchylyklary, namysy barada bilyan zatlarymyzy yazalyn hem-de hazirki dowurde nahili bolsa gowy bolar

Dowamy »

4639 32
Köneler, kaya tm tarapyndan 15 years ago

Düşünmedim

hali bir blog açdym. kimdir birleri halamady öydyan.kökü bilen ayyrypdyr.name üçin beyle bolyar.sylag hormat yokmy barde. eger halamadyk bolsangyz goymazdym.aydaymaly ekeningiz.gyzyklanyanlar gardyr öydüp açypdym. beylede bir adamyng hukugyna kast etmek bolarmy.
hany demokratya,erkinlik,türkmençilik,sylag-hormat hakda gürrüngler edipdik.

Dowamy »

1798 17
Köneler, galam tarapyndan 15 years ago

Cilim cekmek

salam gadyrdan talyplar we su saytyn agzalary!men sizden hayysym,"cilim cekmek gunami?"diyen soragy jogaplamagynyz, jogaplarynyza garasyan

Dowamy »

3303 41
Köneler, dertsiz tarapyndan 15 years ago

Ozume dost gozleyarin

Salam talyplar.com ulanyjylary. Men ozume taze su saytdan taze dost gozleyarin. Mem inlisce, turkce,rusca we turkmen dilini bilyarin. Onun dasyndan kompyutoram gowy bilyarin. Eger size menin e-mail adresim gerek bolsa onda su adrese hat ugradyp bilersiniz (yazgeldi08@rambler.ru). Men 22 yasymda we talyp. Kim menin bilen dost bolmak isleyan bolsa me...

Dowamy »

3208 41
Köneler, Yazik tarapyndan 15 years ago

Akmak şakal

yazgy yazdym

Dowamy »

1658 9
Köneler, beeş tarapyndan 15 years ago

Bolsady ekeliň-le!?

Salam Ýaşlar!
Geliň ``Bolsady ekeliň``.Mysal üçin ilki men başlaýyneger isleseňiz
Ak guş bolup uçsadym
Öz ilime düşsedim
Öz ilimiň suwundan
gana -gana içsedim... ýa-da

Wah şu wagt bir ejemiň ajylyja unaşysy bolsady maňlaýymy derledip içäýsem şu sowuklamadan gutulaýsadym....<...

Dowamy »

3220 96
Köneler, saylanan tarapyndan 15 years ago

Soňky Oýlanyşlar ýada unutmak uçin ýene bir synansykSalam guljagaz
Bolmayar sensiz!!Keske tanyshmasadyk, sheyle ysnyshypdyk. Emma yurek edip dine sen bilen wagt gecirdim diyip bilmek gayrat galmadymy aytsana??? Meni sheyle ejirlere sokyan. Eger oynamadyk bolsan beyle zatlar bolmady diyip nahili dilin baryar? Ozuni arassa saklamak uchinmi? Ya meni samsyk adyna eye etdirmek uchi...

Dowamy »

1826 18
Köneler, imperator tarapyndan 15 years ago

Gmailde Video ve Audio chat döwri

Gmail topary her gün gmaile bir funksiya goşyar we gmail gün geçdikçe ulanmaga diýseň oňaýly ýagdaýa geldi. 2 gün öň gmail bilen özleşdirlen video ve audio funksiyalaryny goydyu. Men-a şeyle begendim. Sebabi Mac OS X daky msn messengerin video funksiyasy yokdy, kösenip yördüm. Gmailin toparyna ullakan minnetdarlygymy bildiryan.

Gmail...

Dowamy »

2204 21
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Ömrüme pent

Shahiyr! Shahiyrligiñ chin bolyan bolsa,
sönüp-yanip, yene sönüp-yanip git.
Insanlik yargidiñ chüñ bolyan bolsa
gara yere chümüp, chikip, chümüp git.

Hem akil ber, hem iyliñden akil al,
kitapdan däl, gara yerden nakil al,
Alan zadiñ demiñ bilen yakip al,
Hem yene-de yeriñ süydün emip git!

Dowamy »

2691 27
Köneler, bayram kadr tarapyndan 15 years ago

dostluk hakynda

Ozuni suyt saygyn dostuny gaymak
Diyyarsin sen atam bu name diymek?
O name ucin suyt bolup ozum,
Dostum hem ustumde bolmaly gaymak

Oglum bu igenjin nahekdir nahek
Ozuni suyt saysan dostuny gaymak
Onson gaymak sayar dostunam seni
Son senem gaymak dostunam gaymak

Dowamy »

2162 17
Köneler, bayram kadr tarapyndan 15 years ago

Türkiyedaki Kurtoylar

Salam Hemma men bir zada düsünüp bilemok Türkiyede okayanlar yaman kurtoylay,

Dowamy »

2215 43
Köneler, max_23 tarapyndan 15 years ago

Salam talyplar

Men Tdu-nyn talyby.Hemmanizin soraglarynyza garasyan.Yazyn

Dowamy »

1845 27
Köneler, M@hri tarapyndan 15 years ago

Chata menzesh (ozara gurrun)

Salam halayyk.
Kawagt birbirimiz bilen ozara gurrunleshesimiz gelyar.We kabir bloglan ishin göryas.özara gürrüň gyzyp mowzukdan gaty uzaklashyas.
Ine size özara gürrüňleshmek uchin size yörite blog.Egerde kim özara gürrüňleshmek
islese shutayda gurleshse gowy bolardy.
Men 1nji bashlayan...
Salam yagdaylar nahili?

Dowamy »

15692 954
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Kemaltm aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Söhbetdeşlige dowam.

CeriumOxide bu babatda jogapärdi, ýöne soňky wagtlar ol hem meň ýaly görünmänsoň, şu gezeklikçe özüm görnüp alaýyn diýdim :)

Söhbetdeşlik nobaty täze gelen Kemaltm, ýagny, Kemal agada.

Kemal aga barada men kän maglumata eý...

Dowamy »

3678 100
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Bırje bent yagshy dıleg...

mahmal hyyallary gownune gaba
gorunjek bolmagyn hıc hacan gaba
bar basgancak ozunkıdır oytmegın
sygjak bolgun abray dıyılyan gaba

mydam getır shırın sozlerı dıle
hakdan konle mahır muhabbet dıle
gor neyledı menı hoshzyban yarym
hanjar gozler bılen bagrymy dıle

Salam talyplar....

Dowamy »

2136 7
Köneler, shoh tarapyndan 15 years ago

Beh...

Şu saytyn in krutoýy kim ay? Barde her hili adam bar eken ow:politik,filosof,şahyr,rapper,tire-taypa gürrün edyanler....Bir manyly zatlar yokmay barde. Her kim özüçe bir beyik adama barde,kakbudto Da vinci yaly,akyl berjek bolup bir-birine,bir biri bilen uruşanlaram bardyr tire-taypa problemasy üçin....

Dowamy »

2066 14
Köneler, atashka666 tarapyndan 15 years ago

Dilbilmеzlik dеrdi

Dilbilmеzlik dеrdi

Bir zаdа аkyl ýеtirsеň, düşünsеň, düşünmеý¬äniň ýüzünе gеň gаlyp bаkýansyň. Düşündirjеk bоlаrsyň, düşünsе bеgеnеrsiň, düşünmеsе... еnе düşündirm¬gе çаlşаrsyň, şоndа-dа gаrşyňdаkyň аkyly kаbul etmеsе, eliňi sаlgаp gеçip gitsеň nе ýagşy, gаhаryň gеlеr, jаnyň ýanаr. Аhyry köşеşеrsiň, hеm оýlаnаrsyň - "Bu nä¬mе üçin bе...

Dowamy »

2075 24
Köneler, kemaltm tarapyndan 15 years ago

gelin shundan many chykaralyn.

adamyn bir matach zady hosh sozdir
hosh soz aydyn depesine tach bolar
dirilikde aydyn dirika sylan
kim bilip dur bir yyldan son gich bolar

gowa gowy diyin entek dirika
gerek yerde yyly soz bir guych bolar
hokman olerine garashyp durman
kim bilip dur bir aydan son gich bolar

ya...

Dowamy »

2766 33
Köneler, bond tarapyndan 15 years ago

Rap ýörelgäm.

Salam oglar we gyzlar! Meniñ lakamym Chowdur. Adym Yuska. Ýashym18. Men Kazan tehnologik uniwersitetiniñ 1 kurs talyby. Shu ýyl Ashgabatdaky saglyk mekdebi (medschool) berzeññide gutardym. Ashgabatda 11 mkr ýashaýan. Geljekgi raperleriñ biri. Ýone men Iska Makez ýaly diss yazyp reklama edip ýorjek dal. Mana yaranokmy diñlamok. Beydip soguship ozüñe...

Dowamy »

3032 35
Köneler, Chowdur tarapyndan 15 years ago