Sen hakynda!

Sen hakynda ýene, ýazasym geldi,
Sen hakynda ýenede, joshasym geldi.
Waspyñ etsem, talyplamda taryplap
Tarypyña söz ýetmez, ýazsamda gazal müñläp!

Müñläp däl, tomlap-tomlap ýazsadym kitap,
Gomlap-gomlap deñiz deý, joshsadym müñzäp.
Shaglawuk dek shaglap inip, saña bagyshlap
Shanyña ýazasym ge...

Dowamy »

1232 13
Köneler, 9 years ago


Goshgulamdan!

Bu gün señ durmush toýuñ!

Bu gün señ durmush toýuñ, bagtyñ bolsun,
Saña öýlenjek ýigit, mydam alnyñda bolsun.
Durmushdyr gynanma, buda hem geçer
Sen indi meñki däl, ýadyñda bolsun.

Düshünýän günäniñ, sende däldigine,
Düshünýän günäniñ, köne däpdigine.
Ene-atañ birwagt, doglañda belläp...

Dowamy »

1472 11
Köneler, 9 years ago


Söýgi näme?!

Söýgi hakda, berdim kän sowal,
Jogabyn berdiler, her dürli mysal.
Belki sizden jogap taparyn
Söýgi näme, duýgymy, arzuwmy, wysal?!

Söýgüden ýananlar aýtdy:
Söýgi - bu bir aldawaç!
Söýgüden bagtlylar aýtdy:
Söýgi - bu bir buýsanç!!
Söýgüñ nämedigni görmedik aýtdy:
-Siziñ bu sorag...

Dowamy »

1118 4
Köneler, 9 years ago


Sen kim?! (telefonda)

Oglan gyza jañ aýlaýar:
Jyrrr, jyrrr, jyrrr...

Gyz: -Alýo?!

Oglan: -Alo, salam Selbi!

Gyz: -Salam, tanamadym kim bi?!

Oglan: -Tanajak bolda meni,
Añlañokmy sesimi?!

Gyz: -Ýok, tanamadym aý oglan,
Tanysh görýän sesiñi...?!

Oglan: -Selbi, ýa...

Dowamy »

1937 16
Köneler, 9 years ago


Hany bular?!

Hany soñky döwür agzalarymyz görnenokla! Turuñhow, oýanyñ doganlar, geliñ söhbet açalyñ:
frinendship, sahett, touris, djdawid, yslam,ynsan, ozik, audito, p0e0r0i0j0i0k,
bmw525, ependi, abadan, lukss89, dg, idealman, littil, angel89, bibisara, bagyr, hakky, ahal, milli, zumerchi, toty, jeyn89, moonguse2, goool, magnit, cwetochek, isgen...

Dowamy »

1424 29
Köneler, 9 years ago


Hany bular?!

Hany soñky döwür agzalarymyz görnenokla! Turuñhow, oýanyñ doganlar, geliñ söhbet açalyñ:
frinendship, sahett, touris, djdawid, yslam,ynsan, ozik, audito, p0e0r0i0j0i0k,
bmw525, ependi, abadan, lukss89, dg, idealman, littil, angel89, bibisara, bagyr, hakky, ahal, milli, zumerchi, toty, jeyn89, moonguse2, goool, magnit, cwetochek, isgen...

Dowamy »

731 0
Köneler, 9 years ago


Satira düshünýänlere!

Essalowmaleýkim agzalar! Men sizi ýenede 9-ýyldan ýetip geljek 2020-nji ýylyñyz bilen gyzgynjak gutlaýan! Menden öñürti gutlanam ýokdur entek! Goý biz shol ýyllarda-da shatlyk-showhunda ýashamak, gülüshmek miýesser etsin! Indi bolsa geliñ anekdot aýdyshalyñ, öñem bir gezek açypdym shular ýaly tema, ýadyñyzda bolsa! Bu temañ düzgüni shulardan ybarat...

Dowamy »

1980 71
Köneler, 9 years ago


Barselona-Mançester Ýunaýted (final)

Salam agzalar! Arañyzda futboly gowy görýäniñiz, janköýerlik edýäniñiz bar bolsa, ertir agsham Barcelona-Mançester Ýunaýted çempionlar ligasynyñ aýgytlaýjy final oýny bolýar! Haýsy komanda utarka?!
Egerde siz Barcelona janköýerlik edýän bolsañyz 1+1(belgi) goýuñ!
Egerde siz Mançester Ýunaýtede janköýerlik edýän bolsañyz 2+2(belgi) goý...

Dowamy »

1715 56
Köneler, 9 years ago


Opera mini 6

Salam agzalar! Shu temanam size kömek bolsun diýip açaýdym, egerde habarsyzragñyz bar bolsa! "Opera mini 6" wersiýasynda gowy üýtgeshikler bar eken, men onuñ üýtgeshigräk funksiýalaryny ýazaýyn, "türkmen operasy" hakynda! Özem telefonda bitirip bolýar, "nokia" telefondaky bitirýän ishleri:
Egerde siz bir teksti alyp, beýleki saýta kopiýa etj...

Dowamy »

2024 38
Köneler, 9 years ago


Ozik dostumyz bilen söhbetdeshlik!

Salam agzalar! Men bu gün saýtymyzda hormatlanýan agzalarymyzyñ biri Ozik dostumyz bilen söhbetdeshlik açmagy makul bildim! Elbetde hemmäñizem Ozik agzamyzy tanaýansyñyz, soragy ilki men bashlaýjak, galanam siziñ bilen, hormatly agzalar!

1) Doglan ýylyñyz?
2) Haýsy welaýatda ýashaýañyz?
3) Adamda gowy görýän häsiýetiñ?<...

Dowamy »

2653 108
Köneler, 9 years ago


Www.telesputnik.ru

Agzalar salowmaleýkim! TV görýäniñiz bar bolsa, soñky TV kodlar bilen tanysh edäýin diýdim! Buda gerek bolar!
Ямал 201 90° в.д.
Astana
3535 | L | MPEG-2 | | 2532 | 3/4
ТБН Россия
3539 | L | MPEG-2 | | 3274 | 3/4
TRT
3552 | R | MPEG-2 | | 5800 | 3/4
TRT 4, TRT Avaz, TRT Cocuk,
TMT
...

Dowamy »

6434 65
Köneler, 9 years ago


Www.telesputnik.ru

Agzalar salowmaleýkim! TV görýäniñiz bar bolsa, soñky TV kodlar bilen tanysh edäýin diýdim! Buda gerek bolar!
Ямал 201 90° в.д.
Astana
3535 | L | MPEG-2 | | 2532 | 3/4
ТБН Россия
3539 | L | MPEG-2 | | 3274 | 3/4
TRT
3552 | R | MPEG-2 | | 5800 | 3/4
TRT 4, TRT Avaz, TRT Cocuk,
TMT
...

Dowamy »

2097 0
Köneler, 9 years ago


Bilýäniñiz ýokmy, haýysh?!

Salam agzalar, armañda! Men sizden kiçiräk haýyshym bar?! Men düýnden bäri internetden telefonda, türkmen opera aljak bolýan welin hiç bolanok! Täzeden bir zada boldy inete, ol operañ ady "turkmensaytN1" bolmaly, ony köpüñiz ulanýan bolmagyñyz mümkin! Skaçaty basýan welin, düýnden bäri shu ýazgy çykyp dur, ony ashakda ýazjak, ine:

По...

Dowamy »

2049 55
Köneler, 9 years ago


Adamyñ biologiki sagady!

Biologiki sagat adamyñ bedeninde bolup geçýän köp wakalaryñ ritmini kesgitleýär. Gündelik beden ritmi gije we gündize parallellik görkezse-de, howanyñ yssylygy, mashk geçmeklik ýaly zatlar muña täsir edip biler.
24:00 - Gijäniñ ýarysy. Ukynyñ ilkinji döwri bashlaýar.
01:00 - Beden özüni uka berýär. Üns azalýanlygy üçin bu wagtda ishl...

Dowamy »

1122 30
Köneler, 9 years ago


Forsaj 1-2-3-4-5!

Salam agzalar! Agzalar siziñ köpiñiz "forsaj" filmini görensiñiz, belki gowy görüp halap gaýta-gaýta görenleriñiz bardyr! Bu kinoñ esasy manysy, mashyn hakynda gidýär. Her hili howply hatarly wakalar bu kinoda ussatlyk bilen beýan edilýär! Indi men sizden shu kino hakynda garaýrshyñyzy bilmek isleýän. Köpiñize ýarar, köpiñize bolsa ýaramaz! Her kim...

Dowamy »

2014 20
Köneler, 9 years ago


Admin bilen söhbetdeshlik!

Essalawmaleýkim agzalar! Men shu gün talyplarcomuñ göniden-göni, wise-prezidenti, jenap admin, Yslam aga bilen söhbetdeshlik gurnamagy müwessa bildim. Yslam aga sen biziñ hormatly adminimiz, biz siziñ durmush ýagdaýlaryñyz barada bilmäge borçludyrys. Biz sen hakda gyzyklanmasak bolmaz ahyryn. Ilki bilen men bashlaýyn sorag berip, soñuny agzalarymyz...

Dowamy »

2466 110
Köneler, 9 years ago


Sonky çempion ýaryshdan çykdy!

UEFA-nyñ klublar boýunça geçirýän iki uly bäsleshiginde çärýek finalyñ jogap dushushyklaryndan soñ ýarym finala çykan toparlar aýan boldy. Aslynda çärýek finalyñ jogap oýunlarynda ýaryshy dowam etdirjek klublar belli bolupdy. Jogap oýunlarynda-da üýtgän zat bolmady. Çempionlar Ligasy 1-nji oýunlary hasaba alanyñda goly azrak boldy. UEFA Yewropa lig...

Dowamy »

1388 42
Köneler, 9 years ago


Çaý!

Bu biziñ eýýamymyzdan dört müñ ýyl diýen ýaly ozal bolupdyr. Çopanlar geñ bir zada üns beripdirler. Daga çykmazyndan ozal goýunlar golaýlarynda mydama gök öwsüp oturan agaçjyklaryñ ýapraklaryny iýýär ekenler. Bulary iýenlerinden soñ bolsa, sheýle bir çusluk hem ýeñillik bilen ýokary galýan ekenler weli, çopanlar olaryñ yzyna zordan eýeripdirler. O...

Dowamy »

1203 24
Köneler, 9 years ago


Kerim agan goshgularyndan!

"YASHLYK DRAMASYNA" goshulmadyk bentler.
(shahyryñ arhiwinden)

Ne-hä eshik bardy, ne-de bir çörek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Söýüshmäge ýürek gerekdi, ýürek,
Meniñ ýigit wagtym,
Seniñ gyz wagtyñ.

Shonda-da käteler bälçiräp içgin,
Diýerdik: "Söýüshmek hemme wagt mümkin,<...

Dowamy »

2508 27
Köneler, 9 years ago


Goshgular!

Nobatguly Rejebowyñ goshgularyndan!
***
Yzky parta

Ne parta çüý bilen ýazýan adymy,
Ne ýashlygyn gaýtalaýan Gajaryñ.
Ýuwash mugallymlañ depesine çykyp
Ne öñküm deý getirýärin gaharyn.

Ne burçda durmadan tapýaryn takat,
Ýogsa burç meñkidi.
Örän dagaldym.
Saña akyl...

Dowamy »

1441 11
Köneler, 9 years ago


Bahar!

Bahar geliiip, igdeler güllääände,
Yshk humary, bolar eken kelläääñde...
Söýgä salam, salam söýüshýänleeere,
Salam dostlar, priwet janiçkalaaara...

Bahar çagy, baglar gül açanda,
Säher çagy, günesh nurun saçanda...
Geliñ dostlar, çykalyñ seýrana,
Yshka düshen, ýürek geler heýjana...
Ba...

Dowamy »

1287 13
Köneler, 9 years ago


Aýdym!

Agzalar gowy görýän aýdymlaryñyzdan birki topbak ýazsañyzlañ!!!

******

Heeeeeý sähraýy gyzlañ shaaasy!
Sähra ýaly gözleñ oýnatmaaaý...!
Eeeeeý yshk kalbymyñ höwesi!
Sada bashymdan aklymy dargatmaaaý...!
Heeeeeý sähraýy gyzlañ shaaasy!
Sähra ýaly gözleñ oýnatmaaaý...!
...

Dowamy »

2112 33
Köneler, 10 years ago


Degishmeler!

Sagat gije üç bolanda öýde telefon jyññyrdaýar.
-Bu hammammy? - diýip, añyrdan ses eshidilýär.
-Ýok - diýip, süýji ukusyndan oýarylan öý eýesi gaharly jogap gaýtarýar.
-Onda näme tursili dursuñyz?

*****

Iki sany ýolbars agajyñ ashagynda uklap ýatan demir lybasly rysaryñ üstüne topulýarlar....

Dowamy »

2303 1
Köneler, 10 years ago


Gelinaljy

Salam agzalar! Meñ gozgajak bolýan meseläm soñky döwürler, oba ýerlerinde, ýashulularymyz bir kada-kanun girizip ugrady. Egerde gelinalyja gidilende olar bäsh mashyndan artyk mashynyñ gitmezligini sargap ugradylar, siz muña nähili garaýarsyñyz agzalar!

Dowamy »

1122 13
Köneler, 10 years ago


Akrap(içýan 24.10-22.11)

Agzalar kim akrap bolsa shu aýañ täleýnamasy bilen tanyshdyraýyn diýdim!
Fewral-akraplar üçin aladasyz, gaýgy-gamsyz aý bolar. Çünki geçen aýlarda öz esasy ishinden dashary hem zähmet çeken akraplar, maddy taýdan gurplashyp, medeniýetli dynç almagyna mümkinçilikler dörär. Ýagny teatrlara, kinokonsert merkezlerine tomasha gidip seýilgählere s...

Dowamy »

2196 18
Köneler, 10 years ago