HADYS 31 (otuzbirinji)

Assalam'aleykum hormatly agzalar we myhmanlar!
nesip etdiginden onki yazylan hadyslaryn yzyny dowam etmekchi!

HADYS 31
DILEG ETMEK BARADA
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurýar: „Allaha ýüzlenmek, başyňa gelen betbagtçylyga garşy kömek edişi ýaly, Oňa entäk gelip degmedik kynçylyklary (belalary) hem g...

Dowamy »

1034 10
Köneler, 9 years ago


HADYS 30 (otuzunjy)

TAKDYRA RAZY BOLMAK BARADA
Ebu Hureýra (radyýAllahu anhu) rowaýat etmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Saňa peýdaly boljak zada ymtyl, Allahdan (jelle jelaluhu) ýardam dileg et we elleriňi goýberme. Eger başyňa bir bela-beter (ýagny musybet) gelende „Men şeýden bolsadym“ diýme, sen şeýle „Allahyň (jelle jelal...

Dowamy »

977 3
Köneler, 9 years ago


HADYS 29 (yigrimidokuzunjy)

NESILLER
Abdullah ibn Mesudyň (radyýAllahu anhu) rowaýat etmegine görä, Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Adamlaryň iň gowylary meniň döwürdeşlerimdir (ýagny sahabalarym), soňra olardan soňra geljeklerdir (ýagny tabiynler), soňra bolsa olardan soňky geljeklerdir (ýagny etbau tabiynler). Olardan soňra şeýle adamlar dörär!...

Dowamy »

903 2
Köneler, 9 years ago


HADYS 28 (yigrimisekizinji)

SABYR HAKDA
Enes ibn Mälik (radyýAllahu anhu) rowaýatyna görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Hakykatdan hem sabry iň köp adam başyna kynçylyk gelen wagtynda sabyr eden adamdyr“. (Buhary rowaýat edýär).
ŞERHI: Musulman - ahlak göreldesidir, onuň her bir hereketi Allahyň (jelle jelaluhu) halyfasy derejesine mynas...

Dowamy »

1066 12
Köneler, 9 years ago


HADYS 27 (yigrimiyedinji)

MUSULMAN-MUHAJIR
Amr ibn As (radyýAllahu anhu) rowaýat etmegine görä Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Musulman şeýle adamdyr, ol başga musulmana öz dili we eli bilen ezýet (ýamanlyk) bermez. Muhajir bolsa, Allahyň (jelle jelaluhu) gadagan eden zatlaryny etmäni terk eden adamdyr“. (Buhary).
Hadyslar Yslamy iň gowy...

Dowamy »

1221 16
Köneler, 9 years ago


HADYS 26 (yigrimaltynjy)

MUSULMAN AHLAGY
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Mu'min adama adamlary masgara etmek, olary lagnatlamak, ahlaksyz (gelşiksiz) hereket etmek gelişmez (ýaraşmaz).“
ŞERHI: Mu'miniň ahlagy imanynyň netijesidir. Adamlar bilen oňşukly, ylalaşykly gatnaşyk saklap bilmeýän adam, Allah (jelle jelaluhu) bilen nähili sazlaşykl...

Dowamy »

804 4
Köneler, 9 years ago


Belkide muny tanayansynyz

belki tanayansynyz haramdan doran haram zadany! yagny biderek zatlary yazyp ozuni tanadyan agzany... bir naçe lakam bilen giryar! sonky giren lakamy hem "ependiy"

Dowamy »

1792 93
Köneler, 9 years ago


HADYS 25 (yigrimi bashinji)

PYGAMBER (sallaLlahu aleýhi we sellem) AHLAGY
Aýşa (radyýAllahu anhu) enemizden rowaýat edilmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Söweş halatyndan başga (Allah j. j ýolundaky söweş) Ol öz gul-gyrnak we aýallaryndan hiç kimi eli bilen urmaýardy. Olar oňa nähili ýamanlyk etseler hem, Ol hiç wagt olardan ar aljak b...

Dowamy »

1184 12
Köneler, 9 years ago


HADYS 24 (ýigrimidördünji)

EZÝET ÇEKMEK
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Her bir ezýet çekýän musulmanyň Allah (jelle jelaluhu) hökmany suratda agaçdan ýapraklaryň dökilişi ýaly günälerini döker“. (Buhary rowaýat edýär).
ŞERHI: Dünýä mu'min üçin bir synag meýdanydyr. Ol mu'miniň zyndanydyr. Has hem zulumyň, azgynçylygyň ösen şu zamanysynda...

Dowamy »

1080 7
Köneler, 9 years ago


Hadys 23 (yigrimiuchunji)

ADAMLAR BILEN GATNAŞYK
Bir gün sahabalar Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem)-den soradylar: „Ýa Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) bir aýal bar, ol gijelerine namaz okaýar, gündizlerine bolsa agyz bekleýär we ýagşy amallar edýär, sadaka berýär. Ýöne ol goňşylaryna ýaman sözler aýdýar“. Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) bols...

Dowamy »

1156 13
Köneler, 9 years ago


HADYS 22 (yigrimikinji)

SEJDEDE DOGA ETMEK BARADA
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) bir hadysynda şeýle buýurýar: „Guluň (bendäniň) Robbuna iň golaý bolan wagty, onuň sejdä baran wagtydyr. Şonuň üçin sejde halatynda Oňa (Allah j.j.) köpräk dileg ediň“. (Muslim).
ŞERHI: Sejde ybadatynyň Yslamda üýtgeşik ruhy täsiri bardyr. Sejde halatyndaky ynsanyň Al...

Dowamy »

1109 14
Köneler, 9 years ago


HADYS 21 (yigrimi birinji)

AGŞAMLYK NAHAR
Enes bin Mälik (radyýAllahu anhu)-dan rowaýat edilmegine görä Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Eger agşamlyk naharyňyz namaz wagty taýýar bolsa, onda agşamlygyňyzy namazdan owal iýiň we nahar iýeniňizde howlukmaň“. (Buhary rowaýat edýär).
ŞERHI: Yslam kämil we ylahy dindir. Onda her bir amal we herek...

Dowamy »

1078 10
Köneler, 9 years ago


Kichirak teklip

Essalamaleykum hormatly agzalar we myhmanlar!
eger garshy bolmasanyz bir teklip bar! yagny her bir taze gelen agza "men taze geldim, meni kabul eding"... we shuna menzesh kop taze tema achylyar. sheyle temalar achylmasa govy bolmazmy?! sebabi taze giryanlerem, sho bir agza taze lakam bilen giryanlerem kop sholaryn kopusi sheyle tema achyarla...

Dowamy »

1890 45
Köneler, 9 years ago


HADYS 20 (yigirminji)

EDEP BARADA
Ebu Hureýradan (radyýAllahu anhu) rowaýat edilmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Pallamak şeýtandandyr. Eger biriňiz pallasyňyz gelse, pallamagyňyzy saklajak boluň, saklap boldugyndan. Sebäbi sizden biriňiz pallap „Ah“ diýende şeýtan şonuň üstinden güler“. (Buhary).
ŞERHI: Musulman Allah (...

Dowamy »

1221 15
Köneler, 9 years ago


HADYS 19 (ondokuzynjy)

TEKEPBIRLIK
Abdulla ibn Mesud (radyýAllahu anhu)-dan rowaýat edilmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Kimiň kalbynda bir tozan ýalyja tekepbirlik bolsa, ol Jennete girmez“ diýdiler. Şony eşiden adam şeýle diýdi: „Ýa Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) öz eşigiň ýada köwüşiň owadan bolmaklygy tekepbirlige gir...

Dowamy »

1161 12
Köneler, 9 years ago


HADYS 18 (onsekizinji)

GÖZEL AHLAK BARADA
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Siziň iň gowy imanlyňyz, iň gözel ahlagy bolan mu'mindir. Araňyzda iň gowylaryňyz aýallaryňyza iň gowy gatnaşanyňyzdyr“. (Tirmizi).
ŞERHI: Başga bir hadysda Pygamber (sallaLlahu aleýhi we sellem) kyýamat güni sogap-günä terezisinde iň agyr amalyň gözel ahlak bolja...

Dowamy »

1161 11
Köneler, 9 years ago


Telefon uchin kabir programmalar

Assalamaleykum! hormatly agzalar siz uchin telefona
gerek bolyan kabir programmalary goymakçy...

Dowamy »

1898 39
Köneler, 9 years ago


HADYS 17 (onýedinji)

YSLAMDA KYNÇYLYK DÖRETMEZLIK BARADA.
Enes (radyýAllahu anhu) rowaýat etmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Buşlaň! Ýigrendirmäň (ýagny Yslama ýigrenç döretmäň), Ýeňilleşdiriň! Kynlaşdyrmaň (kynçylyk döretmäň). “ (Buhary).
ŞERHI: Şübhesiz Allah (jelle jelaluhu) hiç wagt adama götermejek ýüküni ýüklemez...

Dowamy »

1146 7
Köneler, 9 years ago


Pygambermiz (saw) Kiçigöwünliligi

Hezreti Omaryň (r.a.) aýtmagyna göpä, pygamberimiz oňa: "Hristianlaryň Isa pygambere Allahyň ogly diýişleri ýaly, siz hem meni aşa öwmäň. Men diňe Allahyň guludyryn. Sizem maňa Allahyň guly we ilçisi diýip ýüzleniň" diýipdir.
Hezreti Enes (r.a.) şeýle bir wakany gürrüň berýär. Bir adam pygamberimize: – Eý, Seýýidimiz we Seýýidimiziň ogly! –...

Dowamy »

1203 11
Köneler, 9 years ago


Pygamberimiziň (SAW) halk bilen gatnaşygy

Pygamberimiz ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli dürli hünärli adamlar bilen gatnaşyk açyp, ynsanlar arasynda tapawut goýmandyr. Täze döreden jemgyýetinde her kimiň mynasyp paýyny bererdi. Musulmanlary gün-günden bagtly hem şadyýan ýaşar ýaly etmek, onuň başdan ýüreginde beslän işlerinden biridi. Muhammet pygamber (sAllahllahu aleýhi wesellem) her üýşmel...

Dowamy »

1053 6
Köneler, 9 years ago


HADYS 16 (on altynjy)

GÖRIPLIK
Abdullah ibn Mesuddan (radyýAllahu anhu) rowaýat edilmegine görä Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) şeýle aýdýar: „Hiç kime göriplik etmäň. Göriplik diňe şu iki ýagdaýda dürsdir (ýagny günä däldir). 1)Allahyň (jelle jelaluhu) baýlyk beren bendesi we şol baýlygyny diňe haýyrda sowýan adama. 2)Allahyň (jelle jelaluhu) hikmet ber...

Dowamy »

1067 6
Köneler, 9 years ago


HADYS 15 (ON BASHINJI)

MUSULMAN AHLAGY
Enesiň (radyýAllahu anhu) rowaýat etmegine görä Pygamber (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýtdylar: „Musulman özüne isleýän zadyny beýleki musulman doganyna islemeýän bolsa, ol kämil iman etdigi bolmaz“. (Buhary).
ŞERHI: Bu ýerde „kämil iman etdigi bolmaz“ diýýäni, eger musulman özüne söýenini musulman doganyna söýmese i...

Dowamy »

1256 11
Köneler, 9 years ago


Magtymguly -gechipdir

Dowamy »

1269 6
Köneler, 9 years ago


HADYS 14 (ondordunji)

PYGAMBER SÖÝGÜSI
Ebu Hureýra (radyýAllahu anhu) rowaýat edýär: Pygamber (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdy: „Janym (gudrat) elinde bolan Allahdan (jelle jelaluhu) kasam içýärin, siziň hiç biriňiz Meni öz atasyndan we çagalaryndan beter söýmese, iman etdigi bolmaz“. (Buhari) we ýene-de Pygamber (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýdýar: „Öz arz...

Dowamy »

1285 14
Köneler, 9 years ago


HADIS 13 (onuchunji)

ÝEDI TOPAR ADAM
Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) aýdýar: „Ýedi topar adamy Allah Tagala Kyýamat gününde Öz Arşynyň kölegesinde gorar (saýalar). Sebäbi şol gün şondan başga kölege boljak däldir.. 1)Adyl (adalatly) hökümdar. 2)Beýik we Kadyr Allahyň razylygyny gazanmak üçin öz ýaşlygyny ybadata bagyşlan ýaş ýigit (gyz). 3)Kalby mesji...

Dowamy »

1323 9
Köneler, 10 years ago