ÝYLLAR AJAÝYP...#talypçy

Asuda, parahat Zemin hem asman,
Arkadagym gurýan ýollar ajaýyp!
Garaşsyz Watany kalplarda besläp,
Ýaşaýas erkana ýyllar ajaýyp!

Müňýyllyklar arzuw edip ötülen,
Watan mertebesi belent tutulan,
Arkadagym bilen bagta ýetilen,
Döwrümizde ak ykballar ajaýyp!

Şana besläp, ýyllaň-aýla...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, 3 months ago


Biraz ýylgyryñ degishmeler.!#talypçy

Üç sany däli bir taksyny saklaýada maşynyň eýesine biz şu maşyny aljak bolýas bize ber diyip däliler sorapdr olam maşyny berjek däl diýýa eger maşyny alasyňyz gelse bir şert ücinizden haysynyz maşyn kyrk bilen ýörande yzyndan yetip bilseniz maşyn sonky diyya üç sany däli bolyar diyyar maşyn on bilen ýörande dalilerin biri galýar yigrima cykanda bir...

Dowamy »

624 5
Edebiýat, 3 months ago


Kim haysyny gowy gorya..? #talypçy

Salam.!Turk filmlerinden (serially) haysy filmi gowy goryaniz.!Kim haysyny gozleyan bolsa komentariyada yazaysyn.!

Dowamy »

243 15
Sorag-jogap, 3 months ago


Almanyñ ynsan saglygyna peýdasy....#talypçy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar.

Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir ýaglary, A, K, C, E, B6 witamini, kletçatka, pektin maddalary, min...

Dowamy »

123 1
Täzelikler, 3 months ago


Peýdaly Göz maşklary...#talypçy

1.Gözüñizi mäkäm ýumup, uludan demiñizi alyñ.Boýnuñ, ýüzüñ myşsalaryny dartyñ.Demiñizi 2_3 sek saklap, gözüñizi giñden açyp, demiñizi goýberiñ. Maşky 5 gezek gaýtalañ.!
2.Gözüñizi ýumuñ.Aýlawly hereketler bilen gaşyñyzyñ ýokarsyny we göz hanasynyñ aşagyny burundan çekgä tarap owkalañ.
3.Gözüñizi ýumuñ.Gaşlaryñyzy gowşadyñ.Göz almasyn...

Dowamy »

164 5
Täzelikler, 3 months ago


Internetde pul gazanmak.!#talypçy

Salam.!Internetde bashga saytlaryn usti bn pul gazanyp bolya diyyanem bar yalan diyyem bar.?!Gazanyp bolyamyka kim bilya.?!

Dowamy »

257 6
Sorag-jogap, 3 months ago


ALLAH-diýmek.! #talypçy

Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolýar. Bu umytsyz yşgyny ülkede ýaşaýan meşhur dewişlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwiş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “ALLAH” diýip jogap ber” diýýär.
Garyp ýigit diýleni edýär. Derwüş-de günlük iýjek-içje...

Dowamy »

207 3
Edebiýat, 3 months ago


TAPAWUT.../Tymsal/ #talypçy

Bir himiýa mugallymy, professor özüniň ýiti zehinine we ukyp-başarnygyna görä, Nobel baýragy bilen
sylaglanýar. Günleriň bir güni ol sapak okatmaga baranynda, bir talyby ondan:
— Hormatly professor, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda üç müňden gowrak ylym adamy barka, Nobel
baýragyny näme üçin size mynasyp gördüler? Sizi
...

Dowamy »

269 6
Edebiýat, 3 months ago


Kim haysy dersden? #talypçy

Salam .! Kim Olimpiadada haysy dersden gatnashya?

Dowamy »

274 22
Sorag-jogap, 3 months ago


Ýörgünli sayt.?!#talypçy

Sizin pikirinizche talyplardan bashga haysy sayt yorgunli kop agzaly?

Dowamy »

567 17
Sorag-jogap, 3 months ago


Men şol garly gijeki gyz-da/Hekaya #talypçy

Köçäniň öwrümine ýetenimem şoldy. «Salam, Bägül!» diýen sese tisgindim. Yzyma gaňryldym. Görsem, eli bäbekli, ýany uzynak ýigitli, görmegeý ýaş gelin ýylgyryp dur. Men birhili boldum. «Be, bi meni nireden tanaýarka?» Esli wagtlap dymyp durdum. Gitdim bir oýa. Ak ýüzli gelin: 
– Bägül, nä, meni tanamadyňmy? – diýdi. 
Men baş atdym. Ol:...

Dowamy »

270 1
Edebiýat, 3 months ago


Haysy dogruka?Bilyan barmy?!

Salam agzalar.!Kop yerde paylashylyan zat:Oraza-ñ hachan bashlanyanyny biri-birine habar beren adama dowzah ody haramdyr dp Hz.Muhammet(SAW) aydypdyr diyarler.!
Emma welin men imoda birinde gordum ol Hz.Muhammet(SAW) aydan sozi dal yayratmak gowy dal dp yazylypdyr.Aytmadyk sozuni yayratmak guna diyip.
Haysy dogruka....?!

Dowamy »

183 4
Sorag-jogap, 3 months ago


Dortmundyň «Borussiýasy» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

Dortmundyň «Borussiýa» futbol kluby «Zenidiň» hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun bilen gyzyklanýar.

«Tuttomercatoweb» web saýtynyň habaryna görä, Sankt-Peterburg şäheriniň topary 20 million ýewro beren topara oýunçyny bermäge taýýar. Azmunyň «Zenitde» 2019-njy ýyldan fewralyndan bäri çykyş edip gelýändigini ýatladýarys.
<...

Dowamy »

190 5
Sport, 3 months ago


Hemma gic yagshy

Salam agzalar..Menem taze agza hacandan bari agza bolup bilman yordum ahyry bollum..Aranyza gosharsynyz dp umyt edyan.!

Dowamy »

216 17
Täzelikler, 3 months ago