Üç sany däli bir taksyny saklaýada maşynyň eýesine biz şu maşyny aljak bolýas bize ber diyip däliler sorapdr olam maşyny berjek däl diýýa eger maşyny alasyňyz gelse bir şert ücinizden haysynyz maşyn kyrk bilen ýörande yzyndan yetip bilseniz maşyn sonky diyya üç sany däli bolyar diyyar maşyn on bilen ýörande dalilerin biri galýar yigrima cykanda biri galyar kyrka cykyar bir dali galanok diyya altmyşa cykypdyr galmandr yetmise cykypdr galmandr masyny saklap dala aydypdyr maşyn seniňki diýipdir däli haşlap demini zordan alyp agam dur dur maşynyň gerekdäl ýüpimi cözip alaýyn maşyndan diýipdir
----------------------------------------------------
Günlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip beripdir.Bir hepdeden soňra şol daýhan ýene Ependiniňkä gelipdir.
Ependi ony tanamadyk bolýarmyş.
Ol daýhan:
-Men geçen hepdede saňa towşan getirip beren adam-diýip, özüni tanadypdyr. Ependi göwünli-göwünsiz:
-Öýe gireliň-diýipdir hem-de onuň öňünde çorba goýupdyr. Ol:
-Towşan çorbasydyr, alyň myhman! - diýip, kakdyryp gürläpdir.
Aradan ep-esli gün geçenden soň, Ependiniň öýüne bir topar daýhan gelip, hezzet-hormat tamakin bolupdyrlar. Olar:
-Biz şol towşan getirip beren daýhanyň goňşulary bolarys-diyipdirler. Ependi tapan-tupanlaryndan bulara-da hezzet edipdir.
Bir hepdeden soň ýene bir topar daýhan gelipdir.
-Siz nireden? -diýip, Ependi olardan soranda:
-Saňa towşan getirip beren daýhanyň goňşularynyň goňşulary-diyip jogap beripdirler.
-Geçiň oturyň!-diyip, Ependi olary myhman alypdyr hem-de ýaňky daýhanlaryň öňüne bir tabak suw getirip goýupdyr.
Daýhanlar geň galypdyrlar. Tabaga seredişip:
-Ependi bu näme?-diýip sorapdyrlar. Ependi bolsa:
-Bu çorbanyň çorbasynyň çorbasy-diyip jogap beripdir
----------------------------------------------------
Bir adam diyya cigit cigitlap otyr ekenda yanky elindaki 1 sanjak cigidi yere gacypdyr olam gel barik dp yere gacan cigidi cagyrya diyya barik gel diyyan dp son gahary gelip elindaki bar cigidini yere dokup bar sony alyp gelsenizlan diyyamish
----------------------------------------------------
Essalamulaeýkum Durdypolat aga Waleýkumessalam inim onatmy howa aydyp otyr sen kimlerden borsyna?Men Berdimyradyn ogly Geldimyradyn agtygy Oglanmyradyn ini-si dur how bey diyip kellani bulasdyrman Soñy goşulmalylardan diysen bolmadymy...........

Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir