Бир огры гиже моргдан гызыл дишли жесет огурлап дишлерни согруп,жеседин озинем бир бага сояп гидяр...
Ики саны алкаш гечип барярка,бири:
- браток спичкан бамы?- дийп жесетден сорая... Сес ёк.Гапдалындакы:
- намов принимадам еденоклай бизи- дийп,чакгыжыгыны чыкарып,сокя 2-3 гезек... Жесет йыкыля,алкашын бири пулсыны эллап:
- ой блааа олдирдик... Янкы икиси муны кочан гырасына гетирялер ве батлырак гелян машынын онуне оклаялар...
Аялына "Иш сапарына барян" дийп,гезянининка барян,ёлданам говжа кейпини коклан суружи жеседи какяр. Жесет 10метр ялы суйреляр... Суружи барып горсе оли. Булам жеседи суйрап,демирёла элтип,гелян тепловозын онуне итип гойберяр...
Машинист жеседи горуп етишенем болса,тепловозы саклап билман,жеседи какып 15метр ялы суйрея... Янындакы комекчиси бн душуп барлаялар,горселер оли жесет. Буларам жеседи готерип,копрун устуне элтип,канала оклаялар...
Онем милиседе язга дуран,гара якын ики саны балыкчы торларына гаты улы балык душендир ойдип,сувдан чыкарялар жеседи. Горселер оли жесет...

Edebiýat, soho tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir