Ýakynda türkmenistandan gelip gowşan bir myş-myşa görä Ahmet Çalyk Türkmenistandan doly gaýdanmyş. Hatta Ahmet Çalygy tutjak/basjak bolup ýörkäler Türkiýeden ýörite uçar goýberilip Ahmet Çalyk Türkiýe getirilenmiş. Ýaňy şu habary okap aýdylýanlar dogrymyka diýip pikir etdim. Ahmet Çalyk näme üçindir indi esasy ugrymyz finans ugry bolar diýýär. Bilşiňiz ýaly \"Çalyk Holdinge\" değişli Türkmenistanda köp maýa goýumy bar. Bulara näme boldy, ýa-da bolarka? Soňky wagtda ýene Çalyga degişli gurluşyk firmasy GAP-yň Türkmenistandan çekilýändigi habary çykypdy...

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir