Talyplarda çaklama turniriniň 2-nji tury hem tamam boldy. Sewilýa Barselonadan 3-2 ýeňildi. Arsenal bolsa Çelsiden 2-1 ýeňildi. Bu turnire şu güne çenli jemi 15 agza gatnaşýar. Eger ýene goşuljaklar bar bolsa gyzykla bolardy. Onsoňam Brawo agza! Turniriň oçko hasaplanyşy Ýewropa çempionatyndaky ýaly däldir. Her tur üçin tema açamda oçkonyň nähili hasaplanyşy ýazylýandyr. Häzir agzalaň şu güne çenli gazanan oçkolaryny belli edýän tablissany ýerleşdirjek. Hä, tasdan ýatdan çykypdy. Suratly tapmaça hem ýerleşdirjek. Şu uçup gelýän futbolçy kim?

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir