Bir gün Soltan Söýüniň wezirlerleri Myrala berilýan aýratynlykdan nagilediklerini aýdypdyrlar. Wezirler üýşen wagty diýip Soltan Söýün şeýle sorapdyr \"Çyn bilen ýalanyň arasa näçe ?\". Biri jogap berýa \"Çyna hytaý bolýa, ýalanam günbatar bolýa, onda aralyk 3 aý ýol\". Ýene biri bir zat diýýa hiç göwne jaý jogap ýok diýýa. Birden gapydan Myraly giripdir, soragy oňa da sorapdyrlar. Myraly dört barmagyny galdyryp \"Çyn bilen ýalanyň arasy dört barmakdyr\" diýipdir. Hemmeler haýran galypdyr. Dört sagat pikirlenip duran weziriň biri diýýa \"Myraly, sen ýer, ýurt ýaly zatlar näme bilýäňmi ?\". Soltan Söýün ýylgyryp \"O nähili bolýa\" diýen. Myraly ine diýip dört barmagyny gözi bilen gulagynyň arasyna goýupdyr. Eşiden deň bolmaz, gören göz bile... Magtymguly Pyragy

Köneler, mc_merw tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir