...Bir adam bazarda shapka (papak) satyarmysh. Ol birgun bazardan cykyp öyüne gaydyp baryarka yolda yadap bir agajyñ sayasynda dem dync almaga oturypdyr. Ol sho tayda irkilip galypdyr. Biraz wagtdan oyansa yanyndaky sumka bosh, shapkalary yokmysh. Ol pikirlenip otyrka yokardan sesler eshdilipdir. Yokaryk seretse agajyn usti doly maymyn hersinin kellesinde bir shapka barmysh. Adam: -Men indi bu maymynlardan shapkalary nadip alarkam -d.p elini kellesine goyup pikirlenip durka, maymynlara seretse olaram adamyn hereketlerini gaytalayarmysh... Adam elini yokaryk galdyryp görse, olaram ellerini yokary galdyryarmysh... Adam name etmelidigne derrew düshünip, kellesindaki shapkany cykaryp ashak oklapdyr. Maymynlaram shapkalary cykaryp ashak oklapdyr. Adam derrew shapkalary yygnap torbasyna atypdyrda yola rowana bolupdyr... Aradan wagt gecipdir. Ol adam yogalypdyr, emma onun agtygy hem ulalyp shapka satyan bolupdyr. Ol hem bir gun bazardan cykyp öyune gaydyp gelyärkä yolda yadap bir agajyn sayasynda uka gidipdir. Ep- esli wagtdan oyansa torbasy bosh, shapkalar yokmush. Yokaryk seretse maymynlar ala goh, hersinin kellesinde bir shapka barmysh. Yigit derrew atasynyn aydyp beren gürrüñini yatlapdyr we elini yokaryk galdyrypdyr. Maymynlaram onun hereketini gaytalapdyr. Yigit yylgyrypdyr-da, kellesindaki shapkasyny ashak oklapdyr. Bir maymyn ashak düshüpdir-de yanky shapkany alyp, yigide bir sharpyk calyp: -Sende ata bar-da, bizde yokmy?! Utancsyz... Tm 2011.05.24 12:44

Köneler, ozik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir