Bilmek gyzykly!

salawmaleykum talyp agzalar. Gelin yene zehinimi barlap soraglara jogap berelin.

1. Iman sheritleri nace hem haysylar!
2. Endamyn hic bir yerini gury yer galdyrylman, bedenin hemme yerini yugmaga name diyilyar!
3. Namaz nace gornushi bar!
4. Musulmanlarda nace bayram namazy okalyar we haysylar!
5. Tarawa...

Dowamy »

1384 6
Köneler, 9 years ago


Zehin soraglary!

salam talyp dostlar. Gelin bir azyrak zehinimizi barlalyn. Ashakdaky soraglara jogap berelin. Basharsak yzygider jogaplalyn! Bashladykmy:)

1. Adamyn sagynda hem cepinde oturyan meleklen ady name!
2. Sheytana bashkaca name diyip atlandyrylyar!
3. 4 mezhebin sutuni bolan ymamy agzam hezretlernin hakyky ady name!
4....

Dowamy »

2611 12
Köneler, 9 years ago


Mesele cozmeli

salam talyp agzalar! kimim shulardan bashy cykyan bolsa jogabyn yazaysyn!

1. n! (n faktorial) n × (n − 1) × ... × 3 × 2 × 1 aňlatýar. Meselem 10! = 10 × 9 × ... × 3 × 2 × 1 = 3628800, sifrleriniň jemi bolsa 3 + 6 + 2 + 8 + 8 + 0 + 0 = 27.

100! sanyň sifrleriniň jemini tapyň.


2.Woleýbol oýnunda bi...

Dowamy »

1020 9
Köneler, 9 years ago


Namaz Sureleri!

Ayet-el Kursi
Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late'huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.
--------...

Dowamy »

989 2
Köneler, 9 years ago


Uzagrakdyr! yaltanman peydasy kopdir!~

Beyik Alla Tagalanyn mukaddes kitabynda, pygamberimiz Muhammet (s.a.w) hadys şeriflerinde we din alymlarynyn (“selef-i salihin hazeratının da güzide eserlerinde”) eserlerinde in köp maslahat berilen, üstünde gayta gayta durulan hususlardan birem dileg we zikir etmekdir. Zikir Allahy gözel atlary we sypatlary bilen yatlamakdyr. Men esasy barde dileg...

Dowamy »

1236 4
Köneler, 9 years ago


Hayyrly jumalar.

Ebu Hureýreden rowaýat
edilen bir hadysda
Pygamberimiz: «Gün juma
gününden has haýyrly bir günde
dogup ýaşmandyr. Juma
gününde şeýle bir sagat bardyr
ki, bir musulman Allahdan
haýyrly bir zat dilände, şol
wagta laýyk gelse, dilegi
hökman kabul bolar. Bir
erbetlikden hem Allaha sy...

Dowamy »

1200 12
Köneler, 9 years ago


Okamak gowy zat, amal etmek ondanam gozel

„Her bir jan ölümi dadyjydyr.
We kyýamat gününde hiç şek-
şübhesiz ajyr (paý)
sogaplaryňyzy kemally suratda
alarsyňyz. Bes, kim Dowzahdan
çetleşdirilip, Jennete girizilse,
ebedi (bagt-sagadat) gazanýar.
Budünýäniň ýaşaýyşy bolsa,
aldaýyjy matadyr.” (3/185)
buýuran Allaha hamdy-senalar

Dowamy »

1082 6
Köneler, 9 years ago


2 СЫГЫР СҮРЕСИ

2 СЫГЫР СҮРЕСИ

Бу сүре Мединеде хасыл болуп, ики йүз сегсен алты аятдан ыбарат. Ол Гурхандакы иң узын сүредир. Бу сүреде хормат, ыбрат, мылакат, ахлак, ника, талак, ве башга шеригат хөкүмлери барасында гүррүң гидйәр. Бу сүрәниң башында мөминлер, капырлар (инкәр эдйәнлер), мынапыклар ве иманлылыгың хакыкаты, күфр (агыр гүнәлер) ве нәп...

Dowamy »

1441 5
Köneler, 10 years ago


1. ФАТЫХА СҮРЕСИ

1. ФАТЫХА СҮРЕСИ

Еди аятдан ыбарат бу сүре Мекгеде хасыл болан. Ол "Патыха", ягны "Ачыҗы сүре" дийлип атландырыляр. Гурхандакы сүрелериң ерлешиш тертибинде овалкы орунда дуранына гарамаздан, ве өзүниң гысга боланды-гына серетмезден, Гурханың эсасы маны-маңзыны өзүнде җемләни үчин, Гурханың мазмуныны "Ачыҗы" дийлип атландырыландыр.

Dowamy »

1398 0
Köneler, 10 years ago


Allahyn gozel atlary! Manysy blen!

ALLAH
Lafzaýy Jelal diýilýän bu ismi
şerif – Allah Tagalanyň has
adydyr. Șonuň üçin, bu beýleki
atlaryň ählisini öz içine alýar.
Beýleki atlar bolsa, diňe öz
manysyny göterýär. Bu
nukdaýnazardan Allah adynyň
ornuny hiç bir at tutup bilmez.
Dilçileriň aýtmagyna görä, bu söz
arap s...

Dowamy »

1523 11
Köneler, 10 years ago


Ertir namazyn okalysh duzguni!

Ertir namazy iki rekagat sünnet
we iki rekagat farz bolup jemi
dört rekagatdan ybaratdyr. Ilki
sünnet okalýar. Munuň okalyşy
şeýledir:
Namazyň şertleriniň hemmesi
doly berjaý edilenden soň, kybla
bakyp ertir namazynyň
sünnetini okamaga kalpdan
niýet edilýär. Içiňden: «Allahyň
ryz...

Dowamy »

10672 13
Köneler, 10 years ago


Teswirlerden alyndy!

Salam hormatly agzalar,
Şu ýerde söýgi barada ýazylan
mowzuklaryň we pikirleriň
köpüsini okap bir zada göz
ýetirdim: Oglanlaryň köpüsi
gyzlardan ýanan (XXI asyr
şeýleräk ). Onsoň bir maslahatjyk
beresim geldi.
Men öýlenmäkäm bir gyzy
söýýärdim, olam söýýän
diýýärdi. Ýöne bir gün...

Dowamy »

2885 12
Köneler, 10 years ago


Goz yash blen yazylan hat!

Onuñ blen tany$madyk bolsadym! Umytsyz söýgide hic ýa$amazdym. Buna hic ökunmeýarin, ýöne halym peri$an meniñ! Ony ilki gordugum, gül ýüzuni hic unudyp bilmeýarin, ýüregime basylan ata$ odyny hic öcirip bilmeýarin! Ilki günlerdaki seniñ ho$amaý sözlerin, men nä bileýin tussag etjegini! Bu manysyz söýginin soñunyñ geljegini mana e$itmek, ýüregimi se...

Dowamy »

1386 19
Köneler, 10 years ago


Goz yash blen yazylan hat!

Onuñ blen tany$madyk bolsadym! Umytsyz söýgide hic ýa$amazdym. Buna hic ökunmeýarin, ýöne halym peri$an meniñ! Ony ilki gordugum, gül ýüzuni hic unudyp bilmeýarin, ýüregime basylan ata$ odyny hic öcirip bilmeýarin! Ilki günlerdaki seniñ ho$amaý sözlerin, men nä bileýin tussag etjegini! Bu manysyz söýginin soñunyñ geljegini mana e$itmek, ýüregimi se...

Dowamy »

1083 4
Köneler, 10 years ago


Agzibirlik(rowayat)

Üç sany ýer urup, ýetim galan
dogan bolupdyr. Olar günleriň
bir güni çölde ýaraman ýatan
goja duşýarlar, ony göterip
öýlerine getirip däri-derman
edip, ýerli-ýerden ugruna
seredýärler. Görüp otursalar, ol
üç dogany synap görmek islän
ýagşyzada eken. Bir gün
ýagşyzada olara özüni tanadýa...

Dowamy »

1004 6
Köneler, 10 years ago


Konul bir- soygi dort....?

Günleriň birinde Hormatly
Pygamberimiz
(sallallahu aleýhi wesellem)
äleme nur çaýýan bakyşlary
bilen Hezreti Ala
ýüzlenýär:
- Eý, Ali!
- Sizi diňleýärin, eý, Resulallah!
- Allahy söýýärmiň?
- Elbetde söýýärin, eý, Resulallah!
- Allahyň Resulyny söýýärmiň?
-
Hawa, sö...

Dowamy »

1281 22
Köneler, 10 years ago


Mubarek hadyslar!

Ahyrzaman pygamberi
Muhammed sallallahu aleyhi we
sallam aydypdyrlar:
Edilen amallaryň dereje we
mertebeleri adamlaryň
niýetlerine görädir. Her kişiniň
eden işiniň muzdy niýetine
garap berler. Allah tagala we
resulynyň razylygy üçin Medinä
hijret edijilere Allah we resul üçin
hij...

Dowamy »

1015 7
Köneler, 10 years ago


Kuran kerimden ayatlar

Eger Kuranyň dünýä we
adamzadyň ýaradylyş syryny
açyp görkezişini aýatlar arkaly
gören mahalyň , onda bialaç Bu
Kitap elbetde Hudaý
tarapyndandyr diýmeli borsyň.
Kuran hakta dünýe we
adamzadyň däl hatda ähli zadyň
syryny açýar diýsegem
ýalňyşmarys , geçmiş we geljek,
dünýe we ahy...

Dowamy »

1545 13
Köneler, 10 years ago


24altyn tenne-24sagat (sozler)

Namaz neneňsi gymmatly we
möhümdir hem-de arzan we
sähelçe zähmet bilen gazanylýar.
Namazsyz adamynyň neneňsi
diwana we ýaramaz hala
düşýändigini iki ikiniň dört
bolşuny bilşiň ýaly bilmek
isleseň, şu mysaly hekaýajyga
bak, ony diňle:
Bir zaman bir uly häkim iki
hyzmatkäriniň her...

Dowamy »

1027 13
Köneler, 10 years ago


Arslan agan perowody

Beyik Alla Tagalanyn mukaddes
kitabynda, pygamberimiz
Muhammet (s.a.w) hadys
şeriflerinde we din alymlarynyn
(“selef-i salihin hazeratının da
güzide eserlerinde”) eserlerinde
in köp maslahat berilen, üstünde
gayta gayta durulan
hususlardan birem dileg we zikir
etmekdir. Zikir Allahy göz...

Dowamy »

1067 6
Köneler, 10 years ago


Toba etmek oz halyna

Günleriñ bir güni hezreti Musa
pygamber bir garyp adamy
gördi. Egninde geýim gejim
bolmansoñ, ýalañac halda guma
gömlüp otyrdy. Ol bir yerdölede
ýa$aýar eken. Hezreti Musa onuñ
halyny görüp gynandy. Ol adam
hezreti Musany görenden:
-Ya, Musa! Sen meniñ hakyma bir
doga kyl. Haktagala mañ...

Dowamy »

1182 9
Köneler, 10 years ago


Jahennem hakda

Jähennem
Jähennem – çuň, gurruk guýy
manysyny berýär. Jähennem
ahyretde käfirleriň hemişelik,
günäkär mü’minleriň bolsa
günälerine görä, jeza çekip
ýaşajak azap ýeridir.
Jähennemiň ýaradylmagy
hakdyr. Allahyň adalatynyň
nusgasydyr. Meselem: Bir ülkede
zyndan bolmasa, ýöne bir

Dowamy »

1084 16
Köneler, 10 years ago


Ene ata onundaki borjumuz

Ene-ata öňündäki borçlar
Allah we Onuň pygamberiniň
soňunda adam öz ene-atasyna
köp derejede borçly. Ene-atany
her biri özüçe gymmatly-
gadyrly, ýöne ene atadan hem
has gymmatly. Beýik Allah tagala
aýtdy:
14. Biz ynsana ata-enesine
(ýagny, olara ýagşylyk etmegi)
emr etdik....

Dowamy »

975 6
Köneler, 10 years ago


Isa asw yoly yslamyn yolydyr! Hristiyanlan utgemesi bl utgandir

Hezreti Isanyň gökden inmegi
diňe yslam çeşmelerinde däl,
hristian ynanjynda hem bardyr.
Meselem: Amerikany açan
Hristofor Kolumbyň we o ýerde
ýerleşen hristianlaryň ynanjyna
görä, hezreti Isa Amerika iner.
Şonuň üçin Amerika Isany
garşylamaga taýýar bolmalydyr.
Şeýle hem käbir Ýewropa<...

Dowamy »

768 2
Köneler, 10 years ago


Yalancy missionerlar

AŞGABADA GELEN POP, ILÝA
WE BIZ
…Şondan
soň näçe wagtyň geçendigini
bilemok, belkem, güýz aýlarydyr.
Aşgabada Orsýetden
uly pop gelipdir diýen gürrüň,
hyşy-wyşylaryň üsti bilen
şähere ýaýrady. Ol
syrkaw, keselli adamlary hem
bejerýärmişin . Ýöne, onuň
gürrüňini diňlänler

Dowamy »

911 7
Köneler, 10 years ago