Достаток продовольственного товара полное самообеспечение

С целью обеспечения продовольственного самообеспечения претворяются в жизнь многие работы. Примером этому могут служить центральный базар Дашогуза, который расположился на широкой специально обустроенной площади. Удобные павильоны и торговые ряды заполнены различной продукцией. Здесь можно найти всё необходимое для дома и семьи. Особое место и пред...

Dowamy »

525 1
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 1 year ago

Состоялось открытие мероприятий, проходящих в рамках 55 заседания Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

30 сентября в отеле «Йылдыз» состоялось открытие специализированной выставки и ряда других мероприятий, проходящих в рамках 55 заседания Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU), сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Представители туркменского телевиде...

Dowamy »

554 1
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 year ago

6 yyldan son Hasabymy dikeltdim ;)

Salowmaleykum Mahriban hem gahryman agzalar. Bu sayt henizem bar ekena. Garaz 6 2012de agza bolupdym. ondan sonam gulluga gidildi son ertir.coma girildi. Sheydip sheydip yat bolup gitdi. ertir.com yapylanson girjek boldym yone bolmady adamam azdy. Yany birden kone nikim yada dushdi son paroluny dikeltmek bashartdy. shony aydayyn diydim ))...

Dowamy »

651 5
Täzelikler, Ideal tarapyndan 1 year ago

Туркменистан реформирует агропромышленный комплекс

На состоявшемся 25 сентября первом Халк Маслахаты выдвинута инициатива масштабных преобразований в сельском хозяйстве.
― Преобразования коснутся обновления системы управления сельским хозяйством и в комплексе с мерами по восстановлению и мелиоративному улучшению земель, повышению плодородия, внедрению новых технологий полива, а также государ...

Dowamy »

521 1
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 1 year ago

Первое заседание высшего представительного органа народной власти Туркменистана

В преддверии 27 годовщины Независимости в Ашхабаде прошло первое заседание Народного Совета Туркменистана - Халк Маслахаты. Совет как высший представительный орган народной власти образован 9 октября 2017 года путём реформирования действовавшего ранее Совета старейшин – Яшулилар Маслахаты.
В ходе заседания, в котором приняли участие более 25...

Dowamy »

524 1
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň 1-nji mejlisi geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz bedew bady bilen öňe barýar. Toýlary-toýa ulaşýan Türkmenistan diýarymyzda şanly Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllyk toýunyň giňden bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Ruhyýet köşgünde hormatly Pr...

Dowamy »

760 2
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Başgaçarak idea

sayaly.com
başgaçarak idea, hiç kimiñka meñzemez derejede uytgedilip, entäk ustunde ishlenilip duran sayta baryp goruñ.
sayaly.com

Dowamy »

547 2
Täzelikler, webkelle tarapyndan 1 year ago

Gyzykly faktlar

1. Zenanlar erkeklere garanda maşyny yerine goymaga has ökdedirler 2. Siz öz doglan günüňizi 20million adam bilen paylaşyarsyňyz 3. 6-7 aylyk cagalar bir wagtda hem yudup hem-de dem alyp bilyarler. Uly yashly adamlar muny edip bilmeyarler 4. Adam gozuni yylda 10 million gezek gyrpyar. 5. Carlz Osbornyn 68 yyllap uznuksiz hyncgylavygy tutupdyr. 6.....

Dowamy »

1048 2
Täzelikler, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago

Köne kart

Penjiräň öňünde bir owadan gyz,
Ýaryny ýat edip, gam çekýär ýalňyz.
Köne kart sakawlap aýlanýar çetde:
«Gam çekme, gyz,
Gam çekme, gyz,
Gam çekme!»
Gijäniň içinde goýup kümüş yz,
Garagol ýapjagaz akyp ýatyr tiz.

Uzakda ikatýok çotuny kakýar.
Çypar aý asmandan zemine ba...

Dowamy »

549 0
Täzelikler, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago

Dostluk saýtyna çagyrýarys

Essalawmaleýkum, Hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary. Hemmäňizi täze açylan Dostluk saýtyna çagyrýaryn.
Indi bolsa, saýtymyzda, häzirlikçe bar bolan, mümkinçilikler bilen sizi tanyş etsem.

1. Kimler saýtda - bu sahypa arkaly siz şu wagt kimleriň ulgamdalygyny we haýsy sahypadalygyny bilip bilersiňiz.

2...

Dowamy »

697 2
Täzelikler, UniqueMaster tarapyndan 1 year ago

Geýimiň koroly : Nädip Zara-ny esaslandyryjy dünýäde iň baý adam boldy

Forbes žurnalyň hasaplamasyna görä Amansio Ortega 9-njy sentýabrda dünýäde iň baý adam adyna eýe boldy.

Moda industriýasynda iň iri kompaniýalaryň biri, Inditex (oňa degişli brendler: Zara, Masimmi Duti, Pul & Bear, Stadivarius, Bershka, Oysho, Uturque we Lefties) kompaniýasyny esaslandyryjysynyň baýlygy 78 mlrd $ geçdi, Bill Geýtsd...

Dowamy »

666 0
Täzelikler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago

Alemjahan.net

alemjahan.net

Dowamy »

785 0
Täzelikler, yomudson7 tarapyndan 1 year ago

1-nji sentýabr - Bilimler we talyp ýaşlar güni

Ýurdumyzyň döwrebap ylym we bilim ulgamy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik güýjüniň binýadyna deňelýär. Her ýylyň 1-nji sentýabrynda milli baýramlarymyzyň senenamasy boýunça ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni uly dabaralara beslenip, ýokary ruhubelentlikde bellenip geçilýär. Şol gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde döwrebap...

Dowamy »

933 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Www.maymun.clan.su / täze gülkili saýt...+18

www.maymun.clan.su
Hormatly agzalar...size täze gülkili degişmeli saýtyň açylanyny haber berýäris. Saýtymyza myhman bolyň, ýüregiňiz gysmajagyna söz berýäs.

Dowamy »

1105 0
Täzelikler, maymun tarapyndan 1 year ago

Aýdym düzmek barada

Şygyr bilen gyzyklanýan we aýdymyñ sözlerini ýazmana synanýan dostlarmyza azajygam bolsa kömek bermek maksady bilen ýazan bu makalanyñ Enşalla peýdasy deger.
Aýdym sözlerinde öñiñde bir adam bilen gürleşip duran ýaly ýazmak açyk ýyljak lirika baý sòzleri tapmaly. Mümkin boldugyndan ýönekeý üýtgeşik tâze jümleler tapmak hökmandyr. Ýene-de m...

Dowamy »

775 0
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 1 year ago

GALAMDAŞ edebi portaly Google Plaýda

Galamdaş Android adybir edebi portalymyzyñ mobil telefon üçin niýetlenen programmasydyr. Saýtymyz edebiýata teşne halkymyzyñ kalbyndan joşup çykan eserleri bilen bezelendir. Saýtdaky eserler poeziýa, proza, terjime, edebi söhbet, nukdaýnazar, ýazyjy we durmuş rubrikalaryna bölüp ýerleşdirilen. Android programmamyz saýtdaky eserleri okamak üçin gönü...

Dowamy »

785 1
Täzelikler, ashyrhan95 tarapyndan 1 year ago

Gelejek

Hormotly agzalar we agza däller ýetip gelen gurbanlyklaryñyz ýejetäk bolon beýik Alla kabul eýlesin.

Dowamy »

532 3
Täzelikler, telpekli tarapyndan 1 year ago

...

....
....
.....
......
.......
...

Dowamy »

577 1
Täzelikler, !!!...тигр...!!! tarapyndan 1 year ago

Kömek gerek - Men kesel

Men dünýä inenimden zrenýam pes.Daşdan görmeklik kyn düşýär, 5-6ýyl Linza,aýnek çalşyp dakynýan elbetde şu zyýanlymy?Maslahat berip biljegiñ barmy?

P.S:Linza dakynyp çep gözimi zaýaladym.

Dowamy »

716 5
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 year ago

Her janly - ölümi dadar

Internet sahypasynda ýaş gyzlar wejaralyk da görsem gaty utanýan,òzlerini porno aktyor diýip,ony biznes hökmünde görüp özinden geçýäler.Owadan aý ýaly gyzlar,maşgalañ enesi, bir çaga ejesi.Dowzahyñ odyna ýanjak nur ýaly gyzlar.

Dowamy »

986 31
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 year ago