Name okasamkam?

http://reddit.com/ -bu saytda adamlar durli makalalary okamaga maslahat beryarler. Maslahat beryan adamlar ozleri shol makalalary haysy bir saytda okapdyrlar we indi bashga adamlaram okasynlar diyip shu sayta makalan sepini goyyarlar.

Ylyma, bilime, bisnese, programmirleme, politika, dunya tazeliklerine degishli bu saytda makalalary...

Dowamy »

2656 0
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

kä bır erkeklerıň ayagy porsy

name ücın käbır erkek adamlaryň ayagy porsy bolyar yada olar ayagyny yuwman yada
jorabyny yuwman gıyyärlermı kä wagtlar öye
myhman gelyär ayaklary seyle bır porsy gıtyançe zordan çydap oturmaly bolyar gıden son öyün ıcıne ysy yok edıjı dezıdırantlar ulanmaly bolyar ayagy porsy adamlar nädıp
bu yssy yok etmek ücın alad...

Dowamy »

4892 39
Köneler, marjina tarapyndan 15 years ago

üçaýak göçýär. nyýazowa näme boljagy belli däl.

ýaňy şu ýerde bir habar okadym. habarda aýdylşyna görä üçaýagy häzirki ýerinden aýryp aşgabadyň günortasynda ýasaljak bitaraplyk ýoluna goýuljakmyş. habarda nyýazowyň altyn çaýylan heýkeliniň hem ýadygärlikden aýryljakdygy bellenilýär. gowy habar.

Dowamy »

4107 43
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

SOYGU barada ...

SIZIN DYKKTYNYZA !!!
Ýyllar öň ähli adamzat duýgularyň yaşaýan bir adasy bar eken:

GOWLYK, GAMGYNLK, AKYL...

we beýleki duygular ýaly
Söýgi hem bar eken.
Günler geçipdir , aýlar aýlanypdyr duygylaryn ýaşaýan adasy batmaga başlapdyr... Şondan soň duýgylar gämilerini taýynlap adadan gidip...

Dowamy »

2357 4
Köneler, N_E_O tarapyndan 15 years ago

MTC-de 50 % arzanladyş

Hormatly agzalar, aslynda taze mowzuk açjagam daldim welin gaty begenaydim-da. Yany MTC merkezi ofisi bilen habarlaşdym. Hakykatdanam aydylyan myş-myşlar çyn eken. Yagny onki abonent görnüşlerinin tölegleri iki esse arzanladylypdyr. Edil şonun yaly Profi 50-a derek 25, profi 30-a derek 15 edilipdir. Yagny şol telefon ulgamyndan peydalanmak üçin yen...

Dowamy »

1734 1
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 15 years ago

Taze agzadan !!!

Taze agzadan !!!

Salam gadyrly agzalar men bu yere taze agza bolan kişilerden.Ozum hakynda gysgacha maglumat bersem:Ozum Dashoguzly,Stambulda Yıldız-Tehnik Uniw okayaryn,
Elektrik inj.4sınıp,dttm03.Köpden bari kelamdaki soragy açayyn diyip yördüm:

Sizi we sizin yazyan maglumatlarynyzy kopden...

Dowamy »

3568 38
Köneler, d_oguz tarapyndan 15 years ago

Adam atlarynyň özüne täsiri

ine adam atlary bar jemal,maýa,jennet,myrat,kerim ýaly şolar sizin pikirinizçe adama tasir edyar mi? adamyn hasiyetine edehetlerine özüni alyp baryşyna. bu mowzugy gayrat edip şahsy alman. men öyde bile bolyan türk oglanym bar şol erkinlik yaşyna gelende öz adyny üytgedipdir. son yene üytgedipdir, şeydip şuwagt 3 ady bar :). meselem men duş gelen...

Dowamy »

3906 49
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

Matematika we zehin

8 - 8 -8 = 6


Yokardaky getirilen mysalda islendik matematiki amaly ullanyp jogap 6 cykarmaly

Dowamy »

2131 25
Köneler, Shat tarapyndan 15 years ago

Teklip edýärin: birje gezek bas!

temaň aşagyna "comment" ýazansoň basylýan "basyşdyryp gör" butonyny "birje gezek bas" diýip üýtgetmegi teklip edýärin. bolmasa o butonyň basyşdyryp görüp aňyny aldylar hormatly ulanyjylarymyz.

Dowamy »

2790 28
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Türkiye Futbol Federasiyasy Super Kubok Finaly Türkmenistanda oynalya

Türkiye Futbol Federasiyasy Super Kubok Finaly Türkmenistanda oynalyamyş diyip habar gördüm. Gitmeli :-)
Lig şampiyonu ile kupayı kazanan takımı yeni sezon öncesinde karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin bu sezon Türkmenistan’da oynanmasının planlandığı öğrenildi. Futbol Federasyonu’nun daha önce iki kez Almanya’nın çeşitli kentlerinde...

Dowamy »

3111 19
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

UK Visa alyp bilmek ucin maslahatlar/shertler...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mana UK barada kop soraglar gelipdi, men hem olara jogaplar beripdim. Uytgeshik wagtlarda gelensonlar, berlen jogaplardaky pul mukdarynda uytgeshmeler bolup biler, yone umumy manyda shol durkyna dur diysenem boljak. Shol sebapli-de shol maglumatlary yene bir gezek barik goymagy muwessa bil...

Dowamy »

3265 11
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Orslar merkezi aziýadan baranlary öldürýär.

ýaňy şu habarda okadym. orslara merkezi aziýanyň ýer asty baýlygyny sormak ýetmeýän ýaly, orta aziýa halklaryn janyny almaga köpden bäri dowam edýärler. Moskwanyň demirgazygyndaky ivakino we gündogaryndaky yeskino obasynda 3 sany özbegi öldüripdirler.

ýalňyşmasam geçen ýyl bir türkmeni ýenjip urupdylar. türkmen ölümiň bäri ýanyndan...

Dowamy »

3173 41
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Atsyz yazgy.

at goyasym gelmedi bu yazga.
bir zat barada pikirlenyan,name uchin bizin adamlar toydan son/durmush guranyndan son semrap gidyaleray?
birki chagadan son onki tanyshlaryny tanar yaly dal,oglanlar garyn salyalar,gyzlaram yayrap bashlayalar;

sorag: size (geljekki)yanyoldashlarynyzyn semremeginin dahyly barmy yokmy?

Dowamy »

4845 66
Köneler, cendrillon tarapyndan 15 years ago

Hich zat bilman, hich zat owredyan adam.

Hich zat bilman, hich zat owredyan adam.
Menin bir tanayan adamym bar, ol ozuni hemmelerde akyllydyryn oyudyar , hemmekerden kop bilyandirin oyudyar yone shol bir wagtda hich zat bilmeyar.Bileni bitenem adama akyl satmak .
Eysem bu nahili gylyk?

Dowamy »

2201 9
Köneler, Tilki tarapyndan 15 years ago

Eger prezident bolsanyz

hemmanize ustunluk arzuw etmek bilen bashlayan yazgyma.
eger siz prezident bolsanyz nameler edersiniz halkynyz uchin. yone bu meselani siz shu tarapdanam pikir edip gorun: bizde bash welayat. her welayatyn ayry-ayry oz yetmezchilikleri, kemchilikleri, problemalary bar. diyjek bolyanym "a" welayatyn "x" problemasy bar, "b" welayatyn "y" probl...

Dowamy »

2663 44
Köneler, yalnyz tarapyndan 15 years ago

прием на сайт.

САЛАМ Всем.Я новый участник сайта.Немного о себе:студент 1-ого курса,учусь на психолога. до учебы жил в Марыйской области,занимался хозяйством.Так что приехав в Россию,просто оболдел.как бутдо заново родился,все-таки после колхоза приехав в мегаполис глаза разбегаются.Так что заходите ко мне.просьба пишите на русском языке

Dowamy »

3934 71
Köneler, villi tarapyndan 15 years ago

Dollaryň täze hümmeti

Dollaryň bahasy şugünden başlap 14,250 manatdan satylyp başlanar. Bu barada arkaýyn ynanyp bilersiňiz. Soň ýene-de üýtgärmi biljek däl. Siziň pikiriňizçe netije nirelerik elter?

Dowamy »

8844 40
Köneler, nesilaladasy tarapyndan 15 years ago

Turkiyedaki turkmen talyplaryna

Salam turkiyede okayan talyplar.Sizler bu dowleti galkyndyrjak yas yigitler,bizin geljegimiz.Onun u.n size kop zat dusyar...

Dowamy »

1661 12
Köneler, seyido tarapyndan 15 years ago

Nohur

Salam talyplar, menem Sizin aranyza taze geldim, aranyzda nohur ilinden adam barmy
Nikimden belli bolshy yaly menem nohurdan, Ahal welayatynda yerleshyar, gaty owadan yer:)

Dowamy »

3378 41
Köneler, nohur tarapyndan 15 years ago

IPhone-da C# ýazyp bolýar!

Miguel de Icazanyň blogynda gördüm. Mono frameworky gurup iPhone-da C# bilen programmirläp bolýa. ;)

Dowamy »

2722 6
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago