Parahat(Mir) 7 şäherçede "Hezreti Omar" metjidi guruljak.

Aşgabat şäherindäki Parahat(Mir) 7 şäherçede haýyr sahawatyň hasabyna "Hezreti Omar" metjidi guruljak.

Kim sadaka pul beresi gelse, Ýimpaşyň garşysyndaky Telekeçiler birleşmesinde ýerleşýän Rysgal banka baryp berip biler.

Berjek sadakalaryňyz esse-esse sogap bolup özüňize gaýdyp geljekdigine berk ynanýarys!

Dowamy »

1313 3
Köneler, 6 years ago


Ýeňiş güni barada

Salam agzalar! Hemmäňizi ýetip gelýän
Ýeňiş günüňiz bilen gutlaýaryn!
Şol beýik adamlar bolmasa, kim bilýä dünýä nähili ýagdaýda bolardy. Ol döwür açlyk, garyplyk döwri, Stalin döwri. Emma biziňkiler az ilatly Türkmenistandan gidip öňe saýlandylar! Biziň ýigitlerimiziň köpüsüniň harby tälimi bolmansoň rýadowoý(esger?) bolup başladyla...

Dowamy »

884 0
Köneler, 6 years ago


Jahanda näler görüner?

Essalowmaleýkim halaýyk. Hany bir aýdyp beriň. Talyplar.comda, yurdumyzda, butin dunyade name tazelikler, conceptler bolup gecdi. Men bir internede kawagt giremson hic zatdan habarym yok.
Üýtgeşik täzelikler, peýdaly zatlardan näme bar?
Hany mts açyldy. Işgärleri eýýam ulanyp ýör diýýäler welin, halka haçan ýeter bu zatlar?
Yl...

Dowamy »

969 3
Köneler, 8 years ago


Türkmen sallançagy

Salam agzalar! Sag aman oturanmysyňyz?
Ýetip gelýän Täze ýylyňyz bilen!

türkmen sallançagynyň suratlary gerekdi.
kimde bar bolsa, şu ýerik goýmagyňyzy ýa-da owreniji@gmail.com adrese ugratmagyňyzy haýyşt edýän.

Dowamy »

845 1
Köneler, 9 years ago


Gurbansor

Salam, Gurban baýramyňyz gutly bolsun! Gurbanlyklaryňyz kabul bolsun!

"Gurbansor" nähili edilýär, kim bilýär?

Dowamy »

989 2
Köneler, 9 years ago


Goşgy

Şu goşguny gowy gördüm. Sizede ýetiräýeýin diýdim.
Seni ýatlamak juda kyn maňa,
Ýatlasym gelmesede, ýatlanylýaň sen,
Kä özüm ýatlaýan, kä ýatladýalar,
Şeýdip ýüregimi ýaralaýalar.

Sanap seniň bilen bolan günlerim,
Belki sanardanam azdyr ol günler,
Emma şol günleriň ýeke minudyn,
Çalyş...

Dowamy »

1628 12
Köneler, 9 years ago


Hakyky taýyňy nädip tapmaly?

(Dostumyň haýyşy boýunça)
Hakyky taýyňy nädip tapmaly?

ine mende 2 sany halaýan gyzym bar. olaryň ikisem meni halaýar. Menem ikisinem erbet göremok. olaryň ikisem maňa ýakyn. özüme haýsyny saylajagymy bilemok.
Maslahatynyza garashyan.

Dowamy »

1618 21
Köneler, 9 years ago


Halan setirlerim

“Derýa - bir bulakdan,
Hasyl - bir däneden,
Bag - bir agaçdan,
Haly - bir çitimden,
Ýol - ýodadan,
Söýgi sylaşykdan...
başlanýar...”

"Ýa söýenimi ykbalyma nagyş et, ýa-da söýdür maňlaýma ýazanyňy..." R.Gylyjow.

"Ýa bolşuň ýaly görün, ýa-da görnüşiň ýaly bol" Rumy.

...

Dowamy »

1229 10
Köneler, 9 years ago


Kompýuter magazinleri

Salam agzalar! Sag gurgun oturanmysynyz,
sizden bir haýyşym bardy.
Her agza özüniň bilýän Aşgabatdaky kompýuter magazinini ýazaýsa gowy bolardy. Hemmämizede peýdaly bolar. Adyny, nomerini, adresini...

Dowamy »

1132 4
Köneler, 9 years ago


Myrat Ýalňyz

Meň adym Myrat. Ýyllar boýy erbet işler bilen meşgullanyp gezdim. Ýalňyşlyklardan doly bu dünýäde bütin ömrüm kişi hakynyň nämediginden habarsyz geçdi. Adamlar hakynda aýtmanymda-da öýümiziň töweregindäki pişiklerdir, bagymyzdaky agaçlaryňam hakyny iýen ýerlem bardyr.Arkamda tonnalap günä toplansada, yzda ýüzlerçe hakyn iýen adamlarymy galdyranymy...

Dowamy »

1460 10
Köneler, 9 years ago


Bil agyra garşy maşklar

"Как победить Остеохондроз?
А.В.Чижевский. Москва. «Советский спорт» 1990" diýen kitabyň bir parçasynyň terjimesini etdim. Özümde osteohondroz bolany üçin kitabyň käbir sözlerine düşünemokdym. Peýdasy deger diýip pikir edýän.

1-nji Toplum(Kompleks)

Bu maşklar toplumy lukman, halkara sport klassynyň ussady W.Çeln...

Dowamy »

1003 0
Köneler, 10 years ago


Menem baaaa :-)


{
Salam adamlar! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Düşümli, mübärek ýyl bolsun! Ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Iň agyr ýüküňiz şatlyk, abraý, iman bolsun!
Täze ýylda täze gadamlar bilen öňe!!!!
Allajan, Okuwa girjek okuwa girsin, Toý tutjaklar toý tutsyn, Köpeljekler köpelsin :-), we beýleki islegleriňiz hasyl bolsun!
...

Dowamy »

1255 13
Köneler, 10 years ago


Magtymguly

Näme sen
Asla seni görmemişem, dildarym!

Gumrymy sen, bilbilmi sen, näme sen?!

Gamgyn köňlüm hyýalyňda aldaram,

Bag içinde gülgülmi sen, näme sen?!Garaçymyň, ýa seýitmiň, hojamyň,

Ýa sakymyň, ýa şerapmyň, ýa jammyň,

Ýa ýylmy sen, ý...

Dowamy »

1037 11
Köneler, 10 years ago


"Sekret"

Sekret diýen videony göreniňiz barmy?
O hakda siziň pikiriňiz nähili?
"Сила притяжения" diýýämi nämemi...?

Dowamy »

1318 13
Köneler, 10 years ago


Linkler

Şu temany çat edip ulanmazlygyňyzy haýyş edýärin.
Başardygymdan şu tema peýdaly linkler goýmak niýetim bar.
_____________________________________
http://www.ph4s.ru/
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ,
БИОЛОГИЯ,
ФИЗИКА,
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
...

Dowamy »

4256 42
Köneler, 10 years ago


"Шизофрения" - barada kinolar

Шизофрения hakdaky kinolar örän gyzykly. Men ikisini gördüm. Ýene-de göresim gelýär.
0. Картик звонит картику Индия(2010)
Tomaşa et
1. Блеск, 1996
2. 37,2 по утрам, 1986
3. Как в зеркале, 1961
4. Игры разума, 2001
Tomaşa et
5. Ангелы вселенной, 2000
6. Темный рыцарь, 2008
...

Dowamy »

1823 7
Köneler, 10 years ago


Abat89 hakynda .

Talyplar.com teleýaýlymy ýene öz işini dowam edýär. Bu gün ýaýlymyzda Söhbetdeşlik gepleşigi. Bu gün söhbetdeş boljak agzamyz abat89.
abat89 2009-njy ýylyň 8-nji oktýabryndan bäri agzamyz
Ýazgylarda işjeň gatnaşýar. Köp köp peýdaly ýazgylary/jogaplary bar. Geliň onuň bilen giňişleýin tanyşalyň!
Elbet-de, özi razy bolsa!
...

Dowamy »

1894 83
Köneler, 10 years ago


Plan bolsa pylan ederdim

pylan bolsa pylan ederdim.
Pylan yashda bolsam pylan zady duzederdim.
Elimden gelse ony ederdim.
Pulym bolsa ony ederdim..
Ökünyän zadynyz barmy?

Dowamy »

1345 27
Köneler, 10 years ago


Ozcan Deniz - Nasip Degilmis

Ozcan Deniz - Nasip DegilmisUploaded by RUNYA. - Music videos, artist interviews, concerts and more.

Dowamy »

1775 46
Köneler, 10 years ago


Siziň her günüňiz...

Içiňizde time-table ýazýan adamlaryňyz barmy? Şu gün şu zatlary etmeli, şu zatlary öwrenmeli..ertir plan zat.

Her kim kyn görmese özüniň gündelik edýän işini we gündelik edesi gelýän işini ýazsa örän minnetdar bolardym. Elbetde nahar iýýän, hajathana girýän gerek däl :-)

Gizlemän zat etmän ýazaýyň!!!!!!!

...

Dowamy »

1126 8
Köneler, 10 years ago


Khan Academy


Introduction video:

Dowamy »

1451 10
Köneler, 10 years ago


TÜRKMENÇE

Çeşme: http://www.turkmenistan.gov.tm/
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň alty aýyndaky ýerine ýetirilen işleriň jemleri, şeýle...

Dowamy »

2919 0
Köneler, 10 years ago


Geljege bolan ynam

Siz optimistmi ýa pessimist?

Nädip pessimistlikden dynyp bolar?
Dermany, formulasy zady bar bolsa aýdyň.
Bizema "optimistic" atly kowshi geyjek bolyan welin, geymakam "Pessimistic" atly kowush öňümde durýar....

Dowamy »

1385 18
Köneler, 10 years ago


Näme üçindir ýazgy açasym geldi

Näme üçindigini bilemok. birden ýazgy açasym geldi. Açmalymyş diýse ýöne açyberseňem gelşiksiz.

Bir zat etmelidigini bilýäň ýöne edeňok.

Mysal: ylym öwrenmeli, ýöne öwreneňok.

Näme diagnaz berýäňiz: ýaltalykdan başga? Belki bu ýaltalyk däldir?

Dowamy »

1033 3
Köneler, 10 years ago


Bushluk!!!!!!

Mähriban Prezidentimiz Ykdysady ylymlaryň doktory boldy. Nähili dereje menä gaty begendim. Kim watan seredýän bolsa bilýändir.
Hem lukmançylyk hem ykdysady ylymlaryň doktory, Ylymlar akademiýasynyň akademigi... Çok Super.

Bu ýyl utta synanshyanyz barmy?
Kim okuwa dalaşgär bolsa, üstünlik arzuw edýän!
HTTU giriň :...

Dowamy »

1475 12
Köneler, 10 years ago