Aý aýdyň gijedi

Aý aýdyñ gijedi, çola kenarda,
Durduk digdireşip, galpyldap, üşäp.
Derýa bolsa sessiz akyp ýatyrdy,
Ýyldyzly asmany astyna düşäp.


Diýdiñ "Kakam ýene içip başlady,
Birhili bolaýdy, ejem ölensoñ.
Jiglerimi gyran-jyran edýär ol,
Her gün agşam serhoş bolup gelensoñ.

...

Dowamy »

734 1
Köneler, 6 years ago


Dynch guni

Elbetde sag bolun, sag aman dik durun!

8-lik Kent, Arassa, Kuller. Bularyn bary gowy zatlardyr, yone + 25-dir.

Arada oyde otyrdym. Jan gelya el telefonuma. Aldym yashyly basyybedende.
- Alo.
- Hawa, dinleyan.
- Salowma.
- Waleyk.
- Erbetmi yagdaylar?
- Onushmazcha dal.
...

Dowamy »

1031 11
Köneler, 8 years ago


Elhench tokay

Chay-chorek iyip arkayyn yorabermeli ekenindarou, ay bor-da, sagbol, sag-aman bar, yene-de gelip dur!

Bu gezek 8-lik Kent yok. Ay, duyn agshamlyk oglanlar bilen oturlyshykdan son koprak chekayipdirin oydyan shol zahrimar chilimden. Yuregim agyrjak bolyar chalaja. Gowy dalhou shol tusse. Yogsam pachkasynyn dashynda yazyarlaram “Chili...

Dowamy »

1393 19
Köneler, 8 years ago


8-lik kent

Sagboluň, sag oturyň!

Nemelaý, men-dä bu, geň görmäweriň! Haçan şu zährimar çilimden dynarkamaý?! Maňa ondan dynma ýok öýdýän. Ýene-de 8-lik Kent, ýene-de ajy tüsse, ýene-de geçmiş ýatlamasy. Bir aýdym setirleri bardy.

Ýene ýatlamalar horlaýar meni,
Sypdyranok urunsamda iki ýan.

Ine şol ýatlamala...

Dowamy »

1362 25
Köneler, 8 years ago


Bulam-bujarlyk (+7)

Sagbolun, saglykda dushushalyn. Bir yerlere baryan bolsanyzam sag-amanja baryn.

Gok yenli koynegimin jubsune elimi sokdum. Gaty pachka ildi elime, achyp birje dane sekizlik KENT aldymda fonarikli zazhigalkada otladym muny. Yzly-yzyna iki gezek ajy tusseden oykenimi dolduryp sordum welin gownum aram tapan yaly boldy. Aslynda name uch...

Dowamy »

2260 21
Köneler, 8 years ago


Içim gysdy, edere iş tapmadym

Hoş sagboluň, sagamanja baryň barjak ýeriňize! :)

Içim gysdy, edere iş tapmadym.Dowamy »

1049 29
Köneler, 8 years ago


Okamagy maslahat berýärin

angliýaly di­zaý­ner so­ner ozenj, ha­ky­kat­dan-da, na­maz­ly­gyň tä­sin görnüşini oý­lap tap­dy.

bu na­maz­lyk lo­wur­dap baş­la­nyn­da ony di­ňe kyb­la ta­rap öw­räý­mek gal­ýar. “el-sad­ja” (elekt­rik lýu­mi­nes­sent na­maz­ly­gy) ady­ny alan na­maz­lyk için­de otur­dy­lan öý­jük­li kom­pa­syň kö­me­gi bi­len kyb­la­ny tap­ýar....

Dowamy »

1111 15
Köneler, 8 years ago


Okamazlygy maslahat berýärin!!!

Sagja boluň druklar, sag oturyň! :)

Geň görmäňhou, mende bir gylyk bar, gelşime göni hoşlaşýan. Birden ýetişmän galaýmaýyn diýýändä. Obşiý endam-janyňyz, ýürek urşuňyz, gan aýlanşyňyz gowudyra? Dogtorçylyg-a edemok, ýöne il ugruna soran bolaýýan. Hany hemmämiz gowy bolsak akyllyja oturalyň hany. Gowy däliňiz bar bolsa-da han-ha ýok...

Dowamy »

1548 35
Köneler, 8 years ago


Agyr yatlamalar-4

derrew brokerin beyleki ayagyndan tutup suyrap bashladym, bukyrak yere atsak diyip. Druk sena dagadynou bara, suyrap usti-bashymy gorer yaly etmedinarou diyip kakynjyrap ozi yerinden turdyda gidiberdi. Beeeeeee diyip yzyndan seredip galdym. Halki nemislen samalyody depamizden bombolap bashlady. Yagysh yaly yagya. Zordan sowulyp yetishyan. Eylak-be...

Dowamy »

1293 14
Köneler, 8 years ago


Agyr yatlamalar-3.

Polkumyza bardyk sagamanja. Kim kim tanar yaly dal. Ay urushda bu. Tankdan dushup palatka tarap yorap bashladym welin bir zada gechip gitdi onumden, yuzundena tanar yaly dal, gapdalynda mina atylypdyrmy namemi, huyt gara bolup. Reski zwanyasyna seretdim welin kichi serzhant eken. mirasymyzdygyny goni tanadym. Yzyndan ylgadym gowunlik beren bolayyn...

Dowamy »

937 6
Köneler, 8 years ago


Ayanlyk

Gudraty guychli Yeketak Allah ahlimizin gunalerimizi bagyshlawersin. Biz gunakardiris. Gelin, iman edelin, amal edelin, Allahtagala bizin ahli edyan ishlerimizi, etjek ishlerimizi goryar we bilyar. Biz bu alemde ozumizden nahili ish etsekde hoshal bolyarys. Biz onun gunadigini ya-da guna ish daldigini saygarjagam bolamyzok. Biz oz gara nebsimizi o...

Dowamy »

966 4
Köneler, 8 years ago


Agyr yatlamalar-2

Yolda men kop oglan bilen tanyshdym. Kopusi oz garagoz turkmen oglanlarmyzdy. Bardyk front yerine. Kawagt gummurdap gidyardi. Topun sesi gaty ayylganchdy. Gije yatyp galypdyrys. Dan bilen padyom boldy. Hasyr husur turup tayyar bolup durduk. Anyrdan ofiserler gelip ozleri bilen tanysh etdiler. Ho sag gyrada duran leytenant miskin ol gaty hyrsyzdy,...

Dowamy »

1185 11
Köneler, 8 years ago


Agyr yatlamalar.

Sagbolun dostlar! :) sagamanja gaydyp baryanyzmy? Gen gormanhou. Men in sonundan salamlasyan. :) shu wagt dasharyk cykyp bir dane gok hollywood otladym. Bay, gowa. Saglyk uchin howplydygny bilyan. Yone chekmek uchin gowja. :) her gezek kawagt chilim otlamda agyr gechmishim yadyma dushyar. Ah, muny yatlamak gor nahili kyn... Herna gechdigi bolsun...

Dowamy »

1474 15
Köneler, 8 years ago


40 minut

Sagbolun dostlar! Haha. Men ilki hoshlashyan, gaytjak bolup durkamam salamlashyp gaydyan. Gen gorman. :) owrenshersiniz. Manada bashda kynrak boldy, indi owrensibem gitdim mena. Bu zatlar hiclay. Bu gun Kellame gelen zady bilesiniz gelyami. Bolgusyzja zat. Ondada bilsek nahilek bolar oydyaniz. Kellanizdaki chipin 0.2 kb yerini doldurjagynyza bilya...

Dowamy »

917 10
Köneler, 8 years ago