“Aragatnaşygymyzyň taryhyndan” * Türkmenistan topragyna elektrik aragatnaşygy 1880-nji ýylda peýda bolupdyr. * 1925-nji ýyla çenli TM-da poçta, telegraf edaralarynyň 20-si bolupdyr * 1926-njy ýylda Kerki (Atamyrat) – Gyzylaýak, Kerki (Atamyrat) – Daşoguz, Duşak-Mäne, Gyzylarbat (Serdar) – Garrygala, Jebel-Çeleken (Hazar), Daşoguz-Ýylanly (Gurbansoltan eje) aralyklaryna liniýa çekilýär. * 1927 –nji ýylda TM-da sim arkaly eşitdiriş kärhanasy döredilýär. * 1928-nji ýylda Aşgabat şäheriniň 4 ýerinde radio diňlenipdir. Meselem häzirki Garaşsyzlyk meýdançasynyň ýerleşýän ýerinde, Magtymguly şaýolynda, Teke bazarynda we Türkmenbaşy şaýolynda. 1930, 1950-nji ýyllar aralygynda telefon aragatnaşygy el bilen birikdirilýän telefon stansiýalarynyň hasabyna köpçülikleýin ýola goýuldy. * 1933-nji ýylda TM-da radiomerkezleriň sany 16-a, radionokatlaryň sany bolsa 3640-a ýetdi * 1950-1970 ýyllar aralygynda awtomatik usulda işleýän telefon stansiýalary köpçülikleýin işe girizilýär * 1958 ýylda Aşgabatda kiçi telemerkez gurulýar * 1997 ýylda 365-nji habar beriş býulleteni boýunça Halkara elektrik aragatnaşyk soýuzy TM-yň setiniň täze 993-nji nomerli milli koda geçýänligi hem-de ýurduň öz içinde täze nomerleri ulanmaga başlandygy baradaky habar dünýä jar etdi.

Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir