Samsung smartfonlary 2022-nji ýylda abatlamaga iň ýakyn

Electronics Hub barlagy Samsung-yň smartfonlarynyň aňsat abatlanyşy boýunça geçen ýyl Apple-den öňe geçendigini görkezdi. Ykjam enjamlary sökmäge we olaryň ömrüniň dowamlylygyna baha bermäge ýöriteleşen iFixit kompaniýasyndan maglumatlar alyndy.
2022-nji ýylyň Samsung Galaxy enjamlaryny beýlekilerden bejermek has aňsat. Galaxy S22 Ultra abat...

Dowamy »

120 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Türkmenistan Belgiýa eksportyny 15 esse artdyrdy

Türkmenistan 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Belgiýa 2,33 million ýewrolyk harydy eksport etdi diýip, Ýewropa Bileleşiginiň statistika müdirligi bolan Eurostatda Trend agentligine habar berdiler.
Hasabat döwründäki bu görkezijileriň geçen ýylyň ilkinji iki aýyndakydan (146,070 ýewro) 15,8 esse ýokarydygy habar berildi.
Edaranyň...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, 4 months ago


Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Inter» «Milandan» üstün çykdy

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji duşuşygynda «Interiň» futbolçylary 2:0 hasabynda «Milandan» üstün çykdylar. Duşuşyk çarşenbe güni geçirildi.
Duşuşykda gollary Edin Jeko (8-nji minut) we Genrih Mhitarýan (11) geçirdi.
"Inter" bilen "Milanyň" ikisi hem öz meýdançalaryndaky duşuşyklaryny şol bir stadionda — «San Siroda» geçi...

Dowamy »

109 0
Sport, 4 months ago


Saul Alwares boks boýunça dünýäniň absolýut çempiony adyny ikinji gezek gorady

Meksikaly Saul Alwares 76,2 kg çenli agram derejesinde professional boksçylaryň arasynda absolýut dünýä çempiony diýen adyny gorady. TASS agentiginiň habar bermegine görä, ol ýekşenbe güni Sapopanda (Meksika) geçirilen 12 raundly söweşde eminleriň biragdan karary bilen angliýaly Jon Raýderi ýeňdi.
32 ýaşly Alwares 2011-nji ýylyň noýabr aýynd...

Dowamy »

134 0
Sport, 4 months ago


Kanadada Ýelizaweta II-niň 20 dollarlyk kagyz puldaky keşbi Karl III-niň portreti bilen çalşyrylar

Kanadanyň zikgehanasy 20 dollarlyk kagyz pulda patyşa Karl III-niň portretini ýerleşdirer. Kagyz puldaky Beýik Britaniýanyň öňki şa zenany Ýelizaweta II-niň keşbi çalşyrylar. Bu barada şenbe güni CBC teleýaýlymy Zikgehananyň ýolbaşçylygyna salgylanyp habar berdi.
Çalyşmak prosesi birnäçe ýyl dowam eder. Täze kagyz puluň dizaýnynyň eýýäm şu g...

Dowamy »

111 0
Täzelikler, 4 months ago


Türkmenistandan geçjek «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesi boýunça ilkinji konteýner otlusy Russiýadan ugrady

«Demirgazyk — Günorta” halkara ulag geçelgesi boýunça ilkinji konteýner otlusy Günorta-Ural demir ýolunyň (ÝuUŽD) Çelýabinsk-Gruzowoý bekedinden ugrady.
Konteýnerli 31 platforma Gazagystanyň we Türkmenistanyň çäginden Eýran portuna geçer. Soňra reňkli metallardan we azyk önümlerinden ybarat ýük deňiz arkaly Hindistana iberiler.
Günort...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, 4 months ago


Slowakiýanyň Prezidenti täze premýer-ministri belledi

Lýudowit Odor Slowakiýanyň täze premýer-ministri wezipesine bellener. Bu barada ýekşenbe güni respublikanyň prezidenti Zuzana Çaputowa gyssagly brifingde habar berdi.
Ol: "Täze premýer-ministr hökmünde Slowakiýanyň Milli bankynyň başlygynyň (häzirki) orunbasary Lýudowit Odor bellener" - diýdi.
Ondan öň premýer-ministriň wezipesini wag...

Dowamy »

112 0
Täzelikler, 4 months ago


Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlaryny yglan etdi

Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary 9-njy iýulda geçiriler. Bu barada duşenbe güni Özbegistanyň döwlet Baştutanynyň metbugat sekretary Şerzod Asadow habar berdi.
"Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň karary bilen möhletinden öň Prezident saýlawlary 2023-nji ýylyň 9-njy iýulyna bellenildi", - diýip, ol öz Telegram kanalynda ý...

Dowamy »

88 0
Täzelikler, 4 months ago


«Zenit» yzygider bäşinji gezek futbol boýunça Russiýanyň çempiony boldy

Sankt-Peterburgyň «Zenit» kluby Mir-Russiýanyň premýer ligasynyň (RPL) 26-njy tapgyr duşuşygynda öz meýdançasynda Moskwanyň «Spartagyny» 3:2 hasabynda ýeňmegi başardy. Duşuşyk ýekşenbe güni «Gazprom-Arenada» geçirildi.
«Zenitiň» düzüminde gollary Klaudinýo (13-nji minut), Andreý Mostowoý (39) we Iwan Sergeýew (90+1) geçirdi. «Spartakdan» Keý...

Dowamy »

96 0
Sport, 4 months ago


Wýetnamda rekord dereje gyzgyn howa hasaba alyndy

Wýetnamda rekord dereje yssy howa hasaba alyndy, 7-nji maýda demirgazykdaky Thanhoa welaýatynda termometrleriň sütünjigi +44.1 gradusa çenli ýokarlandy.
Welaýat häkimiýetleri ilaty günüň aşa gyzan wagtynda öýden çykmazlyga çagyrdy.
Wýetnamda öňki temperatura rekordy 2019-njy ýylda hasaba alyndy. Şonda Hatin welaýatynyň howasy + 43,4 g...

Dowamy »

90 0
Täzelikler, 4 months ago


Hytaý gaýtadan ulanyp bolýan kosmos gämisini üstünlikli synagdan geçirdi

HHR duşenbe güni Ýere üstünlikli gaýdyp gelen kosmiki gäminiň synaglaryny geçirdi. Bu barada Hytaýyň Aerokosmiki ylym we tehnologiýa korporasiýasy (CASC) habar berdi diýip, TASS ýazýar.
WeChat sosial ulgamynyň sahypasynda çap edilen beýanatda görkezilişi ýaly, Hytaýyň demirgazygyndaky Szýusýuan kosmodromyndan uçurylan kosmos gämisi orbitada...

Dowamy »

104 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Türkiýäniň daşary ýurtlardaky 1,6 milliondan gowrak raýaty prezident saýlawlarynda ses berdi

Türkiýäniň daşary ýurtlarda ses bermegi ýola goýan prezident we parlament saýlawlarynda 1,6 milliondan gowrak türk raýaty ses berdi. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Ýokary saýlaw topary mälim etdi.
ABŞ-da, Kanadada we Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde ses bermek tamamlandy. Bu ýurtlardan býulletenler Türkiýä gowşuryldy. Jemi 1 million 666 müň...

Dowamy »

91 0
Täzelikler, 4 months ago


Londonda Karl III-ä täç geýdirildi (foto)

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III şenbe güni Londondaky Westminster abbatlygynda täç geýdi. Iki sagatlyk dowam eden dabarada Angliýanyň Buthanasynyň ruhanysy, Kenterberiý arhiepiskopy Jastin Uelbi hökümdaryň başyna keramatly Eduardyň täjini geýdirdi. Bu barada TASS habar berýär.
Ol XVII asyrda arassa altyndan ýasaldy, onuň agramy 2,2 kg b...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, 4 months ago


Apple-iň girdejisi II maliýe çärýeginde 3% azaldy

Apple kompaniýasy ikinji maliýe çärýeginde girdejisini 3% azaltdy, ýöne görkeziji hünärmenleriň çaklamasyndan ýokary boldy. Bu barada interfax.ru habar berýär.
Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, 1-nji aprelde tamamlanan çärýegiň jemi boýunça onuň girdejisi geçen maliýe ýylynyň degişli döwründäki 97,3 mlrd dollar bilen deňeşdirile...

Dowamy »

124 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Serdar Berdimuhamedow Patyşa Karl III-ä Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy

Şu gün, 6-njy maýda Londonda iş saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III we onuň Şazenan maşgalasyna Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy.
Günüň birinji ýarymynda döwlet Baştutany çäräniň geçýän ýerine -- Westminster Abbatlygynyň ýanynda ýerleşýän we...

Dowamy »

104 0
Täzelikler, 4 months ago


«Napoli» 1990-njy ýyldan bäri ilkinji gezek Italiýanyň çempiony boldy

Italiýanyň futbol boýunça çempionatynyň 33-nji tapgyrynda «Napoli» myhmançylykda «Udineze» bilen duşuşykda 1:1 hasap bilen deňme-deň oýnady we möhletinden öň ýaryşyň çempiony boldy.
Duşuşykda gollary «Udinezeden» Sandi Lowriç (13-nji minut), «Napoliden» Wiktor Osimhen (53) geçirdi.
«Napoli» taryhynda üçünji gezek Italiýanyň çempiony b...

Dowamy »

121 0
Sport, 4 months ago


ABŞ-da ilkinji gezek ene garnyndaky çaganyň beýnisinden anewrizmany aýyrmak boýunça operasiýa geçirildi

ABŞ-ly alymlar heniz dogulmadyk çaganyň beýnisinde ilkinji operasiýany amala aşyrdylar, bu çaga göwredekä damarlaryň ösüşinde giň ýaýran kemçiliklerinden biri bolan Galeniň wenasynyň anewrizmasy näsazlygynyň beterleşmeginiň öňüni aldy. Bu barada penşenbe güni Amerikanyň ýüregi öwrenmek birleşiginiň (ANA) metbugat gullugy habar berdi.
"Biz ça...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, 4 months ago


Reuters: "Al-Hilýal" Messä resmi teklip iberdi

Saud Arabystanynyň "Al-Hilýal" kluby "PSŽ" fransuz toparynyň hüjümçisi Lionel Messä resmi teklip iberdi diýip, Reuters agentligi habar berýär.
Şeýle-de, Messiniň "PSŽ" bilen türgenleşiklerden çetleşdirilmeginiň diňe bir onuň Saud Arabystanyna gitmegi bilen däl-de, eýsem argentinaly oýunçynyň "PSŽ-niň" taslamasyny tankytlandygy we klubda indi...

Dowamy »

112 0
Sport, 4 months ago


Kriştianu Ronaldu hormatly medal bilen sylaglanar

Lissabonyň şäher geňeşi Saud Arabystanynyň "Al-Nasr" futbol klubunyň we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy Kriştianu Ronalduny hormatly baýrak bilen sylaglamak kararyna geldi. Bu barada edaranyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Ronalduny Lissabonyň hormatly medaly bilen sylaglamak karary şäher geňeşiniň me...

Dowamy »

116 0
Sport, 4 months ago


Ford çärýekde arassa girdeji gazandy we girdejisini ep-esli ýokarlandyrdy

2023-nji ýylyň I çärýeginde Ford Motor awtoöndürijisi arassa girdeji aldy, onuň girdejisi we düzedilen girdeji bolsa bazar çaklamasyndan ep-esli ýokary boldy. Bu barada interfax.ru habar berýär.
Ýanwar – mart aýlarynda kompaniýanyň arassa girdejisi bir ýyl ozalky 3,1 mlrd dollar ýa-da paý hasabynda 78 sent ýitgi bilen deňeşdirilende, 1,8 mlr...

Dowamy »

120 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Apple ulanyjylary öz gajetinden gorar

Apple we Google kompaniýalary AirTag görnüşli trekerleriň kömegi bilen adamlary yzarlamaga garşy göreşde kömek etjek täze howpsuzlyk standartyny bilelikde işläp düzýändiklerini mälim etdiler. Bu barada Apple-iň resmi saýtynda habar berilýär diýip, Trend belleýär.
Täze howpsuzlyk standarty AirTag, Galaxy SmartTag ýaly gurluşlar üçin ulanylar....

Dowamy »

119 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Maýkl Duglas Kann festiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktýor Maýkl Duglas 76-njy Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasy” bilen sylaglanar diýip, festiwalyň guramaçylary habar berdi. Muny interfax.ru ýetirýär.
“Maýkl Duglas özüniň ajaýyp karýerasy, şeýle-de kinematografa gatnaşandygy üçin 76-njy Kann kinofestiwalynda “Altyn palma şahasyny” alar” – diýlip, festiwalyň habaryn...

Dowamy »

109 0
Täzelikler, 4 months ago


Serdar Berdimuhamedow Karl III-ä Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmak üçin Londona bardy

5-nji maýda Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iňlis tarapynyň çagyrmagy boýunça Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III hem-de onuň Şazenan maşgalasyna Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Londona bardy.
Birnäçe sagatdan soň, Serdar Berdimuhamedowyň uçary London şäheriniň “...

Dowamy »

106 0
Täzelikler, 4 months ago


«Ýerine ýetirip bolmajak missiýa 7» filmini surata düşürmek işleri resmi taýdan tamamlandy

Režisýor Kristofer Makkuorri sosial sahypalarynda «Ýerine ýetirip bolmajak missiýa» franşizasynyň ýedinji bölüminiň surata düşürmek işleriniň doly derejede tamamlanandygyny habar berdi.
«Çuňňur minnetdarlyk hem çäksiz hoşallyk bilen diňe bir size däl, eýsem, siziň maşgalaňyzdyr ýakynlaryňyza bagt hem mynasyp dynç alyş arzuw edýärin» diýip, M...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, 5 months ago


Hytaýa gitjek türkmenistanlylar üçin ýurda giriş düzgünleri üýtgedildi

HHR-niň Türkmenistandaky ilçihanasy Hytaýa barýan Türkmenistanyň raýatlaryna COVID-19-a PZR-testiniň ýerine antigenlere test tabşyrmaga rugsat edilendigini habar berdi. Bu täzelik 29-njy aprelden güýje girdi diýip, ilçihananyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, bu epidemiki ýagdaýyň üýtgemegi bilen we ýolagçylaryň rahat...

Dowamy »

100 0
Täzelikler, 5 months ago