«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT neýrosetini ornaşdyrdy

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT dil modelini ornaşdyrdy diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi.
"Ýandeks" dünýäde ilkinji bolup wirtual kömekçisi "Alisa" täze nesliň uly dil modelini ornaşdyrdy diýip, metbugat gullugynda habar berdiler. Şeýlelikde, "Alisa" arkaly tekst ýazmagy haýyş edip we mowzuga gowy düşünýän ad...

Dowamy »

113 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Montana ştaty ABŞ-da ilkinji bolup TikTok-y doly derejede gadagan etdi

Montana ştatynyň häkimiýetleri ABŞ-da ilkinji bolup TikTok sosial ulgamyny düýbünden gadagan etdiler. Degişli kanuna ştatyň gubernatory Greg Janforte gol çekdi diýip, TASS habar berýär.
“Montananyň ýaşaýjylarynyň şahsy maglumatlaryny Hytaýyň Kommunistik partiýasyndan goramak üçin, men Montanada TikTok-y gadagan etdim” – diýip, ol Twitterde ý...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, 4 months ago


Ançelotti Çempionlar ligasynda 191-nji oýny geçirip, rekord goýdy

Madridiň “Real” futbol klubuna ýolbaşçylyk edýän italiýaly hünärmen Karlo Ançelotti Çempionlar ligasynda geçiren oýunlarynyň sany boýunça tälimçileriň arasynda rekord eýesi boldy. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Mançesterde geçirilen Çempionlar ligasynyň 1/2 finalynyň Angliýanyň “Mançester Siti” topar...

Dowamy »

96 0
Sport, 4 months ago


Tomas Bah ähli ýurtlaryň türgenlerini Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin goýbermäge çagyrdy

Halkara Olimpiýa komitetiniň (HOK) prezidenti Tomas Bah 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Oýunlara ähli ýurtlaryň gatnaşmalydygyny belledi. Muny regnum.ru ýetirýär.
“HOK-yň teklibi – ähli ýurtlaryň türgenlerine eýýäm geçirilýän saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin rugsat berilmelidir. Köp federasiýalar biziň tekliplerimizi kabul eder d...

Dowamy »

98 0
Sport, 4 months ago


FIFA dünýä çempionatynyň logotipini hödürledi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň logotipini tanyşdyrdy. Bu barada guramanyň saýtyndaky habara salgylanyp, rsport.ria.ru belleýär.
Ýaryşyň logotipinde ilkinji gezek dünýä kubogynyň hakyky keşbi, şeýle-de çempionatyň geçiriljek ýyly görkeziler. Soňrak ýaryşy kabul etjek şäherleriň 16 logotipi hödürlener.

Dowamy »

87 0
Sport, 4 months ago


Ýewropa ligasynyň finalynda «Sewilýa» bilen «Roma» duşuşar

Ýewropa ligasynyň final duşuşygynda Ispaniýanyň «Sewilýa» kluby bilen Italiýanyň «Roma» kluby duşuşar. Ýaryşyň ýarym final tapgyrynyň jogap duşuşyklar penşenbe güni geçirildi.
«Sewilýa» öz meýdançasynda 2:1 hasap bilen «Ýuwentusdan» üstün çykdy. Ispan klubundan gollary Suso (71-nji minut) we Erik Lamela (95) geçirdi. «Ýuwentusdan» Duşan Wlah...

Dowamy »

89 0
Sport, 4 months ago


Katarly şeýh “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak boýunça teklibini ýokarlandyrdy

Katarly şeýh Jassim bin Hamad Al Tani “Mançester Ýunaýtede” hukuklary satyn almak üçin täze teklip hödürledi. Ol ilkibaşdakydan has ýokarydyr. Teklip klubuň paýnamalaryny 100% satyn almagy, toparyň ähli bergilerini üzmegi, şeýle-de MÝ-nyň we jemgyýetiň zerurlyklary üçin gaznanyň döredilmegini öz içine alýar. Bu barada sports.ru habar berýär.
...

Dowamy »

85 0
Sport, 4 months ago


Mask 2023-nji ýylda Tesla elektrokarlarynyň doly derejede diýen ýaly awtonom boljakdygyny aýtdy

Tesla elektromobilleri 2023-nji ýylda doly derejede diýen ýaly awtonom bolup biler. Bu barada kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.
“Meniň pikirimçe, bu şu ýyl bolup biler. Üstümizdäki ýylda maňa birnäçe günläp Tesla awtomobilinde diňe dolandyryşa azrak gatyşmak bilen ug...

Dowamy »

89 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Porýe bilen Getji UFC 291 turnirinde rewanş geçirer

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) amerikaly söweşijileri Dastin Porýe bilen Jastin Getji Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Solt-Leýk-Siti amerikan şäherinde geçiriljek 291-nji belgili turnirinde ýeňil agramda söweş geçirer. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Porýe bilen Getjiniň söweşi 29-...

Dowamy »

86 0
Sport, 4 months ago


Messi we Mbappe Fransiýada möwsümiň oýunçysy baýragyna dalaş edýär

“Pari Sen-Žermeniň” hüjümçileri Lionel Messi bilen Kilian Mbappe Fransiýanyň Professional futbolçylar birleşigi tarapyndan häzirki möwsümde Fransiýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy üçin baýraga bäş dalaşgärden ybarat gysga sanawa girdi. Bu barada guramanyň resmi Twitteri habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Nominasiýada ýeňiji 28-nj...

Dowamy »

83 0
Sport, 4 months ago


Imolada geçirilmeli «Formula — 1-iň» Gran-prisi ygally howa sebäpli ýatyryldy

Italiýanyň Imola şäherinde geçirilmeli “Formula-1-iň” Gran-prisi ýaramaz howa şertleri sebäpli geçirilmez. Bu barada “Patyşalyk ýaryşlarynyň” metbugat gullugyna salgylanyp, sport-interfax.ru habar berýär.
“Formula-1”, FIA-nyň prezidenti, doly ygtyýarly edaralar, şol sanda degişli ministrler, Italiýanyň Awtomobil klubunyň prezidenti, Emiliýa-...

Dowamy »

85 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Toyota birbada örtüksiz iki sany täze Tacoma-ny görkezdi

Toyota-nyň amerikan bölümi Tacoma kysymly awtoulagyň täze nesliniň başga bir (ähtimal, soňky) tizerini neşir etdi. Onda birbada iki sany pikap görünýär, ýöne olar guş uçar belentlikden görkezilýär, şonuň üçin ähli zady aýyl-saýyl etmek mümkin däl. Tacoma-nyň täze nesliniň ilkinji resmi çykyşy 19-njy maýda meýilleşdirilýär.
Pikaplar beýikli...

Dowamy »

82 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynda Aba Annaýew şäherçesi döredildi

Arkadag şäheriniň häkimliginiň towakganamasyny we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara alyp, Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň düzüm bölegi bolan, atşynaslaryň ýaşaýyş-durmuşy, zähmet çekmegi üçin has amatly şertleri bolan ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesi berildi we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň ady dakyldy. Degişli...

Dowamy »

111 0
Täzelikler, 4 months ago


Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary boýunça möwsüm başlandy

Çarşenbe güni Özbegistanyň Merkezi saýlaw topary öz mejlisinde nobatdan daşary prezident saýlawlary üçin saýlaw möwsümine başlamak kararyna geldi.
"Prezident Şawkat Mirziýoýewiň Özbegistanda nobatdan daşary prezident saýlawlaryny bellemek baradaky kararyna, şeýle hem Saýlaw kodeksine we Özbegistan Respublikasynyň konstitusiýasyna laýyklykda...

Dowamy »

105 0
Täzelikler, 4 months ago


Twitter-de ses audio we wideo jaň hyzmatlary peýda bolar

Amerikanyň Twitter sosial ulgamy ýakyn wagtda ses we wideo jaňlarynyň funksiýasyny goşar. Sişenbe güni sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask özüniň Twitter sahypasynda bu barada habar berdi.
"Ýakyn wagtda bu platformanyň ulanyjylary üçin ses we wideo çaty elýeterli bolar, onsoň siz dünýäniň islendik ýerindäki adamlar bilen, telefon belgiňizi bermez...

Dowamy »

116 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Toyota 2022-nji ýylda 275 milliard dollarlyk söwda etdi. Bu kompaniýa üçin rekord

Ýapon awtoulag öndürijisi Toyota Motor-yň 2022-nji maliýe ýylynda (2023-nji ýylyň martynda tamamlandy) satuwy 37,15 trillion ýen (takmynan 275 milliard dollar) boldy. Bu kompaniýanyň çarşenbe güni çap eden statistikasynda görkezilýär.
Bilermenler ýokary görkezijileriň esasy sebäpleriniň satylan awtoulaglaryň sanynyň dikeldilmegi we iri ekspo...

Dowamy »

112 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Hytaý öz orbital stansiýasyna Týançžou-6 ýük kosmos gämisini uçurdy

Hytaýyň dolandyrylýan kosmiki uçuşlar maksatnamasynyň administrasiýasy çarşenbe güni Týançžou-6 ýük kosmos gämisini milli orbital stansiýasyna uçurdy. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.

Göni ýaýlymda aýdylyşyna görä, Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan uçuş pekin wagty bilen 21:22-de (moskwa wagty bilen 16:22)...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Tencent Hytaýda dünýäniň iň uly maglumat merkezini gurar

Tencent telekommunikasiýa kompaniýasy Hytaýda dünýädäki iň uly maglumat merkeziniň gurluşygyny tamamlady. Bu barada çarşenbe güni "Izaý global" maglumat çeşmesi habar berdi.
Öňdebaryjy emeli aňyň hasaplaýyş merkezi diýlip atlandyrylýan desga Şanhaýyň Sunszýan etrabynda ýerleşer. Bu taslama Tencent tarapyndan etrap häkimligi bilen hyzmatdaşly...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen deňme-deň oýnady

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen 1:1 oýnady. Duşuşyk Turin şäherinde geçirildi.
«Ýuwentusdan» Federiko Gatti (90+7), «Sewilýadan» Ýussef En-Nesiri (26_ gol geçirdi.
Belläp geçsek, «Sewilýa» Ýewropa ligasynda alty gezek, «Ýuwentus» üç gezek ýeňiş gazandy.
Ýewropa ligasynyň f...

Dowamy »

113 0
Sport, 4 months ago


«Roma» Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Baýeri» 1:0 ýeňdi

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda Rimde «Olimpiko» stadionynda «Roma» «Baýeri» kabul etdi.
Duşuşyk «Romanyň» 1:0 ýeňşi bilen tamamlandy. Ýeke-täk goly 63-nji minutda Edoardo Bowe geçirdi.
Jogap duşuşygy 18-nji maýda Germaniýada geçiriler.

Dowamy »

112 0
Sport, 4 months ago


Messi Goal neşiriniň garaýşy boýunça «Altyn topa» esasy dalaşgär

Goal.com neşiri «Altyn topa» dalaşgärleriň reýtingini täzeledi. Neşiriň garaýşy boýunça baýraga esasy dalaşgär «PSŽ-niň» hüjümçisi Lionel Messi bolup durýar.

Top-10-luk şu görnüşde:
Lionel Messi (PSŽ)
Erling Holand («Mançester Siti»)
Kilian Mbappe (PSŽ)
Winisius Žunior («Real»)
Karim Benzema («Real»...

Dowamy »

108 0
Sport, 4 months ago


Hytaýda 100 km 4 l ýangyç sarp edýän täzelenen Toyota Corolla satylyp başlanar

Autohome çeşmesiniň maglumatyna görä, maý aýynyň ortalarynda Hytaýda täzelenen Toyota Corolla sedanynyň satuwy başlar. Täze modeliň daşky görnüşi ýa-da içerki dizaýny taýdan öňküsinden tapawutlanmaz. Ähli täzelikler kapotyň aşagynda jemlener: awtoulag bäşinji nesil THS II gibrid elektrik gurluşyny alar.
Ol Atkinsonyň ykdysadyýet siklinde işl...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Lionel Messi ýylyň iň gowy türgeni hökmünde «Laureus» baýragyny aldy

Fransiýanyň «Pari Sen-Žermen» futbol klubunyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Laureus World Sports Academy-iň (“Laureus” Dünýä sport akademiýasy) wersiýasyna görä, 2022-nji ýylyň iň gowy türgenine diýen baýragy aldy. Baýrak gowşurylyş dabarasy duşenbe güni geçirildi diýip, TASS habar berýär.
Messi 2022-nji ýylda karýerasynda ilkinji gezek...

Dowamy »

122 0
Sport, 4 months ago


«Ýuwentus» 15 utuga derek 9 utuk ýitirip biler

Turiniň «Ýuwentus» futbol kluby maliýe galplygy sebäpli dokuz utukdan mahrum edilip bilner. Bu barada Futbol Italia habar berýär diýip, gazeta.ru ýazýar.
Galp kapital girdejisi hakyndaky iş boýunça 15-nji ýanwarda «Ýuwentusdan» 15 utuk aýrylandygyny ýatladýarys. Aprel aýynyň ahyrynda CONI kepillik geňeşi “Ýuwe”-niň arzasyny bölekleýin kanaga...

Dowamy »

106 0
Sport, 4 months ago


Çempionlar ligasynyň birinji ýarym finalynda «Real» «Mançester Siti» bilen deňme-deň oýnady

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji duşuşygynda «Real» öz meýdançasynda «Mançester Siti» bilen deňme-deň oýnady. «Santýago Bernabeu» stadionynda geçen duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy.
«Realyň» düzüminde Winisius Žunior (36-njy minut) gol geçirdi. «Mançester Sitide» Kewin De Brýuýne (67) tapawutlandy.
Jogap duşuşygy 17-nji ma...

Dowamy »

104 0
Sport, 4 months ago