Gadymy döwürlerde adamlar Alsgeýmer keselinden seýrek ejir çekipdir. Alymlar munuň sebäbini anykladylar

Alymlar Alsgeýmer keseline we beýleki kognitiw bozulmalara gadymy Gresiýada we Rimde seýrek duş gelnendigini anykladylar. Journal of Alzheimer's Disease-de çap edilen gözleginiň netijesi demensiýanyň "häzirki zaman gurşawynyň keseli" bolup biljekdigini görkezýär.
Hünärmenler munuň esasy sebäbiniň hereketsiz durmuş ýörelgesi we hapalanan howa...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 3 months ago


Samsung-da Face ID-niň alternatiwasy peýda bolar

«Metalenz» startap kompaniýasy we «Samsung» korporasiýasy smartfonlary ýüzüň şekili esasynda açmak üçin täze tehnologiýany döretdiler.
Oýlap tapyşyň konsepti «MWC 2024» sergisinde hödürlendi. Bu tehnologiýa Garward laboratoriýasynyň esasynda peýda bolan «Metalenz» başlangyç kompaniýasynyň inženerleri tarapyndan oýlanyp tapyldy. «Polar ID» bi...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Microsoft “Öwrenjeler üçin generatiw emeli aň” mugt kursuny açdy

Microsoft kompaniýasy GitHub serwisinde “Öwrenjeler üçin generatiw emeli aň” mugt kursuny ýerleşdirdi. Ol uly dil modelleri, emeli aň agentleri bilen işlemegiň esasy ýörelgeleri we bularyň ählisini öz taslamaňy işläp taýýarlamakda nähili ulanmalydygy barada gürrüň berýän 18 tekst sapagyny öz içine alýar.
Kursuň maksatnamasyny özleşdirmek üçi...

Dowamy »

61 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilip başlandy

1-nji martda Türkiýede ýokary bilim almak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryny kabul edilip (TR-YÖS) başlandy.
Okuwa girmek isleýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalary 18-nji marta çenli kabul ediler. Giriş synaglary bolsa (TR YÖS/1) 18-nji maýda geçiriler.
Bu okuw maksatnamasy Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim a...

Dowamy »

122 0
Bilim, 3 months ago


Rolls-Royce iň gymmat awtoulagy - 30 million dollarlyk Arcadia Droptail awtoulagyny çykardy

Rolls-Royce kompaniýasy dünýäde iň gymmat awtoulag diýlip atlandyrylýan täze Arcadia Droptail kabrioletini hödürledi. Hypebeast.com -yň habaryna görä, onuň bahasy 30 million dollar.
Bu ulag singapurly bir müşderiniň buýrugy boýunça döredildi. Ol 600 at güýjüni öndürýän 6,75 litrlik V12 goşa turbo hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr....

Dowamy »

61 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Britaniýaly türgen ýetimlere we ýetimler öýlerine pul ýygnamak üçin Tailandyň içi bilen 2100 km aralygy ylgap geçdi

Britaniýaly Kris Rassel Tailandyň demirgazygyndan günortasyna 2100 km aralygy ylgap geçip, Run Thailand 2100 KM atly 50 günlük haýyr-sahawat işini tamamlady. Ol 10-njy ýanwarda Çiangraý welaýatyndan ylgap başlady we ony 1-nji martda Ýala welaýatynyň Betong şäherinde tamamlandy diýip, The Thaiger habar berýär.
Rassel Tailanddaky ýetimler öýle...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, 3 months ago


Ilon Mask emeli aňy howpsuz ösdürmek wezipesinden daşlaşandygy üçin OpenAI-ny we Sem Altmany kazyýete berer

Ilon Mask OpenAI kompaniýasyny we onuň ýolbaşçysy Sem Altmany telekeçilik däl hyzmatdaşlygyň şertlerini bozmakda aýyplap kazyýete berdi. Mask OpenAI-nyň umumy bähbitler üçin howpsuz emeli aňy döretmek wezipesinden daşlaşýandygyny we esasanam, Microsoft bilen hyzmatdaşlykda täjirçilik maksatlaryny durmuşa geçirip başlandygyny öňe sürýär diýip, Reute...

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Bloomberg: Apple 10 ýyldan soň elektromobil döretmekden ýüz öwürdi

Apple kompaniýasy hususy elektromobilini döretmekden ýüz öwürmek we emeli aň tehnologiýalaryny ösdürmäge ünsi jemlemek kararyna geldi. Bu barada çeşmelere salgylanyp, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny kommersant.ru ýetirýär.
Maglumatlara görä, 27-nji fewralda kompaniýanyň ýolbaşçylygy öz gelen karary barada awtomobili işläp düzmek bilen...

Dowamy »

83 0
Tehnologiýa, 3 months ago


2024-nji ýylda täzelenme almajak iPhone modelleri belli boldy

Täze iOS 18 operasion sistemasy iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max we has täze Apple smartfonlary bilen gabat geler. Bu barada çeşmelere salgylanyp, MacRumors neşiri ýazýar.
Maglumatlara görä, iOS 18 iOS 17-niň gabat gelýän iPhone modelleri bilen gabat geler. Şeýlelikde, bu operasion sistemany göterýän gurluşlaryň sanawyna iPhone 15, 15 Plu...

Dowamy »

80 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Toyota howany arassalaýan içerden ýandyrylýan hereketlendirijisini döretdi

Toyota atmosferany hapalaman, tersine, ony arassalaýan täze içerden ýandyrylýan hereketlendirijisini döredip, synagdan geçirip başlady. Gürrüň diňe prototip barada gidýän hem bolsa, tehnologiýanyň özi gyzyklanma döredýär diýip, ixbt.com belleýär.
Ýaponiýaly inženerler içerki ýanma wodorod hereketlendirijisine kömürturşy gazyny tutýan we güýç...

Dowamy »

78 0
Täzelikler, 3 months ago


2023-nji ýylda Apple sekuntda 3074 dollar gazandy

«AltIndex» konsalting kompaniýasynyň gözlegçileri geçen ýyl «Apple» korporasiýasynyň her sekuntda ortaça 3074 dollar gazanandygyny hasapladylar.
Bu dünýädäki bäş öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýasynyň arasynda, ýagny GAFAM diýlip atlandyrylýan toparda – «Google», «Apple», «Facebook», «Amazon» we «Microsoft» – iň gowy görkezijidir. 2022-nji ýy...

Dowamy »

77 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Tecno Windows bilen işleýän we ekranyň ýerine äýnegi bolan Pocket Go oýun konsolyny görkezdi

«Tecno» kompaniýasy Barselonadaky «MWC 2024» sergisinde «Windows» operasion ulgamy bilen işleýän giňeldilen hakykatly «Pocket Go» ykjam oýun konsolyny tanyşdyrdy.
«Pocket Go» ykjamlygy boýunça «Windows» bilen işleýän beýleki oýun konsollaryndan tapawutlanýar: enjamyň agramy ortaça 30% ýeňil we 50% kiçi ölçeglere eýe. Mundan başga-da, «Pocket...

Dowamy »

86 0
Tehnologiýa, 3 months ago


MWC 2024: Samsung kemerli Cling Band smartfon bileziginiň konseptini görkezdi

Samsung Barselonadaky Mobile World Congress (MWC) 2024 sergisinde bilezik hökmünde goşaryňa dakyp boljak çeýe smartfonyň konseptini görkezdi. Inçe korpusly smartfon çeýe OLED ekrany we ortasyndan eplenme mehanizmi bilen enjamlaşdyryldy. Ony eliňe kemer-ýüpjagazyň kömegi bilen berkitmek bolýar diýip, habr.com belleýär.
Cling Band bilezik hökm...

Dowamy »

82 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Astronawtlar näme iýýär? Aýa krewetka, losos, klýon şerbeti we köke iberiler

Kanadanyň kosmos gullugy (CSA) 53 ýyldan soňky adamyň Aýdaky ilkinji missiýasynyň çäklerinde «Artemida-2» kosmos gämisine iberiljek azyk önümlerini mälim etdi. Bu missiýa 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda başlar.
CSA kosmos üçin azyk önümlerini saýlanda, diňe bir kosmonawtlaryň tagam isleglerini däl, eýsem, ýaramlylyk möhleti, gurluşy, gaplanyl...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, 3 months ago


ZTE emeli aň esasly üç ölçegli ekrany bolan nubia Pad 3D II planşetini görkezdi

Barselonada geçirilýän «MWC 2024» sergisiniň dowamynda Hytaýyň «ZTE» kompaniýasy 3D äýnek ulanmazdan 3D şekilleri görkezip bilýän «nubia Pad 3D II» 3D planşetini tanyşdyrdy. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda aýdylýar.
Adyndan görnüşi ýaly, «nubia Pad 3D II» planşeti, öňki 2023-nji ýylyň modeliniň kämilleşdirilen görnüşidir. Ýörite äýnek...

Dowamy »

87 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Windows 11 Wi-Fi 7 we USB4 2.0 üçin goldaw alar

Microsoft Windows 11-de Wi-Fi 7 we USB4 2.0 üçin goldaw synagyny geçirip başlady. Täze aýratynlyklar Windows Insider programmasyna gatnaşyjylar üçin operasion ulgamyň beta-wersiýasynda Canary toplumynda elýeter boldy diýip, GitHub habar berýär.
Wi-Fi 7 2024-nji ýylyň ikinji ýarymynda Windows 11-iň durnukly wersiýalarynda elýeterli bolar diý...

Dowamy »

81 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Google Gemini çat-botyny we başga-da köp aýratynlyklary Android-e goşýar

Google Android, Android Auto we beýleki programmalar üçin birnäçe täze aýratynlyklary yglan etdi.
Gemini çat-boty “Habarlarda” we “Kartalarda” elýeterli bolar. Ol degişmeleri gowulaşdyrmaga kömek eder, soraglara beriljek jogabyň görnüşlerini teklip eder we ýolugra edaralar hakdaky maglumatlary görkezer.
“Resminamalar”-yň Android wersi...

Dowamy »

76 0
Täzelikler, 3 months ago


Holand Angliýanyň Kubogynda 1970-nji ýyldan bäri penta-trik eden ilkinji futbolçy boldy

«Mançester Siti» klubunyň hüjümçisi Erling Holand, Angliýanyň Kubogynyň oýunlarynda 1970-nji ýyldan bäri penta-trik amala aşyran ilkinji futbolçy boldy.
Norwegiýaly «Lutona» garşy 1/8 final oýunda 5 pökgi geçirdi.
Angliýanyň Kubogynyň oýunlarynda iň soňky gezek bäş ýa-da ondan köp pökgi geçirmegi «Mançester Ýunaýtediň» düzüminde çykyş...

Dowamy »

88 0
Sport, 3 months ago


“Dünýäde ýylyň awtomobili” bäsleşiginiň finalçylary belli boldy

“Dünýäde ýylyň awtomobili” (World Car of the Year) baýragynyň emin agzalary esasy we goşmaça kategoriýalarda finala çykan awtomobilleriň sanawyny hödürlediler. Bu bäsleşigiň taryhynda ilkinji gezek hytaý brendiniň elektromobili finala çykdy we bu BYD Seal sedanydyr. Bu barada tarantas.news portaly belleýär.
Şeýlelikde, BYD sedany “Dünýäde ýy...

Dowamy »

79 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Gazagystan resmi taýdan bir umumy sagat guşaklygyna geçdi

Gazagystanyň ähli ýerinde anna gününe, 1-nji marta geçilen gije resmi taýdan bir umumy wagt UTC+5 kesgitlendi. Ýurduň hökümetiniň kararyna laýyklykda, sagat dilleri Astana, Almaty we Şymkent şäherlerinde, şeýle-de Akmola, Almaty, Žambyl, Karaganda ýaly birnäçe sebitlerde bir sagat yza süýşürildi diýip, dw.com habar berýär.
Öň Gazagystanda ik...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, 3 months ago


Berlinde Parfiýa imperiýasynyň we seljuklar mirasynyň ýadygärlikleriniň sergisi geçirilip bilner

Berliniň Milli muzeýinde Parfiýa imperiýasynyň we seljuklaryň mirasynyň ýadygärlikleriniň sergisi geçirilip bilner. Bu mesele Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleriniň muzeýiň ýolbaşçylary bilen geçiren onlaýn gepleşiklerinde maslahatlaşyldy diýip, Orient agentligi Türkmenistanyň Berlindäki diplomatik wekilhanasynyň Metbugat gullugyna sa...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, 3 months ago


Google Pixel 8 we Pixel 8 Pro MWC 2024 sergisinde “Iň gowy smartfon” boldy

Google Pixel 8 smartfonlary Mobile World Congress (MWC) 2024 sergisinde “Iň gowy smartfon” baýragyny aldy. Pixel 8 we Pixel 8 Pro innowasion funksiýalaryň utgaşmasy, ýokary öndürijilik we stile laýyk dizaýny bilen tapawutlandy diýip, Gizmochina ýazýar.
Pixel 8 smartfony Pixel 7-niň dizaýnyny gaýtalaýar, ýöne has ykjam ölçege we Google Tensor...

Dowamy »

83 0
Tehnologiýa, 3 months ago


Bred Pitt bilen Jorj Kluni “Möjekler” trillerini surata düşürip başladylar

Amerikaly aktýorlar Bred Pitt bilen Jorj Kluni “Möjekler” atly täze filmiň üstünde işläp başladylar.
Taslamanyň surata düşürilişi Nýu-Ýorkda başlandy, ýöne sýužeti, aktýorlar düzümi we ilkinji görkeziljek senesi bilen bagly jikme-jiklikler gizlin saklanýar.
Filmiň režissýory “Polisiýa ulagy” filmi, şeýle hem Möý-adam hakyndaky filmler...

Dowamy »

74 0
Täzelikler, 3 months ago


«Awatar: Aang hakynda rowaýat» serialy Netflix-de 21,2 million gezek görüldi

«Netflix» kompaniýasynyň «Nikelodeon» teleýaýlymynyň 2005-nji ýylda çykan «Awatar: Aang hakynda rowaýat» atly meşhur multserialynyň esasynda surata düşüren serialyna ilkinji gezek görkezilen gününden bäri 21 milliondan gowrak tomaşa edildi. Bu barada striming platformasy özüniň web sahypasynda habar berdi.
«Netflix-de» iň köp tomaşa edilýän...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, 3 months ago


Tesla 2025-nji ýylda Roadster sportkaryny çykaryp başlamagy meýilleşdirýär

Tesla kompaniýasy 2025-nji ýylda ikinji nesil Roadster elektrik sport awtomobiliniň tapgyrlaýyn önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň baş müdiri Ilon Mask aýtdy diýip, Reuters agentligi habar berýär.
“Şu gün biz täze Tesla Roadster-iň dizaýn maksatlaryny düýpgöter üýtgetdik. Önümçilik taslamasyny taýýarlamak işleri ta...

Dowamy »

76 0
Tehnologiýa, 3 months ago