...ÇAGASYNYÑ ADY NÄME?

Haý­sy­dyr bir haý­wa­nyň ça­ga­sy­nyň ady­ny so­rap re­dak­si­ýa­my­za ýüz
tutýanlar az däl. Elbetde, dürli haýwanlaryň çagasynyň nähili atlan￾dyrylýandygyny bilmeýänler diňe bir ýaşlaryň arasynda däl, ulularyň
ara­syn­da-da az ga­bat ge­le­nok. Şeý­le bo­lan­soň, biz bu ba­bat­da öz bil￾ýän­le­ri­ni «or­ta dök­me­gi­ni» ha­ýyş edip...

Dowamy »

1066 2
Edebiýat, 1 year ago


GADYMY ÇEŞMELERDE YKDYSADYÝETE DEGIŞLI SÖZLER

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hyn­dan bi￾ze dür­li ede­bi çeş­me­ler mi­ras ga­lyp­dyr. Olar bi￾ze geç­miş­dä­ki yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hem alyp
gör­kez­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Türk￾men halkynyň ede­bi we ru­hy gym­mat­lyk­la­ryn￾da «Oguz­na­ma», «Gor­kut ata» şadessanlardan
Sol­tan Je­la­led­din Meň­bur­nyň...

Dowamy »

653 1
Täzelikler, 1 year ago


GADYMY ÇEŞMELERDE YKDYSADYÝETE DEGIŞLI SÖZLER

Türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hyn­dan bi￾ze dür­li ede­bi çeş­me­ler mi­ras ga­lyp­dyr. Olar bi￾ze geç­miş­dä­ki yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hem alyp
gör­kez­mä­ge uly müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Türk￾men halkynyň ede­bi we ru­hy gym­mat­lyk­la­ryn￾da «Oguz­na­ma», «Gor­kut ata» şadessanlardan
Sol­tan Je­la­led­din Meň­bur­nyň...

Dowamy »

508 0
Täzelikler, 1 year ago


Bank

Rysgal» paýdarlar-täjirçilik banky “MasterCard” halkara töleg ulgamynyň agzalygyna girmäge taýýarlyk görýär

01:5412.01.2019

 

 0

 

4191

11-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer G.Myradow döwlet Baştutanyna ýurdumy...

Dowamy »

717 25
Täzelikler, 1 year ago


Dünýäniñ iñ gür ilatly şäheri

Dün­ýä­niň iň gür ilat­ly şä­he­ri

2035-nji ýyl­da dün­ýä­niň iň gür ilat­ly şä­he­ri In­do­ne­zi­ýa­nyň paý­tag­ty Ja­kar­ta bo­lar. Bu ba­ra­da “Oxford Econo­mics” yl­my-bar­lag ins­ti­tu­ty­nyň çak­la­ma­la­ryn­da bel­le­ni­lip ge­çil­ýär. Bar­lag­la­ryň ne­ti­je­si­ne gö­rä, ýe­ne-de 16 ýyl­dan Ja­kar­ta­nyň ilat sa­ny 38 mil­lio...

Dowamy »

538 0
Täzelikler, 1 year ago


Hytaýyñ ilaty köpelýä

Hy­ta­ýyň ila­ty köpelýär

Hy­ta­ýyň ila­ty 2018-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li (Gon­kong, Ma­kao we Taý­wan ha­sa­ba alyn­maz­dan) 5,3 mil­li­on ar­typ, 1,395 mil­liard ada­ma deň bol­dy. Mu­ňa Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň döw­let sta­tis­ti­ka eda­ra­sy­nyň mag­lu­mat­la­ry şa­ýat­lyk ed­ýär.
2017-nji ýyl­da ýur­duň ila­ty 7...

Dowamy »

539 1
Täzelikler, 1 year ago


Komek gerek

Salam doslar!Mana maliye ulgamyna degishli meselem gerek,yagny maliye ulgamyna: dowlet maliyesi,dowlet atiyashlandyrysh,pensiya gaznasy sularyn haysy bolsada birine meselem getirmeli anyk maglumatlara esaslanyp we çeşmesem hokman gerek! Bir birimizden komegimizi gusganmalyn.sizden geljek jogaplara garashyan

Dowamy »

406 4
Sorag-jogap, 1 year ago


Edep-ündewli hekaýalar

Günlerde bir gün ymam Ahmet Hanbeli hezretleri möhüm bir iş bilen uzak ýola sapara gidipdir. Gün ikindin bolanda, ol bir obanyň deňine ýetipdir. «Men bu agşam obada dem-dynjymy alaýyn, namazymy okaýyn» diýip, metjidiň gapysyndan barypdyr. Ol özüniň ýagdaýyny aýdypdyr. Derwezeban ony metjide goýbermändir.
Hanbeli hezretleri yzyna öwrülse...

Dowamy »

728 0
Edebiýat, 1 year ago


Ekerançylyk-parasatly sözlerde

«Daýhan baýasa, ýurt baýar» diýen pähimden ugur alýan Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň daýhanlarynyň ýokary öndürijilikli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl öndürip, halal zähmetleri bilen baýamaklary üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Oba hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ösdürip ýetişdirmekde, ýetişdirilen hasyly çalt we...

Dowamy »

388 0
Edebiýat, 1 year ago


TÜRKMENISTAN-ÝEWROPA BILELEŞIGI:ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYK GIÑELDILÝÄR

Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlyk giňeldilýärTürkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   31.01.2019  /   Hyzmatdaşlyk

Şu günler Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky özara gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň geljeg...

Dowamy »

381 0
Täzelikler, 1 year ago


DARGAN GALASYNYÑ TARYHY

Hormatly Prezidentimiziñ tagallasy bilen birnäçe etraplaryñ we şäherleriñ taryhy atlary dikeldildi. Şol atlary diñe bir gadymy çeşmelerde, ylmy işlerde däl-de, eýsem halkyñ hakydasynda hem saklanyp galypdyr.Şol ýer-ýurt atlarynyň arasynda Darganata etrabynyñ hem taryhy ady bar. Häzirki wagtda Amyderýanyñ çep kenarynda Dargan ýa-da Darganata atly ga...

Dowamy »

573 6
Edebiýat, 1 year ago


Telecom

Türkmentelekom öz müşderleriniň hasabyny doldurmak üçiň täze usul hödürleýar. Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” (iOs, Android) atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp bilersiňiz.Hyzmaty ulanmagy tertibi:

Telefonuň iOS ulgamynda bolsa App Store-dan, Android ulgamynda bolsa Play market-...

Dowamy »

530 4
Tehnologiýa, 1 year ago


ONLINE HYZMATLAR

Türkmenistanyň meşhur  onlaýn hyzmatlary

Internet ulgamynyň ulanyjylarynyň sanynyň artmagy bilen, soňky wagtlarda olar üçin köp mümkinçilikler döredilýär, ýagny täze we peýdaly programma üpjünçilikler we web saýtlar taýýarlanylýar. Bularyň kömegi bilen, bildiriş goşmak arkaly haryt satmak, satyn almak, habarlar okamak, telefona töleg...

Dowamy »

656 4
Täzelikler, 1 year ago


Akyl paýhas

Filosofiýa örän gadymy ylymdyr. Ol ylmyň ähli görnüşlerine gatnaşykdadyr. Bu ylym ynsanýete dogry pikirlenmäni öwredýär. Dünýäniň gurluşy adamyñ döwletde we jemgyýetde tutýan orny, ömrüniň manysy barada düşünje almaga mümkinçilik döredýär. Bu ylym jemgyýet bilen tebigatyň gatnaşygyny, özbaşdak pikir yöretmäniň yollaryny, islendik meselä, hadysa, öz...

Dowamy »

519 4
Bilim, 1 year ago