bir yaşuly pensiya çykypdyr. yene bir garry tanyşy öyüni arzan satjak bolup yörenson şondan öyüni satyn alypdyr. öy hem bir mekdebin yanynda ekeni. yöne mekdepden çykyan okuwçylar her gün ala-wagyrdy bolup yaşulynyn yüregine düşyan ekenler. bir gün yanky pensioner mekdepden çykyp gygyrşyp gelyan oglanlary yolda duruzupdyr-da; "tüweleme! tüweleme! oglanlar berekella sizin şu gygyrşyp, ala-wagyrdy bolup geçip gidişinizi görüp yaşlygym yadyma düşyar. her gün öyümin önünden şeydip geçip gitseniz size 2 manat berjek" diyipdir. Beyle teklibe oglanlar mes bolup her gün öyün önünden gygyrşyp geçmegine dowam edipdirler. Bir hepde sonra bolsa yaşuly oglanlary yene duruzypdyr-da; "oglanlar gaty görman, aylygyn yagdayy hem gowy dal, size mundan beylak 1 manat bermeli boljak diyipdir". Okuwçylaryn biraz yüzü sallansa-da bir hepdelap yene öyün önünden gygyrşyp geçip durupdyrlar. Bir hepde sonra bolsa yaşuly okuwçylary yene saklap; "Oglanlar gynansak hem pensiya bilen yaşamak kyn, size mundan beylak edyan işiniz üçin pul berip biljek dal" diyipdir. Okuwçylar bolsa muna dergazap bolupdyrlar-da; "Biz-a mugt işlemeris, şundan şeylak anyrky yoldan gideris" diyipdirdir we gaydyp yaşulynyn yüregine düşmandirler. yene-de okamak üçin Ölen eşegin satylşy

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir