Garaşsyzlyk baýramy ýetip gelýa, özem ruhgüni, köpümiz boş. Näme planlaryňyz bar ? Menä şol güni şat bolup geçirmekçi. Şol gün janamyň gyz dogany çykýa, soň gezek maňa gelýä.

Köneler, mc_merw tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir