SIZIN DYKKTYNYZA !!! Ýyllar öň ähli adamzat duýgularyň yaşaýan bir adasy bar eken: GOWLYK, GAMGYNLK, AKYL... we beýleki duygular ýaly Söýgi hem bar eken. Günler geçipdir , aýlar aýlanypdyr duygylaryn ýaşaýan adasy batmaga başlapdyr... Şondan soň duýgylar gämilerini taýynlap adadan gidip başlapdyrlar. Diňe söýgi iň soňky wagta çenli garaşypdyr. Ada batmaka söýgi hem kömek sorap başlapdyr.. Yanyndan gaty owadan gämi bilen baýlyk geçip barýan eken. Baýlyga sorapdyr... “Baýlyk menem gämiň bilen alyp gitsene?" "Yok. Gämim altyn ve gümüş bilen doly. Saňa görä ýer ýok." Yzyndan gidip barýan özüne gowni ýetýän duýgudan kömek sorapdyr: “Gaýrat etde menem alyp gitsene?" Özüne göwni ýetyän: " Seni alyp gidip biljek däl. Bärde hemme zat gaty gowy. Sen alsam bolmaz " diyip jogap beripdir. Gamgynlyga sorapdyr: „gamgynlyk menem alyp gitsene." „wah söýgi" diyipdir gamgynlyk, „şeýle bir gamgyn welin, ýeke özim bolsam gowy boljakda Şadyýanlyk geçip barýar eken. ol şeýle bir şadyýan eken welin soýgiň sesini hem eşitmändir... Birden bir ses: "Gel söýgi, seni men alyp gideýin " diýipdir. seretse garryja bir zat diýýär. Söýgi gaty begenipdir, şeýle bir minnetdar bolupdyr welin , barýan ýerlerine çenli garryň adyny hem soramagy ýadyndan çykarypdyr. Garry gidenden soň söýgi yanky garryň kimdigini bilesi gelipdir: „meni şu ýere getiren garryň ady nämedi?" onuň ady wagt " diýip jogaplapdyr akyl. „wagt näme diýip maňa kömek etdi?" diýip söýgi akyldan sorapdyr... akyl hem: “diňe wagt soýgüniň durmuşda geretdigine ynanýar . Durmuşda iň gymmat tapylmajak zadyň söýgüdigine diňe wagt ynanýar !" diýip jogaplapdyr: HORMATLY AGZALAR !!! Sizin gownunuzden turar diyip umyt edyan... Size Asuda asman, agzybir ojak... hemishe durmushda ustnluk yar we yaran bolsun yagshy dilegler bilen BERDIMYRAT SARIYEW.... null

Köneler, N_E_O tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir