Salam, www.talyplar.com-yň agzalary we myhmanlary!
Siziň berjek maslahatlaryňyza juda mätäç ýagdaýda men şuwagt! Näme üçindir 13.09.2020ý bäri hal ýagdaýym gowy däl? Bedenimde burun akma, ysgynsyzlyk, üsgülüwük bolup dur. Indi dostlar, agalarym bu haýsy keseliň alamaty bolup biler?
Allatagala gorasyn, welin Covid-19 dälmika? Covid-iň alamatlary nähili ýagdaýda bolup bilýär?
Agalarym inilerim sizden geljek jogaplara garaşýaryn. Eger teswir ýazyp bilmän ýören agzalarymyz (+99364177934) nomerine sms habar ýazyň!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir