Öpseñ jentlmen däl, Öpmeseñem adam däl.

Öwseña ýalan diýer, Öwmeseñem taşlap gider.

Hemme islàn zadyna bor diyseñ yaman öwrenśer, Ýok diýseñem düśünjesiz diýer.

Ýanyna köp gitseñ ýüregine düśersiñ, Az gitseñem gaty görer.

Gowja geýinseñ jalaý diýer, Üns bermàn geyinseñem wkusam ýokla diýer.

Gabansaña hereketleriñ gowy dàl diýer, Gabanmasañam meni söýenok diýer.

Bir iki minut gijà galsañ kyýamaty goparar, Özi bir sagat gija galsa welin nàme boldy diýer.

Egerde dostlarymyz bilen görüşmek islesek näme isiñ bar diýer, Özi joralary bilen duşuşasy gelse welin, Men gyzlañ ýanyna gitjek diýer.

Başga gyzlara seredäýseñ gözüñi oýar, Başgalary olara seretse welin, Waý meni halapdyr bolar.

Gürlap durka diñlenilmegini islar, Diñlap dursañam näme üçin gürläñok diýer.

Internet sahypalaryndan toplan Perhat Sabirovv

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir