Bulary hemmeler bilmeýär
Başga Planetalylar barada

Başga planetalylar barada köp maglumatlar aýdylyar. Geçen asyryň ortalarynda Maltada 2,5muň ýyl mundan oň daşlyk daglyk ýerde gurulan ýerasty şaher kysymly obyektler tapyldy. Bu elbetde adam güyji bn gurulandygyna şübhe döretýar. Alymlar ony başga planetalylar elektrik kysymly maşynlaryň kömegi bilen gurandyrlar diyip hasaplaýarlar. Hemde ol kosmiçiski baza bolmagy mümkin. Fransuz alymlary NASA bilen birlikde sputnygyň kömegi bilen barlag geçirenlerinde şeyle obyektler Russiyanyň Altay, Sibir sebitlerinde hem barlygy anyklandy....

Awstralyýada, we ýenede köp yerlerde 10müň yyl mundan oň daglaryň, gowaklaryň ýüzüne çekilen suratlar tapyldy. Ol suratlarda uçýan tarelka meňzeş obyektler, nabelli jandarlaryn bolmagy, geň yeri hem ol suratdaky jandarlaryň ynsanlara meňzeş bolman başga planetalylar meňzeş bolmagydyr. Ol suratdaky adam kysymly jandaryň gozi ullakan, kellesinde hem skafandyr yagny kosmiciski kaska menzes geyimler bar. Kopler aydyar olar diňe adamlaryň fantaziyasy boyunça ýagny toslama gornuşde çekilen bolmaly. Ýone alymlar bu pikri ret etýarler. Sebabi durli ýerlerde cekilen suratlaryň ahlisinin bir gornuşde bir jandara meňzeş bolmagy mumkin dal....

Hindileriň öz hudaylarynyň asmana tasin enjamlary bn ucandyklaryny rowaýatlarda gurruň berýaler. Gadymy suratlarda hem ucup yoren hudaylaryň kesbi cekilgi. Belki gadymy adamlara basga planetalylar bn dususmak miyesser edendir. Olaryň (gumonoidlerin) özlerinde güycli bolmagy hem adamlara olara bolan garaýsynyň huday, gudratly zat hokmunde seretmegine getirendir.

Eger hakykatdan hem münlerçe yyl ozal başga planetalylar bar bolsa, name üçin olar şu wagta çenli.adamlara özlerinin barlygyny anyk yagdayda subut etmeyarlerka..??? Yada olar adamlardan gorkyarmyka, yada ynsanlaryn akyl taydan ösüş derejesini barlap göryarlermika.?! Belki ynsanlara öwrülip olar bizin aramyzda yaşap yörenleri hem bardyr...? Başga planetalylar barada bilesigeljilik elmydama hem adamlary gyzyklandyryp gelipdir...

Şu dowurde oran kan durli ýerlerde durli adamlar tarapyndan dusurlen učyan obyektler barada durli widio rolikler bar. Alymlar soňky dowur şo obyektler gorunensoň, şo gorunen yerlerinde betbagytcylykly hadysalar bolyandygy anyklandy. Ya wulkan atylýar, ýa yer titireyar, ya awariya bolup kop adamlaryn olmegine sebap bolyar. Meselem Yaponyada ýadro elektrik stansiýasynyň bir bolumi ýarylanda, ýarylma bolup gecen ýerde 10sany ak reňkli ucýan obýekt gorundi.
Olar ýagny basga planetalylar şu yaly erbet hadysany ozleri gurnaýarmyka ya begtbagytcylygyn oňuni almaga gelýarlermika. Bu bosa nabelli...

Basga planetalylar hakykatdan hem barlygy oňe surulyar. Elbetde kopler muňa ynananok.

Olar hakykatdan hem bar bolsa, onda haýsy planetada ýasaýarlarka, nali enjamlaryň komegi bilen, nali ylymyn komegi bn bizin yerimize ucup gelyarkaler..? Biziň yaşap yören planetamyzyn golayynda yaşayyş bar bolan planeta ýok. Olar hakykatdan hem uçup gelyan bolsalar onda öran uzakdan gaýdyp, öran güyçli ylmy esasda yasalan enjamlaryň kömeginden tasirlenýan bolmaly. Entak bu soraglara anyk jogap tapylanok. Yone olaryň adamlardan has yokary osen pikrleriniň, swilzasiýasynyň bardygy belli.

Alymlar adamlaryn hem geljekki 200ýylyň icinde seyle dereja ýetjekdigini caklaýalar...Belki bu dereja has oň ýetiler ýa-da tersine.

Arhiw Çelme: Ertir.com

Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir