Wanga we onuň aýdanlary
2018- 5079-njy ýyllar aralygy

Wanga – dünýä belli bilgiç, öňden görüji

Wangeliýa (Wanga) Pandewa Guçherowa 1911-nji ýylda Makedoniýanyň Strumiçha şäherçesinde dünýä inýär. Gyzjagazyň üç ýaşy dolanda ejesi aradan çykýar. 12 ýaşly Wanga oz ýašaýan şäherçesiniň töweregindäki meýdanda gezip ýörkä aýlyganç ahy-tupan turýar, şol zerarly-da onuň gözi gapylýar. Ony hiç hili tebip, lukman bejerip bilmeýar. 1939-njy ýylda Wanga erbet sowuklaýar. Şonda onuň ömri gylyň üstünde galýar. 1941-nji ýylda Wanganyň adatdan daşary ukyplary we bilgiçligi ýüze çykýar.

Wanga Orta asyrda yašap geçen Nostradamus yaly nirde nähili wakalaň boljagyny öňünden aýdýar, goşun gullugyna alynjak erkek kişileriň atlaryny, olary uruşdan sag-aman geljegini ýa-da uruşda öljegini aýdypdyr. Onuň öňdengörüjiligi şöhraty dumly duşa ýaýraýar. Ýüzlerçe adam Wanganyň ýanyna haraý isläp gelýär. Wanga betbagtçylyga uçranlara kömek edipdir. Ol her dürli keselleri hat-da bejerip bolmajak kesellerden hem gutarypdyr. Islendik adam onuň bilen öz derdini arkaýyn paýlaşyp bilýärdi. Ol hiç haçan hiç kime ýok diýmez eken.

1941-1945-nji ýyllar aralygynda ondan haraý isläp ýarym milliondan gowrak adam gelipdir. Wanga tä keselläp tapdan düşýänçä adam kabul etmesini goýmandyr. Wanga dünýä ýurtlary barada köp zatlary bilipdir ýöne olar barada kän dil ýarmandyr....


XX-nji asyryň iň bir görnükli we takyk jogabyny tapýan weli Wanga’nyň welilik eden sözlerini siziň dykgatyñyza yetiryäris:

2018-nji ýylda: Dünýäniň deržawasy Hytaý bolar. Ösüp barýan ekspluatirlenen döwletler ekspluatator bolarlar;

2023-nji ýylda: Ýeriň orbitasy bir azrak üýtgär;

2025-nji ýylda: Ýewropada entegem millet azlykda galar;

2028-nji ýylda: Energiýanyň täze çeşmesini taparlar (mümkin termoýader reaksiýasy esasynda bolup geçer. Açlyk bir azrak ýitmek bilen bolar. Kosmiki gämisi bilen Wenera planetasyna uçarlar;

2033-nji ýylda: Polýar buzluklary erär. Dünýä okeanynyň suw möçberi galar;

2043-nji ýylda: Dünýä ekonomikasy gülläp ugrar. Ýewropada musulmanlar hökümdarlyk ederler;

2046-njy ýylda: Bedeniň ähli organlaryny ösdürip bilerler we bedeni bejereniňden çalşanyň amatly bolar;

2066-njy ýylda: ABŞ-lary musulmanlaryň Rimine täze ýaragy, ýagny klimatiki ýarag ulanmak bilen erbet sowuk howa dörär;

2076-njy ýylda: Klassyz jemgyýet dörär (komunizm);

2084-nji ýylda: Tebigat dikeldiler;

2088-nji ýylda: Täze kesel, ýagny birnäçe sekundyň içinde adamyň bedeni garrar;

2097-nji ýylda: Çalt garramaklygy ýeňerler;

2100-nji ýylda: Emeli gün hemrasy ýeriň garaňky-gije tarapyny ýagtyldyp biler;

2111-nji ýylda: Adamlar kiborg bolarlar (ýagny içki organlar mikroçipe öwrülip robota öwrüler);

2123-nji ýylda: Kiçi döwletleriň arasynda uruş turar, uly döwletler gatyşmaz;

2125-nji ýylda: Wengriýada kosmosdan signal geler (Wanga barada ýatlarlar);

2130-nji ýylda: Suwuň aşagynda ýaşaýyş dörederler (inoplaneta jandarlar maslahat bererler);

2164-nji ýylda: Haýwanlary ýarym adamlara öwürerler;

2167-nji ýylda: Täze din dörär;

2170-nji ýylda: Gurakçylyk bolar;

2183-nji ýylda: Marsa gidip ýaşap ýören adamlar, ýer planeta deržawasyndan garaşsyzlyk talap ederler. (Bir wagtlar ABŞ Angliýadan şeýdip garaşsyz bolupdy);

2187-nji ýylda: 2-nji ägirt uly wulkany duzuryp bilerler;

2195-nji ýylda: Deňiz asty ýaşaýjylary azyk-iýmitden we energiýadan üpjün ediler;

2196-njy ýylda: Aziýatlar bilen ýewropeýler garym-gatym bolarlar;

2201-nji ýylda: Günde termoýader prossesi peselip, ýer erbet sowap ugrar;

2221-nji ýylda: Älemde başga jandarlary gözläp ýören adamlar her hili zada kontaktlanyp erbet ýagdaýa duşarlar;

2256-nji ýylda: Kosmiki gämisi ýere erbet kesel getirýär;

2262-nji ýylda: Planetalaryň orbitalary üýtgäp ugraýar, Marsa kometa howp abanýar;

2271-nji ýylda: Üýtgän fiziki konstantalar täzeden hasaplanýar;

2273-nji ýylda: Sary, ak, gara adamlar garyşyp täze millet peýda bolar;

2279-nji ýylda: Hiç zatdan energiýa dörär (wakumdan ýa-da gara deşik planetasyndan bolmagy mümkin);

2288-nji ýylda: Wagt meýdanynda syýahat edip bolar. Inoplaneta jandarlary bilen duşuşyp bolar;

2291-nji ýylda: Gün öçüp başlaýar. Ony ýakjak bolup çalşarlar;

2296-nji ýylda: Günde kuwwatly ýagtylma peýda bolar, dartylma güýji üýtgär. Köne sputnikler we kosmiki gämiler ýere gaçyp ugrarlar;

2299-nji ýylda: Faransiýada - Yslama garşy partizan urşy başlar;

2302-nji ýylda: Älemiň täze syrlary we onuň kanunlary açylar;

2304-nji ýylda: Aýyň syry açylar;

2341-nji ýylda: Kosmosdan ýere bir zat howp abanýar;

2354-nji ýylda: Emeli günde awariýa bolup, gurakçylygy döredýär;

2371-nji ýylda: Gaty erbet hiç bir görülmedik açlyk peýda bolýar;

2378-nji ýylda: Täze ösüp barýan milletiň döremegi;

2480-nji ýylda: 2-nji emeli gün bir-biri bilen çaknyşyp ýerde ýaryp gije dörär;

3005-nji ýylda: Marsda uruş dörär, planetalaryň traýektoriýasy üýtgär;

3010-njy ýylda: Aýa uly kometa gaçyp ýer guşagynda tozan bilen daş gurşap alar;

3797-nji ýylda: Şu ýylda ýerde ähli janly jandarlar we ösümlikler ölüp ýitip giderler we adam ýyldyzlaryň bir planetasynda mesgen tutmagy başaryp bilerler.


3803:Täze planetanyñ klimaty adamlara täsir etýär.

3805:Resurs üçin urş çykýar.Adamlaryñ ýarysy ýok bolýar.

3815:Uruş tamamlanýar.

3854:Adamlar ýyrtyjy ýaly bolar.


3871- Täze pygamber adamlara ruhy gymmatlyklary aýdýar.


3874:Täze pygamber adamlar tarapyndan gollanylýar.Täze ybadathana gurulýar.

3878: Başga planetalylar täze ybadathana bilen birlikde adamlara unudylan ylymy öwreder.

4302: planetada täze şäherler salynar.Täze diniñ dolandyryjylary bilim we tehnalogiýanyñ ösüşini tizleşdirer.

4304:Hemme hassalyklary ýeñmäniñ ýoly tapylýar.

4308:Mutasion netijesinde adamzat ahyry beýnisiniñ 34%-den köp bölegini işletmäne başlaýar.Erbetlik we näletlilik komptlary düýbinden pozulýar.

4509:Tañry bilen tanyşmak.Adamzat tañry bilen aragatnaşygyñ ösüşiniñ derejesine ýetýär.

4599:Adamzat ölümsizligi tapýar.

4674:Adamzat medeniýeti ösüşiñ duralgasyna ýetýär.Başga planetada ýaşaýan adamlaryñ sany 340 milliarda barýar.Başga planeta bilen gatnaşyk başlaýar.

5076:Älem - Jahanyñ araçägi tapylýar.Añarsynda näme bardygy bilinmeýär.

5078:Älemiñ araçägini geçmek karary kabul edilýär.Ýöne adamlaryñ 40% muña garşy.

5079: Ahyr zaman.

Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir