Meniň dostum Prezident çastyň (gulluk) ansamblda tüýdükçi başy bolup işleýär. Şol çastda bagşy Atabaý Çarygulyýewiň ogly hem gulluk edýän ekeni. Bir gün Atabaýyň oglynyň yzyndan zyýarata geljegini eşidipdirler. Sagat näçede geljeginem öwrenip bütin ansambl bolup 1-2 gün öňünden Atabaýyň Serdara kuwwat diläliň aýdymyna taýýarlanypdyrlar. Şol günem gelipdir Atabaý gapydan giren badyna içeride bütin ansambl şol aýdyma başlapdyr Atabaý göz ýazşyny tutup bilmän aglap diňläp durupdyr. Hemme kişi bir hili bolupdyr. Atabaýy häzirä bilemok-da bir wagtlar güýçli sesi bardy. Ine şu ýerde Şadyýan gözel atly gaty gowy aýdan aýdymy bar , hökman diňlemegiňizi maslahat berýän. Atabaý barada soňky döwürde ýalňyş ýollara düşenmişin diýip eşitdim.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir