Milan-Zenit Şahtýor-Ýuwentus Indiki hepde-de ýene-de çempionlar ligasynyň toparçadaky iň soňky oýunlaryny uly höwes bilen tomaşa ederis. Birinji oýun güni, ýagny 04.12.12ý-da sagat 00:40-da Milan öz öýünde Zenit futbol komandasyny garşylar. Ikinji oýun güni bolsa, ýagny 05.12.12ý-da ukraýinlaň Şahtýor futbol komandasy soňky döwür täzeden adygyp başlan italýanlaň we dünýäde güýçli klub hasap edilýän Ýuwentus klubyny garşylar. Onda näme hormatly agzalar, Sizem öz çaklamalaryňyzy goýuberiň! Talyplar sahypamyzam bir açylýa, bir ýapylýa. Şonuň üçin gabat gelen wagtyňyz goýuň çaklamalaryňyzy! Sahypa ýapylyp duransoň saýt bilenem sowaşýaň, temada açasyň gelenok. Käwagt-käwagta indi şu ýaryşly temalary açmaýynam girmäýinem diýýän. Onda-da saýtyň açyk wagtyna gabat gelsem ýenede açaýýan.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir