Täze moda 2019-2021-nji ýylaryň içinde has köp ýaýran ýörgünli bolan erkek saçlaryny boýamak modasy peýda boldy.
Erkekler saçlaryny tutuşlygyna ya-da bolekleyin gornuşde boýap başladylar.
Bu esasan ABŞ-nyň, Angliýanyň, Russiýa Federasiýasy, Belarussiýa, Ukraina, Türkiýa,  Gazagystan, Italiýa, Fransiýa, Braziliýa, Ispaniýa, Özbekistan,  garaz dünýäniň 90% ýaýrady we halk tarapyndan gyzgyn garşylandy.
Hat-da bu biziň Türkmenistana hem gelip ýetdi.
Bizde hem saçlary dürlüçe görnüşde boýamak boýunça ýörite dellekhanalar, gözellik salonlary,  iş alyp baryarlar.
Erkekler saçlaryny tutuşlygyna ýa-da diňe depe saçlaryny boýamak, melirovani, görnüşde boýatýarlar.
Esasan erkekler üçin, pepelni (ak kümüş), sary, gyzyl, gök reňkler solançylar tarapyndan boyamaga teklip edýärler bu reňkler erkekleriň yüzüne düşyär we owadan gorkezýär diýip gorkezýärler

Görnüşlerini we usullaryny şu saýtdan görup bilersiňiz:

 https://manrule.ru/pricheski/melirovanie/

Täzelikler, TMCELL11 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir