DEF we PRIYA

salam doslar DEF WE PRIYA hindi kinonyn adyny bilip bilseniz komek edayinnull,

Dowamy »

1050 1
Köneler, harkov tarapyndan 13 years ago

Ozuni synap gor we biraz gul

ozuni syna we birazajyk yylgyr xaxa

Dowamy »

1333 1
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Gozyash

avn bin abdullah, bir gun hem aglayar, hemem akan gozyashlaryny yuzune calyardy. Ondan sorayalar:
-name ucin gozyashlaryny supurman, yuzune calyan?
Ol bolsa:
- ynsanyn alla gorkusyndan akan gozyashy, bedeninin bir yerine degse, allatagala, o yeri cehenneme haram eder we yakmaz. Diyip jogap beripdir.
Ejizlikden, gorkydan...

Dowamy »

1373 6
Köneler, best tarapyndan 13 years ago

Egzamenler

Agzalar Egzamenler başlady. Mangada doga edıng doga eden wagtyngyz egzamenler gowy geçsin diyip.

Dowamy »

1474 12
Köneler, NMG tarapyndan 13 years ago

Magtymguly pyragy!

Gömüldi derýalar, ýykyldy daglar,
Ýetimler gözýaşyn döke başlady,
Orramsydan bolan haramhor
begler
Ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady.
Jemagatsyz azan bir gury sesdir,
Niçe mollaň okan ylmy hebesdir,
Kazylaryň käri çilimdir, nasdyr,
Para görse, dyza çöke başlady.
Işanlary her gapyda tapyla...

Dowamy »

1338 4
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Sayt

adamlar öz saýdyňy nahili ýasap bolýa ??? bilýäniňiz bolsa aydaýyň?!!!!

Dowamy »

1470 4
Köneler, myratmeredow tarapyndan 13 years ago

Bilýaniñiz barmy?!

Salam agzalar. Meniñ sizden bir haýshdym bar. Sagat 12 bolup geçenden soñ bir okalýan namaz bolmalya. Shony arañyzda bilýaniñiz bar bolsa kyn görmän ýazaýyñda. Maña diñe haýsy súre nirede okalýa, näçe rekagt birem niyeti nähilidigni yazsañyz bolyar. Süreleri men bilýän. Ýöne nirede haýsyny okamaly bilemok. Eger kyn görmeseñiz bilýäniñiz bar bolsa ý...

Dowamy »

1708 11
Köneler, Ayjagash tarapyndan 13 years ago

Macro_ft_N.D_-_soňky_hat_www.north-rap.my1.ru

www.north-rap.my1.ru sayta bet replar gelip gowushdy dinlan we dync alynworld wide rap

Dowamy »

6014 1
Köneler, sido tarapyndan 13 years ago

Ayyplarymyz

ibrahim bin edhem, bir adam bilen uzak wagtlap dostlukly gatnashdy. Ayrylmaly wagt gelende ol adam:
-shunca wagtlap dostlashyp gezdik, mende bir ayyp, yalnysh goren bolsan ayt men duzedeyin,- diyyar.
Ibrahim bin edhem hz.leri:
-men sende hic hili ayyp, yalnysh gozlemedim, gozlemerinem... Git ayybyny bashgalaryndan owren. -diyi...

Dowamy »

1417 13
Köneler, best tarapyndan 13 years ago

Ikinji maykl jackson turkmenistanda

Dowamy »

1922 4
Köneler, vasyok tarapyndan 13 years ago

Degishme

Bir ment kocheden baryar, gorse
bir gyzjagaz gumdan birzatjyk
yasap otyr. Ment gyzjagazyn
yanyna baryp:
-Salam gyzjagaz, name yasayan
sen?
-Salam dayy. Men ment yasayan
-Nameden yasayan?
-Gumdan, glindan, pohdan
Ment gaharlanyp:
-Hany derrew poz shony, yogsam
ene atana ayd...

Dowamy »

2329 22
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Siziň pikiriňiz köp zady üýtgedip biler

Gadyrly agzalar we agza boljak bolýanlar hemmýäňize salamlarymy ýollaýan! Meniň bir soragym bar we şol barada siziň meň üçin zerur bolan pikirleriňizi bilmek isleýän. nesip bolsa ýakyn geljekde men berjek soragym barada öz pikirimi hem aýdaryn we men ony belki (siziň soraglaryňyza seredip)dogry jogap diýip atlandyraryn.Sorag şu:

Dowamy »

1518 12
Köneler, coolnt tarapyndan 13 years ago

Salam.

salam, salam hemme jora, dostlara
Kabul edin salam hem-de sylagy
Hayysym bar kicirak men agzalara
Gelin salam berelin, saklalyn hemmamiz agzybirligi....

Birhiljega boldy bu goshgy

Dowamy »

1835 38
Köneler, best tarapyndan 13 years ago

Menem negr et basharsan! ha ha ha

Günlerin birinde 10 sany negr
kampanya gidipdirler. Bular yolda
köne bir çaynek tapypdyrlar.
Bular kampanya yerine
barypdyrlar.Negrlerin biri yankı
çaynegi eline alypdyr (eli azyjyk
çaynege sükenipdir) birem
seretse çaynekdan jyn çykypdyr.
Jyn bu negrlara "name isleseniz
islan menden di...

Dowamy »

1383 3
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Gökdepe söweşi 1-2-njiRus-türkmen uruşlarynyň aýgytly fazalary Gökdepe galasynda bolup geçdi. 1-nýi Gökdepe urşunyň aýgytly güni 1879-njy ýylyň 28-nýi awgustydy. Şol gün gala çozan rus goşuny yzyna serpikdirilip, gaçyp gitmäge mejbur edilipdi.
Şol urşa gatnaşan rus ofiseri W.A. Tugan-Mürze Baranowskiniň «Ruslar ahaltekede, 1879» atly kitabyndan kä...

Dowamy »

4517 5
Köneler, Bagyr tarapyndan 13 years ago

Kefir

bir gun bir adam orsyede gidyar. orscada hic hili gurlap bilenok.ajygyp baslayar magazynyn (kamerciska)yanyna gidip duryar gorse bir adam kefir alyar.sonra bulam magazyna baryp kefir alyar .bir nace gun dine kefir icyar,ahyr kefirdanam yadayar.yen-de bir gun magazynyn yanyna baryp duryar ,gorse yene bir adam kalbasa satyn alyp dur.sonra magazyna b...

Dowamy »

1501 5
Köneler, muzazzi tarapyndan 13 years ago

12-nji yanwar yatlama guni!

1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda
ir bilen 11 sagat 20 minutda 1
tonna 120 kilogram därini
galanyň gündogar böleginde
partladyp, oňa girmäge
mümkinçilik gazanan rus
goşunlary eýýäm 12 sagat 30
minutda galanyň içinde
aljyraňňylyga düşen adamlary
uçdantutma gyryp ýördüler.
Duşmanyň...

Dowamy »

1165 0
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Hayysh

Dostlar Kakadurdy Täjimowyň "Nurana aý" aýdymyny nireden tapyp bolya??? bilýäniňiz bolsa aydaýyň!???

Dowamy »

1320 4
Köneler, myratmeredow tarapyndan 13 years ago

Degishmeler

Iki yewrein gurruninden:
-Awram, sen bu gyzyl sagady
nirden aldyn?
-Muny mana kakam öljek bolanda
satdy
* * *
Bir towshan tokayda aglap otyr.
Ayy gelip:
-Name towshan dost aglap otyn?
-Prawamy aldylar Gailar
-Gaygy etme, aljak bolayyn
Birwagtdan son ayy eli bosh
gel...

Dowamy »

1740 7
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

TÖMER gündeliginden

tömer gündeliginden

Dowamy »

1261 3
Köneler, samat tarapyndan 13 years ago