Aýralyk ata$y daglaýar jiger,
üstesine gijelerem gussaly.
Garaýan ýoluna gözümi gypman,
söwer ýar ýylgyryp geläýjek ýaly.

Gelmese-de garap durun ýoluna,
syrda$ym ýagty aý, ýyldyzlar bile.
Kim aýyrdy menden söwer ýarymy?
kimem bolsa nädip dözdükä hala?!

Arzuwym, maksadym kändi s...

Dowamy »

1437 14
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Rapidinle.com

turkmen rap & hip-hop music halayanlayanlar, dinleyanler we her turkmen sungatyna hormat goyyan turkmen MILLETI "rapidinle.com"a girip gordunizmi?

Dowamy »

1044 9
Köneler, POLATiK tarapyndan 13 years ago

MTC TURKMENISTAN

salam oglanlar Turkmenistanda 21 ne mtc achylyarmyka?

Dowamy »

2477 44
Köneler, harkov tarapyndan 13 years ago

Türkmenistan mundanda arşa galsyn

salam dostlar okuvlarynyz govymy size bir zat aydasym gelyar hemmanizde talyp okayanyz. bilşimiz yaly bizin halkymyz daşary yurtlara işlamene gidyaler. gelin govysy özümiz okap ejemiz ve kakamyzyn jübüsindeki pullar bilen diplom alman özümiz okap köprak bilim alyp durmuşdaky öz ornymyzy tutup saylan karimizin eyesi bolup yurdumyzy mundanda has bele...

Dowamy »

1717 18
Köneler, kepder tarapyndan 13 years ago

Sertifikat nadip almaly

salam, mana komek gerek. Telefonda prilojeniylary gurjak bolyan. Srok deystwiya sertifikata istyok diyyar. Name etmelay. Telefona sertifikat nadip almaly

Dowamy »

1541 12
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

1,5 yildan son geldim

salam talyplar.meni tanan barmyka.men kopden bari bu sayta giemokdum.onki nigim cicek cicek2 yone acarsozumi unudupdurn.men yokkam name tazelikler boldy? gurrun berinda men uje 1,5yildir barik girmandip mende kop uytgesmeler boldy.a sizde?

Dowamy »

1581 24
Köneler, bagtlyjan tarapyndan 13 years ago

Biz nirde , başgalar nirde

"google translate" de azarbayjan dili bar ema turkmen dili ýok ! "facebook" da kurd dili bar ema turkmen dili ýok ! wikipediýada turkmen dilinde maglumat kurd diliçe däl ! bu gun kurd ýali dowletsyz millet internetdyn komek alyb butin dilleri oz diline geçyrýa , bizde dowlet bola , bola w muňlerçe talypimyz daşary ýurtde bola , bola kurdlerçe bolma...

Dowamy »

2376 80
Köneler, yolbors tarapyndan 13 years ago

-haýran galaýmaly!"

Anyk haýsy ýyldygyn-a bilemmok welin (bu hakykat! ), bir ýyl russianyñ sankt-peterburg $äherinde me$hur adamlara meñzemek, öýkünmek boýunça bäsle$ik geçirilipdir. Bäsle$igiñ $ertine görä, kime öýkünseñ $oña da$ ke$biñem,sesiñem,häsiýetiñem meñzetmeli eken. Bäsle$igiñ 3-nji tapgyrynda me$hur artist arnold $warsneggere meñzemek boýunça-da ýary$ geçi...

Dowamy »

1166 0
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Ylym-bilim

SALAM HORMATLY TALYPLAR! GELIN HER KIM OZ BILYAN YLYM-BILIM BARADA AKYLDARLARYN AYDAN DUR-DANE SETIRLERINI YAZALYN .MEN BASLAYAN DOWAMAM SIZDEN ! şü günki alýan bilimimiz -ertirki iýjek çöregimiz! bir okana -bir dokana! bir gezek okasaň ýat-müň gezek oksaň binýat! gaýtalamakda peýda bar.gaýtalamak bilimiň enesidir!oka,öwren,döret!

Dowamy »

1899 21
Köneler, muzazzi tarapyndan 13 years ago

Nurymuhammet MeredowBaşyn ýaýkar ýetmiş ýaşly gojalar
Oýa batar orta ýaşly ejeler
Gözlerinden ýaş dökerler niçeler
Saýrak dilli Nury aýdym aýdanda

Ýüregiňe döküler zaryn owazlar
Erär gudratyndan ýüz ýyllyk buzlar
Keşdesin goýup, diň salar gyzlar
Saýrak dilli Nury aýdym aýdanda

Gozg...

Dowamy »

1776 9
Köneler, myratmeredow tarapyndan 13 years ago

Ejem jan,sen meñ üçin bütin barlyk!!!

Türkmeniñ mukaddes çöreginiñ mähiri ýaly mähir, umman ýaly giñ ýürek, arassa asmanymyz ýaly päkize göwün, ýeriñ darty$ güýjünden hem 10 esse, ýok, 100 esse, 1000 esse uly güýç, bahar paslynyñ dañ säherde öwüsýän mylaýym $emaly deýin eller, içine $irin-nabat go$ulan süýji diller kimde bar diýseler, mende ýeke-täk jogap bar---ene!!!

Dowamy »

3129 30
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Menin durmusha garayshym

bizin yashayan durmushymyz sheyle bir chylshyrymly.Durmushda namanin dogry namanin yalnyshdygyna goz yetirmek kyn bolyar esasanam yash wagtyn.Yalnyshlyklary goybermejek bolup olary edyaris.
Durmush kynchylyklardan doly.Yone bizin her bir kynchylygymyz bizi onkiden has hem guyclendiryar.Olary yenip gecmek kyn bolsada biz hokman yenaymeli.Edya...

Dowamy »

1739 23
Köneler, Ayjeren tarapyndan 13 years ago

Turkmenistan,durli operatorlar.

turkmenistanda megafon ya-da bashga operatorlar acylsa nahili bolar?Altyn asyr bilen nahili bolar gatnashygy operatorlar bilen?kimin nahili pikiri bar bolsa aytmagynyzy hayysh etyan!

Dowamy »

1652 24
Köneler, Hahol tarapyndan 13 years ago

K p t c

salam hormatly ildeşler !!! men türkmen dilindäki kesgitlemäni gowy ulanyp bilemok
kesgitleme: acyk k p t ç çekimsiz harplary sözleriň ortasynda gelse yapyk g b d j harplaryna öwrülyärler diyýär
onda
gök - gögi
kitap - kitaby
agaç - agajy
salgyt - salgydy

indi bu name ....?

...

Dowamy »

1825 16
Köneler, Batyr1986 tarapyndan 13 years ago

Eý, meniñ baharym, ak nurly gy$ym!
sen geldiñ-de, gülletdiñ bu durmu$ym.
a$yk kalpdan gaýnap çykan haýy$ym:
"bir pursatjyk ýürek bilen söý meni!"

Saña bolan söýgim bu gün gül berýän,
saña bolan söýgüm maña dil berýän,
on iki süññüm bilen saña ýalbarýan:
"bir pursatjyk ýürek bilen söý meni!"

Dowamy »

1336 6
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

HADYS 2 (ikinji)

MUSULMANLARYŇ SÖZSÜZ DÜŞÜNMEGI AHLAGY
Ebu Hureýra (radyýAllahu anhu) rowaýat edýär: Resulullah (sallaLlahu aleýhi we sellem) şeýle buýurýar: „Sizden biriňiz jemagata ymam bolaňyzda namazy ýeňil (gysga) okatsyn. Çünki içlerinde ejiz, hassa we garry bolanlar bardyr. Eger ýeke özüň okaýan bolsaň, näçe uzatsaň (namazy) uzadyber“. (Buhari we M...

Dowamy »

1154 3
Köneler, yslam tarapyndan 13 years ago

Ahal gozeli!

Sen waspyn sozlesem Ahal gozeli
Sen shanyna duzerin men gazaly,
Gel ikimiz bileje gezeli
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Bahar geler guller guncasyn acar
Kime shatlyk kime gaygysyn secer,
Soyyan sozun menin bagtymy acar
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Gozellerin sensin jahan...

Dowamy »

2881 67
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Pişijek

Bir adamyng pişigi bar eken öyünde gijeleri seslenip yatyrmayan eken. Adam pişigi alyp daşyrak bir yere zyngyp gaydypdyr. Öyne gelende pişik yanede öngünde eken. Ertesi daşyrak zyngayyn gelmesin diyip daş yerlere alyp didipdir öyne gelse yene önünde eken. Songra yane de alyp daş yerlere gidipdir pişigi goyberip bir çilim çekip öyne jang edipdir tel...

Dowamy »

1716 18
Köneler, NMG tarapyndan 13 years ago

Alo Altynasyrmy?Men MTS

-Alo Altynasyrmy?Men MTS,salam....

Altyn asyr:-guk guk guk abonentin telefony öçürilendir.Ýada ol hyzmat ediş çäginden daşardadyr.

MTS:-(täzeden aýlaýa)Alo Altynasyrmy?Men MTS,salam....

Altyn asyr:-Deýýus ýene geljek bolýaňmy.Meň näçe manat pulumu iýýäň.sen gaty gymmatçyl.

MTS:-Dursana bir...

Dowamy »

1911 18
Köneler, zaman tarapyndan 13 years ago

Degishme! Dushunjesi pes bolan adamlara okamagy maslahat beremok!

indi 5 sany prezident turkmenistandan orsyetden turkden yapondan amerikadan bular oturyp icyarler, sonra gezekli gezegine turup tost aydyp bashlayarlar, orsynky turup bolun yagny turkmenistanda yok orus gyzlary ucin icelin diyyar, sonra turk turup bolun turkmenistanda yok turk halylary ucin icelin diyyar, sonra yapon turup bolun turkmenistanda yok...

Dowamy »

2197 14
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago