Hudaya shukur

\"saher turup syl yüzüňe chagany,päkliginde bolup bilsen shoncha bol,sen sanama gara sachyn agyny,sen sagaman orenine moncha bol!!biz hemmamiz shatlyk u/n dogulduk,shonun u/n gechdik ynha shuncha yol,shat gunlerin az bolanyna gynanma,shat gunlerin bolanyna moncha bol!!goňşyňy gozgama göçmesin goňshyň,goy ochmesin,sen olcherme oduny,ayaklaryň ätjek...

Dowamy »

2411 7
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

Familiyalar üytgemelimi?

salam!nireden çykdaý diýip geň galmaň.garaşsyz boldyk hudaýa şükür,köp zat üytgedi,taryhymyzy täzeden yazdyk,pulumyz,gerbimiz,kasamymyz,alfabitimiz(harplarymyz) aýry.yokaryda edil kelläme gelenleri yazdym.düypden özgerişiklikler boldy.16 ýyl boldy yöne familiyalarymyz,entägem ov,yev,ova yeva bilen gutaryar.hä atamyzyň adyny(oçetvo) hem iç,na bilen...

Dowamy »

2372 18
Köneler, gerkez tarapyndan 15 years ago

grip

salam kompyutersikler gowymy yagdaylarynyz siz grip barada name aydyp bilyaniz

Dowamy »

2615 10
Köneler, Gyzylgul tarapyndan 15 years ago

Photoshop ulanýas


photoshop bilen iş salşyp başlanyma eyyam 3 ýyla bolandyr, käwagt içim gysan wagty oturyp birini maymyn etmek bolsun, gowy görýän maşynyňy özüňe görä bezemek bolsun, multik çekmek, surat reňklemek(köneden galan ak-gara suratlara täzeden reňk bermek) meň halayan zatlarymyň(hobby) arasynda..
1-2 günlükdede ay edere işem yok kan ulanma...

Dowamy »

2521 10
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Hytayda tasin piramidalar

hytayda tasin piramidalar tapylypdyr.

\"tapylypdyr\" diymek yalnyş bolar, sebabi hytayoziklar ol piramidalar hakda önem bilyardiler, yöne dünyaden gizlejek bolupdyrlar.

sputniklardan çekilen suratlar arkaly başga döwletlerem bu piramidalaryn bardygyny öwrendi.1994 yylynda Hartwig Hausd...

Dowamy »

2182 5
Köneler, japbakow tarapyndan 15 years ago

Nakyl düzmeşek

Salam gadyrly agzalar. Daway nakyl düzelin.

Ine men birinji nakylym:

\"Sabyr ajy, sony süyji; dagy yykar onun güyji.\"

Dowamy »

2514 26
Köneler, japbakow tarapyndan 15 years ago

Türkmenistan donyar...-26...C...Ayaz

Şu gun Turkmenistanyn Altyn Asyr:Turkmenistan kanalyna seretdim.shonda Turkmenistanyn howasy hakynda habar berildi.
Habarda Turkmenistanda gar yagyandygy yollaryn surchek boljakdygy habar berilyar.
Howanyn gundizine ortacha alamyzda -10 dereje gijesi bolsa ortacha -20 dereje hatda Dashoguz,Mary,Ahal welayatlarynda -24...-26 dereje Aya...

Dowamy »

4433 28
Köneler, Lider tarapyndan 15 years ago

Hemmesi ogurlyk...

kabiriniz diyyaniz turkmenler dashary yurtdan aydim klip kan ogurlyk edya eylen beylennn ..
bulary gorup shukur edaymeli .. ;)

hytaylar wobshe dagady ...

Mercedes C vs Geely Merrie 300

Dowamy »

2857 14
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Bal suyji baldan hem bala suyji

onnun agsham ishden chykyp kommecheska baramda bir gyzjagash gordum. komerchiskidaki oglandan arzan gulakhalkaryn bahasyny sorap dur. menem kime alyan ony diydim, onyn jogaby \"jorama\" ...ey chaga how entek 1-2 njo klasdyr bolsa...belki ondanam kichi...bir gun sonra yene ishden son baramda shol bar...indi bolsa sacha dakylyan zakolka aljak bolup d...

Dowamy »

3826 76
Köneler, Achilles tarapyndan 15 years ago

Okan bilin

oglanlar-gyzlar gayrat edip Türklere tmda aylyk 50 dollar diymayin. Namys meselesi. Eger namysy bolmayanlar başga mesele..

Dowamy »

1781 10
Köneler, sada_19 tarapyndan 15 years ago

Dünýäň ýüzündäki baýramçylyklar

Kim haýsy ýurtdaky baýramçylyklary gowy görýä? Bilýän baryňyz TM baýramçylyklaryny diýjegiňizi ýöne olary bizem gowy görýäs. Olaryň daşyndan halaýan baýramçylyklaryňyz hakda aýdyň! Ýa bolmasa nähili üýtgeşik baýramçylyklary bilýän bolsaňyz şolar hakda!
*Men hindileň “HOLI” baýramçylygyny halaýan. Barysy biri-birlerine her tüýsli reňkli kras...

Dowamy »

5742 36
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

: : . . nirden internete giryarsiniz . . : :

Salam talyplar ! Hemmaniz saglykmy? Natya?. Talyplyk keyp beryarmi?:) Neme diyjekdim.. Göryan welin köp zat yazylypdyr.. Munça zady nadip oylap tapyarsynyz.. bu bir...
İnternede köplenç nirde giryaniz .. ine bulam iki...
Men bir sanayyn hany gabat gelermika..
e-net cafe..mi
ya da öyde mii..
Y a da üç ayagyn üstü...

Dowamy »

2552 17
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 15 years ago

E_M_I_L_I_O

Is eny body from GREAT CITY TURKMENABAT???

Dowamy »

2793 62
Köneler, E_M_I_L_I_O tarapyndan 15 years ago

Flex\'iň peýdalary we zyýanlary


f - future - geljek
l - leader - ýolbaşçy, lider
ex - exchange - alyş-çalyş
student program - okuwçy programmasy

terjime.com ;)

näme bu flex? flex ýewraziýadan(şol sanda türkmenistan) okuwçylary alyp olary amerikada bir ýylyň dowamynda bir amerikan maşgalasynyň ýanynda saklap, okuwyna dowam...

Dowamy »

5124 66
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

Kem taraplarymyz

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!
bu sayta agza bolanyma yeterlik wagt bolandyr, yone barde ilkinji açyan temam. Birinji temamy bolsa
oz yalnyshlarymyzy owrenip olary duzeltmek barada yazasym geldi. Dunyadaki bar problemalaryn bashynda, belki-de,
adamlaryn (ilki bilen ozume degishli) oz kem taraplaryny bilmeyshi, bilse-de sh...

Dowamy »

2282 17
Köneler, merwli_gyz tarapyndan 15 years ago

Men kim bolmaly

\"bireyyam gün yaşdy,garaldy dünya, bakyp dur zemine müň gözli asman,dostum yatyp bolmaz geçilen günden,edilen işlerden bir söhbet achman.dury payhas bilen,dury aň bilen,ne iş etdik yza bir garaly biz,kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,diňe özümizi yazgaraly biz.yagşylygymyz il iichinde orun alar,emma günä hakda dymmak gerek dal,bugin günälerimiz...

Dowamy »

2992 44
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

Ejanin mukaddesligi barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men yany Ejenmi ya halashyan gyzyn atly mowzugy okap, bu mowzugy acmaga karar berdim, ilki bolan wakalary yazayin:


Siziň bilen eje merhemedi barada ýene bir hekaýany paýlaşmak isledim:

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony...

Dowamy »

4298 28
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Hatyra güni mynasybetli, Gokdepe galasyndaky şehitlerimize näme sowgat edip bileris?


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sow...

Dowamy »

2256 9
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

türkmençe forum

men turkmence forum hakynda soracakdym.belki içiňizde bilyäniňiz bardyr.menä düşünmedim.forumuň şartlary diyen bir yer bar hicbir şert hem yazanok.forumda köp yerde türkmençe sözlerin yerine türkçe sözler bar.forumu guranlar türkmenler däl öydyän!?

Dowamy »

2608 8
Köneler, gerkez tarapyndan 15 years ago

Ayralyk Azaby...

Ayralyk azabyn çekip dostlarym,
Gaygyly men,bilyan onyn sanjysyn.
Söyga yuregimi yakyp dostlarym,
Duydym ayralygyn gaygy-unjisin.

Ilki Watan diydim,sonra dost-yarym,
Enen-atan yoklygyny duydym men.
Yanymdan ayrylmajak yalydy,
Chyn yurekden gulmegi-de goydym men.

Okuw diydim gal...

Dowamy »

2117 7
Köneler, Lider tarapyndan 15 years ago