Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

[b][url=http://www.swisstagwatch.top/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b]Replik Schweizer Uhren[/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika
Uhren
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika


Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

Dowamy »

20 0
Sport, madomayad tarapyndan 5 days ago

Uhren

[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b]Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika[/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 5 days ago

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches zum Verkauf Online !

[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren ReplikaUhrenMechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches...

Dowamy »

27 0
Bilim, madomayad tarapyndan 5 days ago

Dosduma...

Gaty gen sozlem "Onki in gowy dost"
Eger sizde yok bolsa,gowy
Meselem mende ha bar
Has dogrusy bolupdy
Hazirler bizler asla indi dusamyzogam

Arada aylandym ZaMosta
Sag tarapymda tanys dworlar,yadyma dusdi Satlyk
So bada ayladym oy telefonyna,allo salam Maral gelneje
Men Sapar,Satlyk...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, Saparguly tarapyndan 6 days ago

Söýermiň şonda!?

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?!

Ykbal ýollaryny geçsem seň bile,
Söýsem gözüm, sözüm, janym - dem bile,
Meň ýüregme düşünýärkä hemmeler,
"Söýýän"...

Dowamy »

139 5
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 week ago

Hekaya

Hemmäňize salam.Ertiriñiz hayyr
Gadym zamanlarda bir patşa bar eken. bu patşa aragy gowy görýän eken. günlerde bir gün patşa hemme wezirlerini ýanyna çagyryp, "kim meniň aragymy taşladyp bilse ýarty baýlygymy şoňa berýän" diýipdir. bir wezir nädip taşlatmaly diýip pikirlenip barýarka derwezesi açyk jaýa gözi düşýä. bu howlyň içinde bir owada...

Dowamy »

202 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Geliñey oyun oynaly

Gelin gowusy uy$üp oýun oýnalyñ, hormatly talyplar "$äherler" oýnuny köpüñiz bilýänsiñiz, men häzir gysgajyk dü$ündireýin, bir oýunçy bir $äheriñ adyny aýtýar, beýleki oýunçy bolsa birinji oýunçynyñ aýdan $äherindäki sözüñ soñky harpy bilen ba$laýan $äher adyny aýtmaly! MESELEM: Berlin- Nebitdag- Gomel.... Oyuny $eýle tertipde dowam edibermeli, oýu...

Dowamy »

197 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Söýdim, söýülmedim...😢

Kitap okap otyrkam, gözimi bir nokada dikip galypdyrn...
Şol nokatda seň mylaýym, gülüp duran ýüžüňi, oýunçylja gözleriňi görmek isledim... Ýöne ňäme üçindir bu gezek görip bilmedim... Hemişekiler töweregimden gitmeýän, oýalykda, ukyda hemram bolan " Unudylmajak" keşbiň hany nirlere gaýyp boldy? Ojar odunyň alawlap ýanyşy deý alawlan şol yş...

Dowamy »

106 2
Edebiýat, Cxase tarapyndan 1 week ago

Ertir.com agzalarnyn doredijiligi

gosgylar yygyndysy

-indirmek ucin
https://cloud.mail.ru/public/BbK1/QawKfXvJj

Dowamy »

171 6
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 1 week ago

Kerki

Kerkili agzalarymyzdan barmy
Ba bolsa habarlasyñ
+99364290174

Dowamy »

110 7
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Telewizor Hakda Bilmeli zatlarymyz📺

­Telewi­zor (te­le­wi­zor pri­ýom­ni­gi) (lat. Te­levso­ri­um – daş­dan gö­rü­ji, grek dil. τῆλε – daş we lat. Video – gör­mek) – sim­siz ka­nal­lar­dan ýa-da ka­bel­den be­ril­ýän (şol san­da wi­deo­sig­nal dö­red­ýän en­jam­la­ryň sig­nal­la­ry ýa-da te­le­wi­zi­on prog­ram­ma­la­ry – my­sal üçin, wi­deo­mag­ni­ta­fon­lar we beý­le­ki­ler) şe­ki...

Dowamy »

117 8
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Şatlyk Hudaýberdiýewiň terjimeleri

Nazym Hikmet /

ÜÝTGEŞIGEM DÄL EKENIŇ ÖZGEDEN

Yşk göremok gözleriňde öňki dek,
Ýolnupdyr kalbymdan söýgiň örki-de,
Meň ruhum kän ardy, nobat seňkide,
Sebäp senem üýtgeşik däl özgeden.

Gije geljek ýoluň garap düýnjügem,
Bu gün gaçyp barýan sessiz-üýnsüzem.
Kalbyma seredi...

Dowamy »

88 8
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Durmus Sapagy

Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüze çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar. Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa doly giri...

Dowamy »

164 8
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Iphone sowuk howada näme üçin agyr işleýär?

Şu günki günler köçeler sowady. Sowuk howada okuwa, işe gatnaýan ildeşlerimiz bar. Şol ildeşlerimiziň arasynda hem Iphone smartfonlaryny ulanýanlar bar. Sowuk howada Iphone smartfonlary gowy işlemeýär. Olar sowuk howada doňup işleýärler ýa-da öz-özünden öçüp galýarlar. Gyş pasly – bu pasyllaryň naýbaşy, tebigaty gözellige getirýän we ähli adamlaryň...

Dowamy »

127 11
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

TM RECORDS ilkinji sargydy üstünlikli tabşyrdy!

Ýenede salam hormatly okyjylar, aradaky TM HYZMAT-dan täze TM RECORDS atly kino, seriallary sargyt edip bolýan internet dükanynyň ýakyn wagtda açyljagy barada gürrüň beripdim. Ine indi bolsa dükan üstünlikli açyldy we TM HYZMAT ilkinji sargydy kabul edip, üstünlikli tabşyrdy. bu barada tm hyzmatyň özi aýdyp berýär.

TM FILMS programma...

Dowamy »

108 3
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 week ago

TM HYZMAT imo akkauntlaryny ýitirdi???

Salam hormatly agzalar, men ýene-de sizi TM HYZMAT internet karhananyn tazelikleri bilen tanyşdyrýan, arada imodaky TM HYZMAT-a degişli akkauntlar ýapyldy we operatorlar imodaky işleri duruzmaly boldylar, bu barada tm hyzmat aýdyň maglumat berenok, emma ýakyn wagtda SARGAMALY internet dükany häzirki wagt imoda işlemeýän +99363014999 belgiden täze +...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 week ago

🤗

Offshore Romance on Google Play is the best dating app I have used. But there are alot of others you can try. https://goo.gl/FGxjSL

Dowamy »

37 0
Sorag-jogap, MarishkaMari tarapyndan 1 week ago

Okuwa girmek ucin

Salam. Men su yyl okuwa girjek bolyan . Mana yokary okuw jayyna girmek ucin Turkmenistanyn taryhy we Turkmen dili we edebiyat derslerden giris synaglarynyn soraglary bolsa ugradayynda hayys egerde jogaplaryda bar bolsa ugratsanyz begenerdim. Hayys bolsa ugradyn

Dowamy »

86 0
Bilim, Sorag-jogap tarapyndan 1 week ago

Sensiz

............................................

Dowamy »

174 6
Edebiýat, Altynjan hatyn tarapyndan 1 week ago

Talyplar hakda nakyllar.😊

Ýatan talyba dekanam degmez.

El hünäri il gezer Talyp haky ýol gezer.

Ir tur nyzama dur alty somsany artyk ur.

Talyba müň dürli çärede azdyr.

Çagaly öý bazar Talyply öý tozar.

Gazana ýanaşsaň garasy ýokar Talyba ýanaşsaň çäresi.

Aý dogsa älem görer Talyp gijik...

Dowamy »

154 0
Täzelikler, Cxase tarapyndan 1 week ago