Screenshot #7

please...

Dowamy »

96 2
Sport, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Ýürek hakynda pähim-paýhaslar...

1. Ýürek akyly artdyryp biler, emma akyl ýüregi artdyryp bilmez. (Frans Anatol).
2. Dünýäde gymmat bahaly ýeke-täk zat bol-
ýar, ol hem täsirli ýürekdir (Emersan Ralf).
3. Men dilimi saklamagy başardym, emma ýüregimdäki gahary saklamagy başarmadym.
4. Ýaş ýürek hemişe uçmaga ymtylýar, ýöne nämälim uzaklygyň gorkusy on...

Dowamy »

381 4
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 days ago

Sorag-Jogap

Futbola stawka goyyanlar bamy?
Menem gyzygyp bashladym shol zada haysyna goyyanyz? Birajazyk sholar barada comment goyayynda!

AltynTop stawka goyyanyn bamy?

Dowamy »

188 15
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 days ago

Talyplara birazajyk nesihat...

Talyp öz iş gün tertibini düzende, uka we iýmitlenmäge ýeterlikli wagt sarp etmeli. Beden saglygyndan we içki güýjünden aşa işe ýapyşmaly däl. Irden ertirlik edinmän, okuwa baran talybyň matematiki meseleleri çözüp bilmek ukyby iki esse pes bolýandygy ylmy taýdan anyklanandyr. Öndümli işlemek üçin amatly şertler döredilmeli, ýogsam beýni dokumalary...

Dowamy »

1033 5
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 days ago

Düýnki oýunlaryň netijesi ⚽🏁

Please...

Dowamy »

152 15
Sport, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Screenshot #6

please...

Dowamy »

115 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 days ago

Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

443 33
Täzelikler, soho tarapyndan 2 days ago

VR barada

Bilýän bolsaňyz Matrix kinosynda adamlar wirtualny realnost arkaly däl-de Дополнений реальность arkaly oýnuň içine girýärler. Eger şol mümkinçilik halykatdan bolan bolsa nähili bolardy adam nerw ulgamyna täsir edişi nähili bolardy we şol taslamany durmuşa geçirmek üçin nähili işler edip bolar?

Dowamy »

94 1
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 2 days ago

Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

215 3
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 days ago

Yagshylary yatlap N1 (Friendship agza)

Hazir kone tanyshlarymyn icinde saytlara giryan yeketak agza bolan Friendship agzadyr. (Hazirki Pegas).

Sapa Hommadow bn 2013nji yyllaryn bashynda showagtlar meshur sayt ertir.comda tanshypdym. Onun bn ilkinji gezek 2013nji yylda may ayynyn bashynda Ertir.com bn Talyplar.comyn arasynda gecirlen Futbol dushushygynda gorupdim. Ol oyuny...

Dowamy »

571 65
Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 days ago

Şu günki oýunlaryň doly raspisaniýasy

aşakda please...

Dowamy »

134 11
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Screenshot #5

Geliň şu guňki oyunlara prognoz bereliň!!!
Men ýaly futbol fanady badyra başga-da araňyzda?

Dowamy »

203 40
Sport, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Screenshot #4

Please ...

Dowamy »

167 10
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Aydayozin

Biz inji jübüt däl,
Özüňi hödürleme maňa
sen piwo bilen çigit däl
Menä aljak däl öýlenmeli ýigit däl
Senem çykman öläý sowagdym ýüzük däl
http://web.soyguli.ru/m/music/show/?id=264

Dowamy »

187 8
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 3 days ago

Meñ zatdan galanym nirde görlen?!

1) Gaýynenesi giýewsini zäherläp öldüresi gelýär. Ol öz iýýän etinden giýewsine islän ýerinden kesip berjekdigini aýdýar. Şunluk bilen giýewsi zäherlenip ölýär. Nädip?

2)Çetki obalaryň birinde bir ýetim oglan bolupdyr. Ol bir gün aw awlamak üçin tokaýa gidipdir. Köp wagtlap aw awlap bilmän awsyz yzyna dolanmaly bolupdyr. Ol ýöräp gel...

Dowamy »

485 35
Sorag-jogap, yyldyz. tarapyndan 3 days ago

Screenshot #3

Degişmejik.....

Dowamy »

245 5
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

#logika. beynidaki "sharik'leri yaglalyn!"

ozi yonekeyje logiki mesele.

fermada shular bar:
2 at, 1 tovshan, 1 gujujek, 1 pishik, donuz we onun jojugy, sygyr we tanasy (gole), indyuk we gaz. in sonunda fermanyn eyesi iti bilen geldi, JEMI HASAPLASAK NACHE AYAK BOLDY!?

Dowamy »

620 148
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 days ago

Screenshot #2

Çelsi toparynyň iň uly ýalňyşlyklary

Dowamy »

128 1
Sport, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

Screenshot #1

Dowletjan Ýagşymuraw barada
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Dowamy »

189 3
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 3 days ago

@Black Wolf agza bn söhbetdeşlik)))

salam Gowmy ýagdaýlaryňyz?
+ Gowy, Hudaýa şükür. Siz nähili?
-Gowy ýagşy.Ahyryn belenen günem ýetip geldi. Gürrüňdeşlige başlabereýlimi?
+Howwa
-Ilki bilenä, bilyänsiňiz. Men sizi talyplar.comda black wolf dp tanadym.
+Howwa
-Black wolf ! Siz ilki gysgaca özüňiz barada tanyş etseniz?
+ Adym Myrat, A...

Dowamy »

453 26
Edebiýat, Nätänyş adam tarapyndan 3 days ago