Ata Atajanow

Eger ozun ozga yagsylyk etsen
Mena marekede magtanma diyjek
Eger ozge sana yagsylyk etse
Ile buslamaga yaltanma diyjek.

Dowamy »

74 0
Edebiýat, Gijeki ýyldyz tarapyndan 6 days ago

Maksadyňdan dänme...

"Reňkleriň Piri" diýip tanalýan bir ökde suratkeşiň şägirdi okuwyny tamamlaýar. Uly ussa şägirdini ugradanda, çeken suratlaryny şäheriň iň bir köpüň gelýän-gitýän ýerinde ýerleşdirmesini we ýanynda-da bir gyzyl ruçka goýup, halkdan halamadyk ýerlerine x goýmalaryny haýyşt eden bir yazgy taşlamasyny isleýär. Ol şeýle hem edýär.

Okuwçy...

Dowamy »

142 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Android üçin Kitap ýasa

Bu gün men size Android sistemada "Kitap" ýasamagy öwretmekçi!
Munyň üçin size hiç hili kompýuter dillerini (Java, Python, C++, C# we.ş.m) bilmek gerek bolmaz. Diňeje şu temany ünsli okap düşünmek gerek.
Hany onda başlalyň munuň üçin size Android Book App Maker atly programma gerek bolar (indirmek üçin linki aşakda goýaryn).
Bu...

Dowamy »

112 1
Tehnologiýa, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Çeper smsler

Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Saňa bir tapmaçam bar, her erkekde bardyr uzynlyklary tapawutlydyr. Öýlenmänkä özi, öýlenensoň aýaly bilen bile ulanýar. Mi...

Dowamy »

227 6
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 week ago

Ýaşaýyş üçin göreş

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

107 2
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 week ago

Älemiñ ölçegi barmy?

Salam talyplar.com-yñ hormatly agzalary. Sizden (özümi gyzyklandyryan) şeyleräk sorag sorasym gelyä. Biziñ yaşayan giñişligimizdäki ähli materiýalary gurşap alýan Älem ginisligiñ içinde öçegsiz jisim yokmyka diyyan. Islendik jisimiñ ölçegi näçe uly bolsada sanlar bilen gorkezip bolar. Onna sol ähli jisimleri ozunde saklayan "Älem giñişliginiñ olçe...

Dowamy »

125 4
Sorag-jogap, Yakubov tarapyndan 1 week ago

Hasyl toýy-Rysgal toýy

Türkmen topragy-rysgally, döwletli toprak. Babadaýhanlarymyz ak bugdaýyñ gadymy mekany hasaplanylýan türkmen topragynda pagtanyñ, guşgursak bugdaýyn, şalynyñ bakja hem gök önümleriñ bereketli hasyly ýetişdirilýär.

Ýurdumyzda pagta we galla Hasylyny ösdürmegiñ we gaýtadan işlemekligiñ milli oba hojalyk toplumyny ösdürmegiñ esasy ugurl...

Dowamy »

69 1
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 week ago

Terjimeler

Ikimiziň hem bahanalarmyz bardy. Meň bahanalarym seniň ýanyňa golaýlaşmak üçin, A seniňki bolsa menden gitmek üçin. Ikimiziň hem ýalan sözlerimiz bardy, men has hem söýip bilmek üçin ýalan sözledim. A sen bolsa, söýýän ýaly görünmek üçin ýalan sözlediň. Howwa biziň ikimiz hem günäli, sen meni ýalanlaryň bilen ynandyranyň üçin, Meň günäm bolsa şol ý...

Dowamy »

123 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 week ago

Праздник урожая!

Культ матери-земли является одним из самых древних и распространённых в культуре различных народов. С ним связано множество традиций, главные из которых относятся к сбору урожая.

Весь процесс сбора - от начала до конца - сопровождался ритуальными обрядами, а завершался грандиозным праздником. Основной целью было почтить Землю, давшую...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 week ago

Seniň şanyňa

Seň keşbiňi synlap durdum bir salym,
Uz näziň bar, görküňe has görk goşýan,
Küştdepdi depýärsiň galgadyp eliň,
Örüm saçlaň ak gollarňa çolaşýar.

Otyryn gözlerimi aýyryp bilmän,
Aýyraýsam derdime has dert goşýaň.
Seniň dideleňde gözlerim galyp,
Nazarym seň nazaryňa çaknyşýar.

Çe...

Dowamy »

124 1
Edebiýat, yoga tarapyndan 2 weeks ago

Geçmişde bolan waka

Bir gün Hezreti Omar ( Allah ondan razy bolsun) halyf wagty onuň ýanyna iki sany adam bir ýaş ýigdiň hersi bir tarapyndan tutup südürläp älkeldilerde oňa ýüzlenip :
—Musulmanlaryň halyfasy ine şul ýaş ýigit biziň kakamyzy öldürdi şuňa jeza berip adalatyň bilen höküm görmegiňi soraýarys —diýýärler. Onda Hezreti Omar ýaş ýigde garap aýdypdyr:...

Dowamy »

228 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 2 weeks ago

Dante ve Islam

Dante ve İslam | D&RDante ve büyük eseri için, yüzyıllar boyunca sayısız kitap ve makale yazılmış, ancak içlerinden biri, yarattığı şaşkınlık ve hatta öfke dalgasıyla, hepsini geride bırakmıştır: Miguel Asin Palacios'un La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia'sı ya da Türkçe çevirisinin başlığıyla: Dante ve İsl...

Dowamy »

95 0
Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 2 weeks ago

Aglaýan çagalary urmaň

"Çagaň iki aýa çenli aglamasy,
Şehadetdir.

Dört aýa çenli aglamasy,
Allatagala ynançdyr.

Sekiz aýa çenli aglamasy,
Pygambermize (s.a.w.) salawatdyr.

Iki ýyla çenli aglamasy,
Eje, kakasyna istigfardyr.

Hadysy Şerif.

Terjime eden Gurban Geldiýew.

Dowamy »

183 2
Bilim, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Okuw barada

Salam aranyzda germanyada ya italyada okayan barmy sorajak zatlarym bardy eger okayan bolsanyz gylyjov99@list.ru havarlasayyn

Dowamy »

255 6
Sorag-jogap, .... tarapyndan 2 weeks ago

TMCHAT.TK

SALAM, AGZALAR WE MYHMANLAR!MEN SIZI WWW.TMCHAT.TK SAÝDYNA TEKLIP EDÝÄN!


SAÝT TÄZE ACHYLDY AHLI MAGLUMATLAR WE YUKLEMELER ONDE!!!


DOLY MAGLUMAT: WWW.TMCHAT.TK

Dowamy »

157 0
Täzelikler, XuSha tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň muzeýleriniň taryhy

Türkmenistanda ilkinji muzeý toplamasy 1894-nji ýylda ýygnalyp başlandy. Eýýäm şol ýyllarda ol esbaplar türkmen halkynyň taryhyna, arheologiýasyna, etnografiýasyna, tebigatyna we şekillendiriş sungatyna degişlidi. 1897-nji ýylda taryhy wakalaryň esasynda Gökdepe muzeýi hereket edip başlady. 1899-njy ýylyň 17-nji martynda Aşgabatda resmi ýagdaýda Za...

Dowamy »

115 2
Bilim, Gurban93 tarapyndan 2 weeks ago

Dostluk.ru

Dostluk.ru saýtyna girizilen täze üýtgeşmeler

1. Öz profiliňe girip sowgatlary indi görüp bolýar.

2. Mowzugy pikirlerde paýlaşyp bolýar.

3. Baş sahypada, Şu aý diýen ýere bassaňyz, şol aýda açylan mowzuklary görüp bilersiňiz.

4. Saýtyň ilkinji android programmasy, saýt baş sahypasyndan ý...

Dowamy »

131 1
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 2 weeks ago

B.Hudaýnazar

Garaz, kimiñ-kimdigi
Ahyrsoñy bilinýä
Bilmän galsak näderdik
Şükür Alhamdyralla

Dowamy »

242 0
Edebiýat, arzuwym tarapyndan 3 weeks ago

Gundelik.lark.ru

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Eger siz gyzykly hekaýalary manyly goşgylary gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsañyz onda sizi Gundelik.lark.ru saýtyna çagyrýarys. Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarow döredijilik dünýäsine syýahat edersiñiz. Onda näme mähribanlar okamak sizden ýetirmek bizden bolsun. Gundelik.lark...

Dowamy »

153 0
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 3 weeks ago

Atabaý Çarygulyýew Mekdep ýyllarynda

Sazy we sözleri Apbas Mämmedowyňky

Mekdep ýyllarynda sen mejnun etdiň,
Nä günlere salyp maksada ýetdiň.
Bu gün bolsa özgäň  hyýalna gitdiň,
Ýa hazan urdumy hatlaryň seniň?

Sen namart, sen namart, meni aldadyň,
Süýji arzuwlaryma böwet bagladyň.
Bu gün bolsa göz ýaş bilen agladyň,

Dowamy »

169 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago