Hatynlaryñ haky äriniñ boýnunda bolmaklygynyñ beýany

  HATYNLARYŇ HAKY ÄRINIŇ BOÝNUNDA BOLMAGYNYŇ BEÝaNY   Resul alaýhyssalam aýtdy. Her kim hatyn alsa, ol hatyna çykdajy bermese, ol äriň jaýyny dowzahda eder. Äriniň boýnunda hatynyň bäş haky bardyr. Owwal - hatyna öý içinde iş buýurgaý. Ikinjiden - näme öwretse kadasy bilen öwretgeý. Üçünjiden - halal tagam bergeý. Dördünjiden - «dünýä (mal) toplap...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Parzy kipaýa bolan ylmyñ beýany

«Adatlar» çärýeginiň öz içine alýan zatlary «Ybadatlar» çärýeginiň öz içine alýan gatnaşyklaryndaky halal-haram zatla­ryň beýanyny bilmezden aýratynlykda dürs gurnalmaýar. «Fykh ylmynyň garaýan esasy zatlary ahyret işleridir. Olar iman, namaz, zekat we halal-haramdyr» diýip sorasaň, onda biz saňa: «Sen fakyhyň ahyr maksady barada oýlanyp görseň, on...

Dowamy »

47 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Pygamberleriñ sany we derejeleri

Ilkinji pygamber hezreti Adam atadyr (a.s.). Iň soňky pygamber bolsa, hezreti Muhammet Mustafadyr (s.a.w.). Bu ikisiniň aralygynda ençeme pygamberler gelip geçipdir. Olaryň sany barada Kurany Kerimde anyk maglumat berilmeýär. Ýöne bir aýatda:«Kasam bolsun, senden öň hem pygamberler iberdik. Olaryň arasynda saňa kyssalaryny habar berenlerimiz hem ba...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Pygamberleriñ sypatlary

Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144).Ynsanyň synagynyň doly, adalatly bolmagy üçin, özlerinden pyg...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Ýagşygylyk perzendi dünýä getirmek üçin är-aýalyñ bilmeli zatlary

Bismillähirrahmanirrahim

Kämil perzent Watanyñ göz-gylagy
Baş agza (är-aýal) halallyk urbasy

Taňrytagala  Adam  atamyzy  ýaradyp  geýindirýär,  zynatlar  bilen  bezeýär. Şol  wagt  Muhammet  pygamberiň  nury  onuň  maňlaýyna  on  dördi  gijäniň  aýy  ýaly  röwşenlik  berýär.  Taňrytagala  Adam  atanyň  başyny  ...

Dowamy »

86 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Kitapcy saýtyna bir günki girenleriñ maglumaty

Kitapçy saýtyna bir günde (15.11.2019 ý) (birinji surat we bir hepde-de (07.11.-den 15.11.2019-a çenli) (ikinji surat) ýurdumyzdan we daşary ýurtlardan girýänleriñ statistika maglumaty.
Döredijilik b.n meşgullanýan ýaşlar ü.n okyjy gatlagyny edinmäge giñ mümkinçilik.
Geliñ, agza boluñ we eserleriñizi paýlaşyp okyjylaryñyzy begendiriñ.

Dowamy »

103 1
Täzelikler, wagt tarapyndan 4 days ago

Beden hereketiniñ we asudalygynyñ ýagdaýy

Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdigini unutmaň. Beden hereketi, adam süňňünde döreýän artykmaç ýaglary eredýär, çünki ýaglargan basyşy ( ضغط الدم ), süýji kesel ( السكر ), bogunagyry ( التهاب المفاصل ) ýaly dertleriň döremegine giň ýol açýar. Kadaly beden hereketi süňňüňden zyýanly maddalaryň bölünip aýrylmagyn...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarynda bilip goýmaly zatlary hakynda (Muhammet Nasyr Horasany)

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilýänlerinden bilmeýäni kändir. Her bir är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilmegi, olary ýerine ýetirmegi, öwrenmegi zerur bolup durýar.
Jübütdeş är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarda bilmeýän zatlaryndan mahrum bolýandyklaryny köpler bilmeýärler.
Bu bölümde biz size är-aýalyñ jynsy gatnaşyklaryndan öñ ýerin...

Dowamy »

284 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky telekeçiler we ýuridik şahslar üçin internet banking hyzmatyny hödürlemäge taýynlanýar

“Rysgal” PTB menzilara bank hyzmatlary arkaly müşderilerine hasaplaryndaky serişdeleri uzakdan dolandyrmaga we hasaplaşyk amallaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
. Häzirki wagtda bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn işleri tamamlandy.

“Rysgal” PTB menzilara bank hyzmatlary (MBHB) arkaly müşderilerine hasaplaryndaky serişdeleri...

Dowamy »

84 0
Täzelikler, bank tarapyndan 5 days ago

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

1. Jynsy gatnaşykda mustehap (diniñ buýrugy şeklinde edilse sogap bolýan hereketler) bolýan zatlaryñ biri hem ''Euzubillähimineşşeýtanirrajim'' (Bismillähirrahmanirrahim) bilen başlamalydyr. Niýeti özüñi we aýalyñy zynadan goramak we haýyrly nesil ýetişdirmek üçin etmeli.
2. Jynsy gatnaş...

Dowamy »

223 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Jynsy gatnaşyk

JYNSY GATNAŞYK

Kim ýagşy we salyh perzent edinmek islese, esli wagtlap ýanaşmadan saklansyn. Soňra ilki täret alsyn. Uzak wagtlap oýnaşandan soňra aýalyna ýanaşsyn. Jabyryň Resulalladan getirýän hadyslarynda, «Öýleneňde biri-biriň bilen oýnaşar ýaly gyz saýla» we «Birek-birege oýnaşmazdan ýanaşmagy Resulalla gadagan etdi» diýilýär. Ý...

Dowamy »

187 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Söýgüli pygamberimiziñ öýlenenlere ýüz wesýeti

Söýgili Pygamberimiziň (s.a.w) öýlenenlere 100 wesýeti

ÖÝLENMEGIŇ FAZYLETI1. Hezreti Aýşa razyýallahu anha gürrüň berýär: Resulallah aleýhyssalatu wessalam aýtdylar ki: «Nika meniň sünnetimdendir. Kim meniň sünnetime amal etmese, ol menden däldir. Öýleniň! Çünki men beýleki ymmatlaryň ýanynda siziň köplügiňiz bilen öwünerin. Kimiň ma...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 days ago

Bilyan bolsanyz kyn gorman jogabyny yazayyn komentariya

Ol bütin dünýa oziniň döredijiligi, söygi hakda ýazan eserleri arkaly tanalan ol, 56 ýaşynda öziniň doglan güninde aradan çykan. Ol kim?

Dowamy »

128 2
Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 6 days ago

Mähirliligiň üstünlige täsiri

Jemgyýet we onuň ösüşi barada ders berýän bir professor talyplaryny ýurduň çetki etraplarynyň birine iberýär we ol ýerde ýaşaýan 200 oglanjygyň şol wagtky ýagdaýyny derňäp, her bir çaganyň geljegi barada çaklamalaryny ýazmagy tabşyrýar.

Talyplaryň ählisi diýen ýaly, düýpli derňewlerden soňra: – “Bu çagalaryň geljegi barada oňyn pikir...

Dowamy »

72 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Halanmaýan mugallymyň esasy aýratynlyklary

Ş. Littler we F. Buklles ýaly pedagoglar halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny seljeripdirler. Halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny, munuň şeýle bolmagynyň sebäplerini öwrenipdirler we şeýle netije çykarypdyrlar:

* Okatmagyň usullaryny göwnejaý ulanyp bilenok;

* Synpyň içinde tertip-düzgüni saklap bilenok;

Dowamy »

99 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Ýüregiňiziň sesi

Bu hekaýa bir atýatakdan başga atýataga, bir ýaryşdan başga ýaryşa aýlanyp, seýislik edip güzeranyny görýän gezende adamyň ogly barada. Ol oglan orta mekdebiň 7-nji synpynda okaýarka mugallymlary okuwçylara ulalanlarynda kim bolmak isleýändikleri, näme bilen meşgullanaslary gelýändigi hakynda öýde düzme ýazyp gelmeklerini tabşyrýar.

...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Täsin adam

Magtymguly atamyzyň: “Adam bar müň tümen iýdirseň azdyr” diýip belleýşi ýaly, durmuş ýollarynda duşýan ýagşy ynsanlar seniň ykbalyňyň hem gözelleşmegine sebäp bolýarlar. Çünki her gün dürli wakalara baý bolan bu barlygyň çylşyrymly ýollarynda azaşman, arzyly pellehana ýetäýmek ýeňil-ýelpaý iş däl. Emma niýetiň päkliginde, gowy adamlaryň barlygynda...

Dowamy »

70 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Içiňdäki kinäniň agramy

Bir orta bilim berýän mekdebiň sylanýan mugallymy sapak wagty okuwçylaryna: «Meniň size bir teklibim bar» diýipdir-de, olardan «Siz durmuş barlag tejribesini geçirmek isleýäňizmi?» diýip sorapdyr. Çagalar şol mugallymy gowy görýän ekenler. Şonuň üçinem hemmesi bir agyzdan «bolýa-da, bolýa…» diýşip, ikirjiňlenmän, mugallymyň teklibini kabul edipdirl...

Dowamy »

85 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Bilim we başarnyk

BILIM – degişli çeşmelerden öwrenilip, işe akyl ýetirişi ýokary derejä göterýän ynam.

BAŞARNYK – alnan bilimleriň esasynda özbaşdak synanyşyklar, amala aşyrylýan hereketler toplumy.

… Haýsydyr bir çeper eseri ýa-da okuw kitabyny okanyňda, şol ony «okadym» diýmeli däl, «öwrendim» diýmeli. Mugallym sapak düşündirip durka...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Gaharyň sabryňy ýeňip bilýär

Köp zat bilýäniňe buýsanyp: «Men ýalňyşmaryn, hata etmerin» diýme. Seniňem bilmeýän zadyň bardyr.

«Men hiç kime yrsaramaryn, uruşmaryn, men köpügören adam» diýme. Seniňem tanamaýan adamyň, bilmeýän ýagdaýlaryň bardyr.

Eger sürüji bolsaň: «Men köp wagt bäri ulag sürýän, ýol hereketiniň kadalaryny şeýle gowy bilýän we ol...

Dowamy »

96 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago