Nasreddiniň aýaly diýseň görmeksiz eken. bir gün agşamara ol uzak wagtlap aýalynyň ýüzüne seredipdir Sen, name, maňa beýle kän seretdiň diýip. aýaly ondan sorapdyr şu gün men bir owadan aýala uzak wagtlap seretdim gözümi aýyrjak bolsamam hiç aýryp bilmedim Indi şol eden günämi ýuwmak üçin oňa näçe wagt sereden bolsam, şonça wagtam saňa seretýärin diýip, Nasreddin jogap beripdir.

Köneler, marjina tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir