Gurbannazar Ezizow Ballada

Gurbannazar Ezizow / Ballada

"Sag bol, ene mekan, süyt emen ýerim,
Aglama, ene jan, gaydyp gelerin.

Süpür gözýaşyñy, bes et ahyñy,
Il üçin dogrupdyñ, düşün ahyry.

Döşüni paralap duşman güllesi,
Watan howp astynda duryan pillesi,

Merdem bol, ene jan, bes et ahyñy,
...

Dowamy »

688 0
Köneler, 2 years ago


Biziň Baýram agamyz

2004-nji ýylyň oktýabr aýynda ilkinji gezek türkmen radiosynyň gapysyndan ätläpdim. Çagalykda arzuw eden kärimde işe başlamak bagtynyň täsirinden çykyp bilmän, tolgunyp durşum häzirem ýadymda.

Meni radionyň edebi “Ylham” bölüminiň otagyna alyp bardylar, işgärler bilen tanyşdyrdylar. Şol wagt bölüm müdiri Ýazjemal Annaýewanyň ýanynda...

Dowamy »

750 0
Köneler, 2 years ago


MAZARDA ÝANAN OT Hakyky bolan waka

Bu waka 1989njy ýylda Özbegistanyñ Fergana welaýatynyñ bir obasynda bolup geçýär.

Özbekleñ adaty boýunça täze gelen gelin ir bilen turyp, beýlekiler ýatyrka, howlyny,derwezäñ daşyny goñsylaryna çenli syryp arassalaýar. Çaý demläp ertirlik taýarlap goýýar.....

Şol gun entäk howa ýagtylmanka daşary çykyp,işe başlan täze...

Dowamy »

1046 2
Köneler, 2 years ago


Maral Annanurowa barada

Maral Annanurowa barada

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Arhitektor, hudožnik, şahyr.
Arhitektorlyk hünäri boýunça:
Käri injener-arhitektor. 1980-2004 ý. Türkmen döwlet taslama edarasynda arhitektor wezipesinde Bokurdak, Oglanly, Jebel, Rawnina ýaly ýaşaýyş toplumlaryň we şahsy buýrmalaryň baş taslamalaryny hem...

Dowamy »

1351 0
Köneler, 2 years ago


Romanslar barada

Romanslar —15-16 asyrlarda Ispanýada hem dartgynly, owadan söýgi pursatly, drama häsiýetli, taryhy rowaýatlary ýadyňa salýan, ýa bolmasa, batyrgaýlygy, gahrymançylykly, ölmez-ýitmez söweşlerdäki şöhratly gadamlary, urşyň yzasyny, ýitgisini, Ene nalasyny açyp görkezýän eserler bolupdyr.
Bu bolsa ispan romanslarynyň balladalarynyň juda aragatn...

Dowamy »

679 0
Köneler, 2 years ago


Mälik Aždar Pälwan kitabyň audio ýazgysy

Esselämü Aleýküm Musulman doganlar. Bu gün size Nurnazar Jumanazarowyň toplap neşire hödürlän Mälik Aždar Pälwan atly kitabyny audio görnüşde mahmal owazly ussat halypa Setdar Abdyýewiň okamagynda size hödürleýäs. Şu salgydan ýükläp bilersiňiz https://cloud.mail.ru/public/JNwC/PodZ4YFfy
Kitap barada aýtsam kitap 1999 ýylda Aşgabatda Magaryf...

Dowamy »

1174 0
Köneler, 2 years ago


Aman Annamyradow Seni küýsedim

Geljegime umyt bilen garamda,
Söýgüli dildarym, seni küýsedim.
Söýgi älemine seýle çykamda
Syýa zülpi tarym, seni küýsedim.

Deň-duşlarym tutýar maşgala toýun,
Öz söýen gözeli bezeýär öýün.
Haçan toý tutarys biz şolar deýin,
Dillen, intizarym, seni küýsedim.

Erkim elden aldy yşg...

Dowamy »

765 0
Köneler, 2 years ago


Medeniýet ylymdan aslydyr

Abdyhekim GULMUHAMMEDOW

Her millet aýylsa gaflat ukudan,
Owal başlap aň-bilime zor eder.
Bilimsizlik derdi bir ýaman dertdir,
Çafyga derdi dek gözi kör eder.

Bilimsiz milletler her ne bolursa,
Ökde gelip, ýer ýüzüni alyrsa,
Mal-u dünýä, barça zady bolursa,
Ahyr bir gün öz-özü...

Dowamy »

598 0
Köneler, 2 years ago