Romanslar barada

Romanslar —15-16 asyrlarda Ispanýada hem dartgynly, owadan söýgi pursatly, drama häsiýetli, taryhy rowaýatlary ýadyňa salýan, ýa bolmasa, batyrgaýlygy, gahrymançylykly, ölmez-ýitmez söweşlerdäki şöhratly gadamlary, urşyň yzasyny, ýitgisini, Ene nalasyny açyp görkezýän eserler bolupdyr.
Bu bolsa ispan romanslarynyň balladalarynyň juda aragatn...

Dowamy »

458 0
Köneler, 1 year ago


Mälik Aždar Pälwan kitabyň audio ýazgysy

Esselämü Aleýküm Musulman doganlar. Bu gün size Nurnazar Jumanazarowyň toplap neşire hödürlän Mälik Aždar Pälwan atly kitabyny audio görnüşde mahmal owazly ussat halypa Setdar Abdyýewiň okamagynda size hödürleýäs. Şu salgydan ýükläp bilersiňiz https://cloud.mail.ru/public/JNwC/PodZ4YFfy
Kitap barada aýtsam kitap 1999 ýylda Aşgabatda Magaryf...

Dowamy »

707 0
Köneler, 1 year ago


Aman Annamyradow Seni küýsedim

Geljegime umyt bilen garamda,
Söýgüli dildarym, seni küýsedim.
Söýgi älemine seýle çykamda
Syýa zülpi tarym, seni küýsedim.

Deň-duşlarym tutýar maşgala toýun,
Öz söýen gözeli bezeýär öýün.
Haçan toý tutarys biz şolar deýin,
Dillen, intizarym, seni küýsedim.

Erkim elden aldy yşg...

Dowamy »

499 0
Köneler, 1 year ago


Medeniýet ylymdan aslydyr

Abdyhekim GULMUHAMMEDOW

Her millet aýylsa gaflat ukudan,
Owal başlap aň-bilime zor eder.
Bilimsizlik derdi bir ýaman dertdir,
Çafyga derdi dek gözi kör eder.

Bilimsiz milletler her ne bolursa,
Ökde gelip, ýer ýüzüni alyrsa,
Mal-u dünýä, barça zady bolursa,
Ahyr bir gün öz-özü...

Dowamy »

413 0
Köneler, 1 year ago