ilki başda özün söydün galam gaşly gyza köydüm düýşüme giren gara möydüň ýüregimiň töründe öýdüň gel gözelim sözleşeli chatta! nete gel gyz apaçan mail ýollarkaň haçan ýüregime wirus goýup gaçan ekranymda otlar saçan gel gözelim sözleşeli chatta! sörfdekäm saňa duşdym seniň bile chatta uçan guşdym imageiňi göremde çaşdım seniň üçin firewall aşdym gel gözelim sözleşeli chatta! yazan: nabelli

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir