Garasanym uchin bagyshla

Garaşanym üçin bagyşla.
Garaşmaly däldim men. Duýup
garaşýandygmy Geljek bolansyň
gelmeseňem. Gelme senem.
Gelmedikler kän bolupdy,
gelenlerden. Men bütin ömrüme
garaşyp ýörün, Hasabyn ýöredip
gelenleriň hem Gelmesemem
bolar diýenleriň. Gelme senem,
Gelseňem, gelmeseňem
Üýtge...

Dowamy »

720 0
Köneler, 10 years ago


Toy arzuwlary

Alan gelniñ gutly bolsun!
Gelinleriñ güli bolsun!
Bagt getirsin öýñüze!
Öz öýñüziñ guly bolsun!
Çalym etsin kölde sona!
Gazanmasyn hiç bir günä!
Gaýyn ata gaýyn enä!
Gatnashygy ýyly bolsun!
Bolsun golun görkezmeýän!
Dost ýarlary gorkuzmaýan!
Goñshulary ürküzmeýän!
Bir myla...

Dowamy »

1212 10
Köneler, 10 years ago


Bilip goyay

Bilip goýaý... Men hiçem seni
söýmegimi bes etmedim, men
diňe ony görkezmegimi bes
etdim.
Käwagt seniň bar etmeli zadyň –
gözýaşyňy saklap, özüňi hiç zat
bolmadyk ýaly alyp barmakdyr.
Seniň halaýan we söýýän
adamlaryň arasynda tapawut
bardyr. Eger birini söýseň,
hemişe onuň pikir...

Dowamy »

1152 15
Köneler, 10 years ago


Hakykatlary gizlemek yalan bilendenmi...?!

Durmushymyzda dostlarymyzdan ya-da in
yakynlarymyzdan birisi, bize yalan gurlese
ya-da bolan hakykaty bizden gizlese, ona
nahili goz bilen gararys?!Umuman her
adam bu wakadan son ichinden birzatlar
dushuner. Kabiri ichinden gechiren o
dusunjesini onun yuzune aydar. Kabirleride
yzyndan gybatyny eder....

Dowamy »

1341 31
Köneler, 10 years ago